Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Trestní odpovědnost

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Daniela Figránová
Anotace: Na základě dvou skutečných žádostí vězňů o milost, kterým by jinak hrozil trest smrti, se žáci rozhodují, komu a proč by milost umožnili. Současně si uvědomí, jak je z lidského hlediska takřka nemožné rozhodovat o životě či smrti konkrétního člověka.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Stát a právo » dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování
 2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Stát a právo » rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů
 3. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Stát a právo » rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace a sebeorganizace
 2. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občan, občanská společnost a stát
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: * lístečky s pojmy
* kopie textů
* archy papírů
* fixy
* lepící guma
Klíčová slova: osobnostní a sociální výchova, Výchova k občanství, člověk a stát, stát a právo, trestní odpovědnost, trest smrti, výchova demokratického občana
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Vlastní strukturovaný popis činnosti

V předchozích hodinách žáci pracovali s těmito pojmy: práva a povinnosti, způsobilost k právním úkonům, Ústava ČR, právní řád ČR, zákon, sankce za porušování zákonů - trestní odpovědnost.

 1. Činnost začneme otázkou: Jaké znáte typy trestů? Následuje brainstorming, učitel zapisuje znalosti žáků na tabuli.

 2. Rozdělení žáků do 6 skupin (v každé skupině 3-4 žáci, záleží na celkovém počtu žáků ve třídě).

  Každý žák si vezme 1 lísteček a hledá typově podobné do skupiny. Sady lístků obsahují pojmy související s oblastí trestního práva:

  • poručík, kapitán, major, strážmistr,
  • Sherlock Holmes, Maigret, Kojak, Poirot,
  • delikvent, recidivista, vrah, zloděj,
  • policista, policajt, polda, strážník,
  • mord, vražda, zabíjení, usmrcení,
  • dozorce, bachař, šmírák, kontrola.

  Po rozdělení do skupin je možné se žáky pohovořit o tom, podle jakého kritéria jsem vytvořila řady pojmů. Společně vymýšlíme další synonyma, která nás k problematice napadají.

 3. Učitel rozdá do skupin kopie žádostí o milost - dva různé texty (viz příloha), každý žák získá jednu kopii, tak aby v každé skupině byly oba texty.

 4. Samostatná četba textu.

 5. Texty jednoho typu jsou barevně označeny (např. zeleně text Wilberta Lee Evanse, modře Josefa Giarrantana). Žáci vytvoří stejnobarevné skupiny, budou potřebovat sešit a psací potřeby.

 6. Ve skupině prodiskutují a sepíší všechna pro a proti udělení milosti právě tomuto člověku.

 7. Žáci se sejdou opět v původních skupinách, sdělí si své závěry a mají rozhodnout, komu ze dvou adeptů udělí milost. Své rozhodnutí spolu se zdůvodněním napíší na arch papíru, ten poté vyvěsí na stěnu ve třídě.

 8. Reflexe.

  Žáci se procházejí po třídě a pročítají si rozhodnutí svých spolužáků. Na závěr diskuse:

  • Jak se vám ve skupinách spolupracovalo?
  • Bylo pro vás jednoznačné, komu milost udělíte?
  • Jak se vám rozhodovalo o životě a smrti jiného člověka?
  • Musel se někdo podřídit názoru skupiny?
  • Co si myslíte o trestu smrti?
  • Jaké výhody a nevýhody tento trest přináší?
  • Kdo z vás by v ČR zavedl trest smrti? Proč?

Informační zdroje:

Výchova k občanství, didaktický text pro učitele střední školy. Nakladatelství Svoboda, Praha 1997.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf24 kBDva různé texty
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 02. 11. 2006
Zobrazeno: 11056krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FIGRÁNOVÁ, . Trestní odpovědnost. Metodický portál: Články [online]. 02. 11. 2006, [cit. 2020-07-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZLB/976/TRESTNI-ODPOVEDNOST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.