Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Čeští politici na sociálních sítích
Odborný článek

Čeští politici na sociálních sítích

13. 10. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Bc. Adam Cvik
Spoluautor
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D.

Anotace

Aktivita Čeští politici na sociálních sítích pracuje s tématy, jako je politický pluralismus a mediální výchova. Vede žáky k analýze mediálního obsahu, jeho rozboru a porozumění. Tedy témat, se kterými jsou žáci dnes a denně konfrontováni, a to hlavně mimo školní prostředí. Při aktivitě žáci prohlubují schopnost spolupracovat ve skupině. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Cíl

Cílem aktivity je seznámit žáky s veřejnou komunikací pollitiků, a to především na sociálních sítích. Žáci se v první fázi seznamují s tématem analyticky (porovnávají různé politické příspěvky na sociálních sítítích - jejich obsah, cíl sdělení, formu...). V druhé části aktivity také synteticky, kdy vytváří fiktivní příspěvek na sociální sítě, jako by byli veřejným činitelem. Ve druhé části žáci pracují ve skupinách.

Aktivita si také klade za cíl rozvoj čtenářské a digitální gramotnosti.

Náměty učebních činností pro rozvoj gramotnosti na 2. stupni ZŠ

Název námětu

Čeští politici na sociálních sítích

Vzdělávací obor

Výchova k občanství

Období

2. stupeň ZŠ (9. ročník)

Tematický okruh

Člověk ve společnosti; Člověk, stát a právo; Mezinárodní vztahy, globální svět

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV

•         VO-9-1-05 Žák kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí.

•         VO-9-4-02 Žák rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu.

•         VO-9-4-03 Žák objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů.

•         VO-9-5-03 Žák uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory.

•         VO-9-5-04 Žák uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva.

Rozvíjené gramotnosti a jejich složky

Čtenářská gramotnost

Žák samostatně (průběžně a podle potřeby) hledá a propojuje výslovné i skryté informace v textu.

Žák najde a výstižně zformuluje důležité myšlenky v náročném textu. Stručně a přehledně shrne, o čem text je, a zahrne i patrný autorský záměr, případně adresáta textu.

Žák odhalí v přiměřeném textu literárním, publicistickém či prostě sdělovacím textu autorský záměr a diskutuje o něm.

Žák pátrá, zda jsou v textu určité společenské skupiny podá(vá)ny se (skrytými) stereotypy, které slouží zájmům jiných skupin, všímá si, jak jsou v důsledku toho prezentována fakta a události a předkládány názory, a dovede uvažovat o příčinách vyplývajících z dobových, geografických, místních, kulturních souvislostí a okolností.

Žák volí vhodné strategie čtení (způsob čtení) v souladu se záměrem/účelem čtení, vyhodnocuje jejich účinnost, podle potřeby je mění. Monitoruje průběžně své porozumění čtenému textu, volí strategie překonávající neporozumění.

Digitální gramotnost

Vývoj technologií a společnosti

Žák popíše souvislost rozvoje informačních technologií s rozvojem společnosti a uvádí objevy, které výrazně posunuly využití digitálních technologií ve společnosti.

Etika v digitálním prostředí

Žák při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky, s ohleduplností a respektem k ostatním.

Právní normy v digitálním prostředí

Žák cituje zdroje ve své práci, je si vědom svých autorských práv; při práci v digitálním prostředí a při práci s osobními údaji dodržuje právní normy.

 

Popis námětu na učební činnost žáka

Aktivita Čeští politici na sociálních sítích je založena na propojení témat politický pluralismus a mediální výchova. Tedy témat, se kterými jsou žáci dnes a denně konfrontováni, a to hlavně mimo školní prostředí.

V rámci aktivity se žáci dozvídají o vlivu sociálních sítí (médií) ve společenské (a také politické) sféře života. Uvědomění si této spojitosti by mělo žákům pomoci porozumět cílům různých příspěvků politických stran, nejenom na sociálních sítích, jejichž hlavní obsah je mnohdy zkonstruovaný tak, aby oslovil a získal podporu. Během výukové aktivity je rozvíjená čtenářská a digitální gramotnost.

Cílem aktivity je seznámit žáky s veřejnou komunikací politiků, jejími záměry a postupy (vyvolávání strachu, citové vydírání, kýč, polopravdy, alternativní pravdy…), jimiž se snaží zaujmout a získat podporu veřejnosti.

Žáci se budou s aktivitami politiků na sociálních sítích seznamovat nejprve analyticky (porovnávají různé politické příspěvky ze sociálních sítí – jejich obsah, cíl sdělení, forma…). V druhé části aktivity také synteticky: produktem jejich práce bude fiktivní příspěvek na sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok), jako by byli veřejným činitelem. Přitom musí dodržovat stanovená kritéria, která záleží na zadání učitele (téma příspěvku, politická orientace strany, délka příspěvku, korektnost).

První část vyučovací hodiny – úvod do tématu, rozbor příspěvku

Aktivita vyžaduje přípravu ze strany učitele. Důležitý je výběr příspěvků politických stran (nebo konkrétních aktérů politické sféry). Je důležité, aby u vybraných příspěvků vyučující znal kontext a spojitost s událostmi, k nimž se daný příspěvek vyjadřuje.

V úvodní části vyučovací hodiny jsou žákům ukázány různé příspěvky na sociálních sítích z politické sféry (viz ukázka níže). Ukázka může mít formu prezentace nebo tištěných dokumentů. Žáci dostávají prostor k prostudování jednotlivých příspěvků a následně probíhá řízená diskuze mezi žáky a učitelem. Učitel se snaží diskuzi rozproudit otázkami jako „Proč určitý politik reaguje takto na danou událost? Jaký je záměr příspěvku? Zaznamenali jste v poslední době nějaký zajímavý příspěvek o politice? Které sociální sítě politici používají více a proč? Sledujete profil nějaké politické strany nebo politika? Porovnejte jazykovou formu příspěvku na sociálních sítích a vystoupení stejného politika ve veřejnoprávní televizi.“ V návaznosti na diskuzi je dobré také zmínit funkci a rozmach sociálních sítí, přes které politici a jejich strany komunikují s veřejností i mezi sebou.

 

Ukázka z politických profilů na sociálních sítích

Autor díla: Adam Cvik

Zdroj: facebooková stránka ODS. 2020-08-21 (Online). Citováno: 2020-08-24. https://www.facebook.com/ods.cz/

Autor díla: Adam Cvik

Zdroj: twittrový účet Miroslava Kalouska. 2020-08-23 (Online). Citováno: 2020-08-24. https://twitter.com/kalousekm

Autor díla: Adam Cvik

Zdroj: twittrový účet Aleny Schillerové. 2020-08-07 (Online). Citováno: 2020-08-24. https://twitter.com/alenaschillerov

Autor díla: Adam Cvik

Zdroj: facebooková stránka České pirátské strany. 2020-08-20 (Online). Citováno: 2020-08-24. https://www.facebook.com/ceska.piratska.strana/

Druhá část vyučovací hodiny (tvorba příspěvku žáky)

Ve druhé části aktivity jsou žáci rozděleni do skupinek (záleží na počtu žáků ve třídě). Jejich úkolem je vytvoření příspěvku na sociální síť za příslušnou politickou stranu nebo jménem konkrétního politika. Příspěvek se týká tématu, které je zvoleno učitelem a je probíráno ve společnosti (např. Karanténní opatření znemožní občanům jít k volbám.). Učitel určí čas pro vytvoření příspěvku na dané téma, sociální síť si žáci mohou sami zvolit (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok). Při tvorbě příspěvku musí mít na paměti:

 • kterou konkrétní politickou stranu nebo osobnost zastupují (Učitel vyhodnotí předem, zda je s žáky třeba zopakovat charakteristiku politických stran. Pokud ano, provede to v úvodní části hodiny.);
 • že příspěvek musí odpovídat etickým zásadám (vulgarity, lež atd.);
 • že příspěvek vytváří v období před volbami (strany a politici zahajují předvolební kampaně);
 • že budou svůj příspěvek prezentovat spolužákům.

Příspěvek žáci netvoří reálně na některé ze sociálních sítí (rozšíření viz Námět na inovaci). Pracují s papírenskými potřebami (papíry, tužky, pastelky). Jak žáci příspěvek pojmou, je jen na jejich kreativitě. Jestli se rozhodnou například pro Facebook a vytvoří grafický příspěvek na bílý papír nebo ztvární video na YouTube formou scénky, je jenom na iniciativě skupiny. Je důležité, aby se drželi výše zmiňovaných bodů.

Po uplynutí stanoveného času následuje prezentace příspěvku. Každá skupina představí svůj příspěvek a doplní ho komentářem (např. proč se rozhodla pro toto pojetí; koho chtěla oslovit; s jakými možnostmi skupina pracovala; proč zvolila danou sociální síť…). Při prezentaci probíhá i řízený rozhovor, kdy se mohou ostatní žáci nebo učitel zeptat na doplňující otázky. V ideálním případě ze situace vyplyne diskuze, kterou iniciují sami žáci. Každopádně je vhodné vždy prezentaci dané skupiny uzavřít a doprovodit ji komentářem týkajícím se probírané teorie na toto téma (viz první část aktivity).

Námět na inovaci. Možnou a lepší variantou je rozdělení aktivity do dvou vyučovacích hodin. Učitel rozdělí žáky do skupin na konci první hodiny a zadá jim požadavky na vytvoření příspěvku. Tvorba a prezentace probíhají další vyučovací hodinu. Je možné do aktivity přidat aktivní práci s digitálními nástroji, a to v rámci domácího úkolu. Žáci vytvořený příspěvek doladí po grafické stránce (barvy, loga, nadpisy).

Žáci by neměli zapomínat na citační normu a respektovat autorská práva.

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Z pohledu vzdělávacího oboru je aktivita vsazena do předmětu Výchova k občanství k tématům politický pluralismus, sociální dialog a jejich význam. Žák se učí analyzovat určitý druh textu, porozumět mu a rozpoznat skryté myšlenky v něm. Následně se snaží pohled na danou věc obhájit svými argumenty. V další části aktivity žáci spolupracují ve skupině a vytváří podle zadání příspěvek. Je důležité, aby žáci pochopili propojení dvou složek (soc. sítě a politika), kterými se aktivita zabývá v první části hodiny (viz ukázka a rozbor jednotlivých příspěvků).

Během aktivity žáci pracují v prostředí sociálních sítí, které žáci dobře znají. Má žákům ukázat, že sociální sítě v dnešní době už nejsou jenom „hra“ a „pokec s kamarády“. Je to nástroj především k byznysu, ale i k ovlivňování lidí (občanů, voličů, cílových skupin). Pokud žáci (nejenom ti) nebudou schopni „číst mezi řádky“ těchto a dalších sdělení, neporozumí jim, nepochopí je, stávají se lehce manipulovatelnými lidmi bez vlastního názoru, aniž by si to sami uvědomovali.

Příspěvky typické pro tento způsob moderní masové komunikace mnohdy spoléhají na nezkušenost koncového čtenáře.

Při aktivitě je důležité, aby si žáci uvědomili, jaký je záměr tvůrce veřejné komunikace politiků. Žák takto rozvíjí svou schopnost obsahově formální analýzy online sdělení veřejných osob a metakognice. Připravený čtenář (uživatel) chápe, že politická komunikace má za cíl jej oslovit něčím, o čem autoři již vědí, že daného jedince zajímá, sdílí podobné názory apod. Mluvíme tu o algoritmech a cílené reklamě na voliče (např. před volbami). Díky již zmíněným algoritmům autoři příspěvků vědí, co lidé svým chováním na síti a svými zveřejňovanými názory o sobě říkají, v jakých skupinách se angažují apod. Žáci i učitel poznají, že čtou pozorněji, a při snaze porozumět sdělení vnímají i jeho podprahové působení a záměr autora.

V neposlední řadě aktivita zahrnuje pro výchovu k občanství významné téma globální svět a globalizace právě díky sociálním sítím a jejich rozmachu společně s internetem.

Komentář z pohledu gramotností

Aktivita rozvíjí čtenářskou a digitální gramotnost.

Čtenářská gramotnost. V hlavní rovině aktivita především rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žáci analyzují ukázku příspěvků, hledají v nich rozdíly, snaží se porozumět sdělení. Stejně jako aktivita Vydej svůj článek (https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22533/vydej-svuj-clanek-.html/) je zde cíleno na pochopení rozdílu interpretace stejných informací, v tomto případě na sociálních sítích, dále potom hledání shody formy textu s obsahem, a čtenář se také rozhoduje, jak bude text analyzovat, nebo jaké postupy užije při hlubší analýze textu. Žáci se na základě rozborů textů a následného pochopení, jak veřejní činitelé na sociálních sítích komunikují, snaží vytvořit svůj vlastní příspěvek s jasně daným cílem a zaměřením.

Digitální gramotnost. V trochu jiném měřítku rozvíjí aktivita také digitální gramotnost. Aktivita má poukázat na rozvoj a rozmach digitálního prostředí, konkrétně využití sociálních sítí v komunikaci veřejných činitelů. Žáci pracují s obsahem na sociálních sítích, který je veřejně přístupný. Diskutují na téma bezpečnosti sdílení dat a informací ve veřejném sociálním prostoru. Dále mluví o využití sociálních sítí jako prostředku k ovlivňování lidí a manipulaci s nimi. S tím souvisí i otázky etického chování těch, kteří příspěvky vytvářejí. Žák si zároveň osvojuje správné chování v digitálním prostředí (respektování autorských práv, ohleduplnost k ostatním a jiné).

Reflexe

Dle zpětné vazby od pedagogů ze ZŠ je aktivita pro žáky určitě přínosem, hlavně s ohledem na aktuálnost tématu (politický pluralismus, mediální výchova, sociální sítě).

Při zpětné vazbě vyšlo najevo, že učitelé neznají všechny sociální sítě, které jsou v aktivitě vybrány a doporučeny (např. Twitter, TikTok), v této situaci učitel pracoval se sociální sítí, kterou znal nejlépe (Facebook). Také se v některých školách potýkají s problémem využití zařízení ve výuce (mobil, tablet...), a to z důvodu centrální blokace sociálních sítí nebo nemožnosti využití Wi-Fi připojení. V této situaci bylo doporučeno připravit si příspěvky na ukázku dopředu a vytisknout, popřípadě, aby žáci analyzovali jednotlivé profily za úkol doma.

Dalším bodem bylo zdůraznění správného uchopení výstupu celé hodiny. Dle hodnocení aktivity učiteli je důležité, aby učitel při aktivitě nezapomněl, že výstupem není jenom porovnávání, ale také uvědomění si, že i sociální sítě jsou prostředek, kterým může politik ovlivnit voliče a získat jejich pozornost a podporu.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
13. 10. 2020
Text navrhuje učitelům vyzkoušet analýzu politické komunikace v oblasti politics, tedy reálného provozu veřejné moc a ovlivňování veřejnosti. Mimořádně náročné téma autorka a autor pojímají s lehkostí a přirozeností. V navržené aktivitě vhodně řadí postupy od modelování a přípravných diskusí až po analýzu (ukázek) i tvorbu vlastních digitálních obsahů. Doporučení za garanta čtenářské gramotností PPUČ: rozvíjíte nejen porozumění digitální komunikaci ve veřejném prostoru a čtenářskou gramotnost žáků, ale také kreativitu - poznávacím a výukovým prostředkem je v aktivitě také vlastní digitální tvorba. Nezapomínejte na to. Tvorba obohacuje didaktické příležitosti k učení a aktivizuje mysl žáků (learning angagement) - naučené bude trvalejší, vč. analytických návyků! Bude nás také zajímat, zda jste aktivitu vyzkoušeli a jak jste u žáků (a s nimi) dopadli! Pište, hodnoťte, jen tak české učitelstvo poroste!

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem