Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

20 otázek k Agresi Německa, Itálie a Japonska za II. světové války

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Jarmila Boudová
Anotace: Žáci získají nové a trvalejší vědomosti z období II. světové války aktivní formou. Aktivita oživí výuku při získávání nových informací prací ve skupinách.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Moderní doba » charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výchova k občanství
 2. Základní vzdělávání -> Zeměpis (geografie)
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Jsme Evropané
 2. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občan, občanská společnost a stát
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: •arch papíru
•nastříhané otázky
•lepidlo knihovna s odbornou literaturou – encyklopedie, atlasy, monografie, tabulky, slovníky (ve třídě)
•přístup na internet (není nutný)
•psací potřeby
Klíčová slova: práce s textem, Kupka, práce ve skupině
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Kupka plná otázek

Metoda se mi osvědčila ve výuce dějepisu a matematiky. Její předností je zapojení žáků do vzájemného učení v rámci pracovní skupiny, možnost odlišit množství a úroveň řešených úkolů podle individuálních schopností. Žáci mají šanci na uplatnění při společné práci a na osobní úspěch. Seznamují se s různými typy odborných historických publikací, orientují se v odborném textu, dokáží formulovat sdělení svými slovy, nestydí se prezentovat svou práci.
Metodu mám ověřenou při výuce žáků 2. stupně základní školy. Osvědčilo se použít spíše menší počet úkolů a hodnocení a reflexi provést ještě v téže vyučovací jednotce, protože žáci mají to, co se jim povedlo nebo s čím měli potíže, v živé paměti.

Činnost učitele

Před hodinou připraví lístky s úkoly, arch papíru pro lepení otázek a zapisování odpovědí a pro jistotu lepidla.
Na začátku hodiny připomene pravidla práce ve skupině a pomůže rozdělit žáky do pěti vyvážených skupin. Každé skupině přidělí barvu, kterou žáci budou zapisovat své odpovědi. Na volnou lavici položí společný záznamový arch a rozprostře lístky s úkoly zadáním dolů, načež vyzve zástupce každé skupiny, aby si přišli pro čtyři úkoly. V další části hodiny pozoruje práci skupin a upozorňuje na nedostatky v organizaci jejich práce, kontroluje čas. Aktivitu ukončí po dvaceti minutách.

Činnost žáků

Žáci se s pomocí učitele rozdělí do skupin. Ve skupině si rozdělí role tak, aby nikdo nebyl vyloučen ze společné práce nebo se práci nevyhnul. Na pokyn učitele zástupci skupin vyberou z kupky čtyři úkoly, které pak řeší celá skupina. Žáci ve skupině kooperují při čtení a rozboru úkolů, určení zdroje informací, prací se zdrojem informací, výběru, třídění a porovnávání informací z různých zdrojů, porovnávají si názory, sestavují odpovědi. Nalepí otázku na společný záznamový arch a pod ni napíší svou odpověď.

Jakmile je aktivita ukončena, ve spolupráci s učitelem každá skupina seznámí ostatní se svými zjištěními a společně doplňují nebo opravují ty odpovědi, u nichž došlo k chybě nebo je odpověď neúplná. Po ukončení celé aktivity je záznamový arch vyvěšen na nástěnce.

Reflexe:

 • Ohlídat, aby se někdo příliš nezačetl!
 • Byl problém získat nějakou informaci?
 • Kdo ve vaší skupině řídil činnost?
 • Kdo se snažil „ulejvat"?
 • Komu práce ve skupině vadila?
 • Chtěli byste ve stejné skupině pracovat i příště?

Pro žáky je získávání nových informací ve skupině přijatelnější než samostatná práce, také diskuse ve skupinách o správnosti odpovědí je pro žáky přínosná, často přerůstá i v diskusi mezi skupinami.

Dějepis: 9. ročník
Druhá světová válka - Agrese Německa, Itálie a Japonska

1. Od kdy do kdy trvala 2. světová válka?
2. Které státy a kým byly okupovány během září 1939?
3. Proti kterým státům směřoval německý útok na jaře 1940?
4. Proč Němci na jaře 1940 zaútočili severním směrem?
5. Co byl Dunkerqueský zázrak?
6. Kdo byl Petain?
7. Jak reagovali francouzští námořníci na kolaboraci J-Francie s Německem?
8. Jak dlouho trvala letecká bitva o Anglii?
9. Jak se do Anglie dostali čeští letci?
10. Kdo rozpoutal válku v S-Africe?
11. Co byl Afrikakorps a kdo byl E. Rommel?
12. Kde leží El Alamain a co se u něj stalo?
13. Vojáci kterých zemí bránili Němcům k přístupu k blízkovýchodní ropě?
14. Kdo a kdy napadl Řecko a Albánii?
15. Které státy tvořily Commonwealth?
16. Kdy a kým byla okupována Jugoslávie?
17. Co byl plán Barbarossa?
18. Kdy a proč do války vstoupil SSSR?
19. Kde leží a komu patří Pearl Harbor?
20. Proč 7. 12. 1941 Japonci zaútočili na Pearl Harbor?

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 15. 05. 2008
Zobrazeno: 7424krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BOUDOVÁ, Jarmila. 20 otázek k Agresi Německa, Itálie a Japonska za II. světové války. Metodický portál: Články [online]. 15. 05. 2008, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZMC/2315/20-OTAZEK-K-AGRESI-NEMECKA-ITALIE-A-JAPONSKA-ZA-II-SVETOVE-VALKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.