Odborný článek

Cesta knihy

8. 1. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Helena Košťálová

Anotace

Cesta knihy je vlastně propojení odborné publikace pro kariérové poradce a projektu kariérového poradenství pro žáky šestých ročníků základní školy. Aktivita tak probíhala ve dvou rovinách. Primárním cílem bylo vytvořit moderní a čtivou inspirativní publikaci pro začínající i zkušené kariérové poradce. Na tvorbu publikace navázal školní projekt Cesta knihy. Děti se přímo zapojily do samotné tvorby (jejich příspěvky jsou součástí knihy) a navíc si vyzkoušely celou sérii profesí, díky kterým knihy vznikají. Těžištěm projektu nebylo předat žákům informace o profesích, ale rozvíjet jejich kompetence a tím je připravit na budoucí dynamicky se rozvíjející svět práce. Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Jak vznikala kniha

Publikace s názvem Rozmanitý svět kariérového poradenství byla součástí mezinárodního projektu Erasmus+ a kromě EKS se na ní podílely University of Derby, VIA University Aarhus a Justice Prince. Přináší inspirativní novinky a nový pohled na realizaci kariérového poradenství v 21. století a byla vytvořena ve dvou jazykových mutacích, v češtině a angličtině.

Nápad zapojit do tvorby i školní žáky vznikl v průběhu tvorby. Naším původním záměrem bylo umožnit dětem nahlédnout do reality světa práce. Ukázalo se ale, že tato spolupráce byla velkým přínosem i pro zkušené autory publikace. Texty od dětí nám, kariérovým poradcům, nabídly pohled na vlastní profesi z jiného úhlu pohledu, odlehčení a humor.

Spolupráce na školním projektu

Do samotné práce na školním projektu se zapojily dvě organizace: EKS a Základní škola Londýnská.

EKS je nestátní vzdělávací organizace se 16letou zkušeností, která se věnuje kariérovému poradenství (přímá práce s klienty včetně dětí školního věku) i vzdělávání kariérových poradců (odborné kurzy, mentoring, konference, odborné publikace). Kromě toho se podílí na strategických projektech v oblasti rozvoje kariérového poradenství ve školách, realizuje audity kariérového poradenství a pomáhá individuálně s integrací poradenství do školního kurikula. Základní škola Londýnská je státní škola, která podporuje projektové vyučování, individuální rozvoj dětí a je otevřená spolupráci s rodiči.

O čem byla Cesta knihy

Do projektu se zapojilo cca 50 žáků ve věku 11–12 let z pražské ZŠ Londýnská. V rámci projektu nám nešlo o „hraní si na povolání“, ale o spoluúčast na reálném produktu. Děti byly seznámeny s knihou a věděly, že přispívají do odborné publikace, kterou budou číst experti v celé Evropě.

Jakmile jsme zahájili práci na textové části publikace, rozběhl se ve spolupráci s EKS i projekt Cesta knihy na ZŠ Londýnská. V první fázi psali žáci texty do knihy. V této fázi byla důležitá spolupráce s třídními učiteli a učitelem českého jazyka. Společně jsme hlídali několik kritérií:

  • aby byly texty v souladu s obsahem knihy;
  • aby byla zajištěna pestrost a každý si tak mohl vyzkoušet, jaký typ textu mu více vyhovuje;
  • aby byla práce žáků běžnou součástí výuky.

Třetí kritérium pro nás bylo velmi důležité, nechtěli jsme zatěžovat učitele prací navíc. Texty byly připravovány buď v rámci domácích úkolů, nebo v rámci plánované výuky (např. při výuce literárních stylů by žáci dostali za úkol psát bajku). V případě našeho projektu psali bajku na téma „práce“, aby bylo možné zařadit ji do publikace Rozmanitý svět kariérového poradenství).

Samotné dětské texty se staly nedílnou součástí každé kapitoly jako úvod (icebreaker) k odborným textům a jsou vždy barevně odlišeny od textů „dospělých expertů“. Kromě toho dostali žáci na starost jednu vlastní kapitolu, Očima dětí, ve které měli možnost popsat, jak oni sami vnímají profesi kariérového poradce a co by poradcům doporučili.

Kromě psaní si ale děti vyzkoušely i další profese, které s produkcí knihy souvisejí a někdy nejsou na první pohled patrné. Část projektu proběhla přímo v budově školy, kde si děti na několika workshopech v malých skupinkách vyzkoušely hravou formou činnosti, které spadají do praxe profese překladatele, editora či spisovatele a korektora. I zde jsme se snažili dodržet kritérium souladu se školní výukou. Např. na „editorském workshopu“ se pracovalo výhradně s texty, které se týkaly aktuálně probírané látky (konkrétně se jednalo o optiku – z pohledu fyziky, biologie, dějepisu a angličtiny); „překladatelský workshop“ byl součástí výuky angličtiny atd.

Další část projektu se realizovala přímo v terénu díky zapojení rodičů, šlo např. o návštěvu tiskárny, grafického studia či ilustrátorské dílny. Žáci nahlédli do zákulisí celého procesu a mohli si udělat konkrétnější představu o tom, jak komplexní je tvorba jednoho produktu, kolik rozmanitých profesí se točí kolem jedné knihy a že každá z těchto profesí je velmi důležitá.

Na realizaci projektu vyčlenili třídní učitelé několik vyučovacích hodin a řada učitelů se projektu aktivně zúčastnila. Některé činnosti se uskutečnily také díky zapojení rodičů. Po každé aktivitě následovala reflexe zaměřená nejen na konkrétní povolání, ale i na sebepoznání (jaký styl práce mi vyhovuje – pracuji raději v týmu, nebo sám/sama; jaká role v týmu mi nejlépe vyhovuje; jsem ten/ta, který/která raději tvoří, nebo mi více vyhovuje jiný typ práce; o čem bych se chtěl/a dozvědět více atd. – vše bylo samozřejmě přeformulováno do jazyka srozumitelného dětem). Reflexi vedli učitelé nebo kariérová poradkyně, formou rozhovoru i jednoduchého pracovního listu, který pro projekt ztvárnila grafička, která je současně maminkou jedné ze zapojených žaček. Děti tak reflektovaly nejen „obsah“ (baví mě editovat texty?), ale i „proces“ (co konkrétně mě na činnosti bavilo, kde ještě mohu toto zažít? atd). Činnosti, které žáci dělali, nebyly samoúčelné pro projekt, ale posloužily i jako součást vzdělávacího procesu (týká se zejména předmětů českého jazyka, estetické výchovy a angličtiny).

Záměrně jsme zvolili variantu seznamování s povoláními, kterým je společné jedno téma. To se liší od obvyklého přístupu, kdy se děti seznamují s pestrou škálou povolání, ovšem zpravidla vidí jen to „nejviditelnější“ povolání na daném pracovišti (např. při návštěvě mateřské školky vidí práci učitelek, ale nemusejí si již všimnout, kdo je tzv. v zákulisí – jako např. účetní, kuchařka). My jsme v tomto projektu chtěli ukázat, že zajímá-li se někdo o knihy (a láká ho podílet se na jejich tvorbě), nemusí být nutně hned spisovatel či ilustrátor. Stejně tak se v knižním prostředí může uplatnit obchodník, korektor, sazeč, vedoucí týmu či tiskař. A protože každá tato profese vyžaduje jiné kompetence i styl práce, mohly si děti samy odpovědět na otázku, v čem tkví jejich silné stránky a co jim vyhovuje více.

Role gramotností

Vzhledem k názvu projektu jsme se logicky nejvíce věnovali rozvoji čtenářské gramotnosti. V první fázi tvorby se žáci učili tvořit vlastní jednoduché texty s využitím různých literárních stylů. Velký důraz byl kladen také na schopnost porozumět danému textu. Klíčovou roli zde sehrál tzv. „editorský workshop“, ve kterém si žáci zkoušeli sladit různé texty odlišných stylů i zaměření do jednotné formy. Každá skupina pracovala na vlastní „knize“ a hledala způsoby, jak vybrat podstatné informace a kreativně je přetvořit do požadovaného výsledku (např. komiks, povídka, telenovela, divadelní hra). Při závěrečné prezentaci mohli žáci posoudit, jak se změní výsledný produkt podle toho, na jakou část textu se autoři rozhodnou klást důraz. Na workshopu pro překladatele se žáci učili, jak využívat jazyk, aby byl výsledek nejen gramaticky správný, ale také zajímavý po literární stránce.

Publikace je k dispozici zdarma v elektronické formě na: http://www.ekscr.cz/en

Helena Košťálová

Vzdělávání se věnuje více než 20 let, její hlavní obor je osobní rozvoj a kariérové poradenství. Původně vystudovala sociální management a marketing. Za další přínosné vzdělávání považuje zejména distanční studium Stockholmské univerzity, kurz švýcarské metody mapování kompetencí CH-Q II. stupně, Zážitkové kariérové poradenství Thomase Dienera a dvouletý výcvik Arteterapie. V současné době se věnuje doktorskému studiu na Pedagogické fakultě UK. Podílí se na vzdělávání kariérových poradců a pedagogických pracovníků, spolupracuje na zavádění systémů kariérového poradenství na základních a středních školách. Za lektorskou činnost v kariérovém poradenství získala ocenění v soutěži Národní cena kariérového poradenství pro rok 2013.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Helena Košťálová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.