Odborný článek

Čtyři svobody

10. 11. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Anna Valouchová
Spoluautor
PaedDr. Karel Tomek

Anotace

Co přineslo sjednocení Evropy každému z nás? Vnímají naši žáci svobodu pohybu lidí, zboží, služeb a kapitálu jako významnou hodnotu, nebo jim to připadá samozřejmé? Mají představu o tom, co to byl devizový příslib a výjezdní doložka?

Pro dnešní mladé lidi je využívání výhod, které svým občanům Evropská unie nabízí, samozřejmostí. Samozřejmostí tím větší, čím nižší je jejich věk. Zatímco na různá omezení ze strany EU jsou v médiích výrazné ohlasy a komentáře, svobody, které jsou občanům Evropskou unií zaručeny, jsou zmiňovány méně často. Z nich se asi nejmarkantněji života žáků dotýká právo na volný pohyb osob. Vzhledem k tomu, že právě v této věci nastal v posledních dvou desetiletích zásadní posun, stojí za to využít zkušenosti rodičů a prarodičů z doby před vstupem ČR do EU a porovnat, jak se za jednu generaci v tomto ohledu podmínky změnily. Z hlediska učitele je velmi důležité, aby toto téma pojal pragmaticky a zbytečně jej nepolitizoval.

Aktivitu, kterou zde nabízíme, můžeme rozložit do dvou nebo tří hodin. Protože při ní budeme využívat osobní příběhy lidí z okolí žáků (např. rodičů a jiných rodinných příslušníků), měl by být mezi první a druhou hodinou asi týdenní odstup.

První hodinu můžeme s žáky začít výzvou k formulování názoru na to, co si pod spojením „volný pohyb osob" představují a v jakých situacích ho využijí nyní či v budoucnosti (volný pohyb osob mj. umožňuje, resp. usnadňuje studium v zahraničí). Můžeme použít metodu sněhové koule: postupně se k oběma bodům stručně vyjádří každý žák písemně sám, porovná svůj názor ve dvojici, poté společný názor porovnají s další dvojicí, názory celých čtveřic jsou poté prezentovány třídě, diskutovány a zaznamenány. Pak může proběhnout krátká diskuse na téma, nakolik je volný pohyb osob samozřejmostí a jaké příklady z minulosti nebo jiných zemí žáci znají, kdy lidé této svobody nemohli nebo nemohou využívat.

Když se žáci seznámí s tématem, přejdeme k zadání úkolu na následující hodinu: v předchozí diskusi možná zaznělo, že před dvaceti lety, když ještě neexistovala „Evropa bez hranic" vypadalo cestování do zahraničí podstatně jinak než dnes. Vyzvěte žáky, ať zjistí, co znamenají pojmy devizový příslib, výjezdní doložka, hraniční kontrola, celní prohlášení, clo, celník, vízum, tuzex, bony. Dohodněte se, že se při hledání těchto informací nespolehnou jenom na internet, ale že se také obrátí na lidi ze svého okolí: rodiče, prarodiče či jiné rodinné příslušníky a třeba i rodinné známé. Nechte je samotné navrhnout, koho by bylo dobré se zeptat. Připravte je na to, že svá zjištění budou další hodinu prezentovat a mohou se proto pokusit získat skutečné ukázky zmiňovaných dokumentů.

Pokud byste chtěli tuto aktivitu propojit s českým jazykem, můžete využít příběhy pamětníků, na které žáci narazí, k různému stylistickému zpracování: např. převyprávění, rozhovor, reportáž.

V druhé hodině tedy žáci nejprve představí, jaké informace či zkušenosti získali. Je výhodné prezentace strukturovat tématicky a to, co žáci sdělují, zachytit na flipovou tabuli například formou myšlenkové mapy.

Učitel by měl počítat i s tím, že bude tázán na jeho osobní zkušenost. Může také nastat situace, kdy materiálu, který si žáci připravili, bude málo. Nejen pro tyto případy v příloze nabízíme ukázku výjezdní doložky (zdroj Wikipedia) a přílohy k výjezdní doložce (příloha č. 2), dobové právní předpisy - jako ilustraci složitosti a množství potřebných dokladů (příloha č. 3) a obrázek tuzexového bonu (zdroj Wikipedia), viz příloha č. 4.

Očekáváme, že nyní již žáci mají představu o tom, že v dřívějších dobách nebylo nijak snadné cestovat do zahraničí a to ani do sousedních zemí. Chceme-li toto uvědomění ještě více prohloubit a zároveň s žáky procvičit plánování, můžeme zařadit ještě další aktivitu.

V příloze 1 naleznete autentický jednoduchý návod jak cestovat. Rozdejte žákům jeho kopie a nechte je porovnat, s jakým předstihem je třeba začít plánovat cestu řekněme do Chorvatska v roce 2008 a jak dlouho dopředu bylo třeba začít cestu zařizovat v roce 1988. Co všechno bylo třeba udělat tehdy a co se musí zajistit v současnosti? S jakými všemi výdaji před cestou musel člověk počítat před dvaceti lety a s jakými nyní? Žáci mohou navrhnout rozpočet rodinné dovolené tehdy a teď.

Kromě volného pohybu osob nám členství v EU zaručuje ještě další svobody: volný pohyb zboží, služeb a kapitálu. Uvědomit si, jak tyto základní principy fungování EU konkrétně ovlivňují život žáků a jak by jejich svět vypadal bez nich, může být sice složitější než v případě volného pohybu osob, přesto stojí za to se zamyslet i nad tím.

V následujících hodinách se proto můžeme věnovat i těmto tématům a s žáky o nich diskutovat. Pro inspiraci připojujeme některé okruhy otázek:

 • Zamyslete se, jaké výhody a nevýhody přinášejí a mohou přinést čtyři hlavní svobody občanům Evropské unie (Otázka míří na osobní rovinu. Co to znamená pro mě jako osobu?).
 • Jaký vliv mají nebo mohou mít čtyři svobody na ekonomický, hospodářský vývoj Evropy? (Otázka míří na společnost, státy, především ČR. Domyslet všechny souvislosti bude pro žáky nemožné. Jde o to najít nějaké souvislosti. Jako aktuální kontext může posloužit téma ekonomické krize.)
 • Cítíte rozdíl mezi tím svobodu mít a svobodu užívat? Stačí jen odbourávání dosavadních omezení, nebo je nutná i změna smýšlení a vnímání naší evropské sounáležitosti?
 • Dokážete si představit, že byste odešli studovat - pracovat do jiné země?

Literatura a použité zdroje

[1] – Wikipedie. [cit. 2008-11-10]. Dostupný z WWW: [www.wikipedie.cz ].
[2] – Lexdata. [cit. 2008-11-10]. Dostupný z WWW: [www.lexdata.cz ].
[3] – Aerobic. [cit. 2008-11-10]. Dostupný z WWW: [www.aerobic.org].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
30.27 kB
PDF
Příloha 1 - Cestujeme
pdf
144.53 kB
PDF
Příloha 2 - přílohy k výjezdní doložce
pdf
48.83 kB
PDF
Příloha 3 - Druhy cestovních dokladů
pdf
87.89 kB
PDF
Příloha 4 - obrázek tuzexového bonu

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Jsme Evropané

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

autentické ukázky dobových dokumentů – viz přílohy