Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Mnohojazyčnost - spíše příležitost než zátěž
Odborný článek

Mnohojazyčnost - spíše příležitost než zátěž

1. 3. 2007 Základní vzdělávání
Autor
europa.eu

Anotace

Rozhovor s rumunským eurokomisařem Leonardem Orbanem.

Převzato z europa.eu


Aktivně jste se podílel na procesu přistoupení Rumunska k EU. Jak byste shrnul změny, k nimž ve vaší zemi došlo v průběhu tohoto náročného období?
Mezi situací v Rumunsku před prosincem 1989 a současností je obrovský rozdíl. Ve skutečnosti jsme před revolucí neměli žádné vyhlídky, i když jsme všichni měli své sny. Jakmile jsme se začali připravovat na přistoupení k EU, začala země procházet pozoruhodnou modernizací, která se dotýká všech aspektů života občanů a kterou jsme si před několika málo roky vůbec nedokázali představit. Jaké změny mám na mysli? Pro ilustraci uvedu několik z nich: vysoký a udržitelný hospodářský růst, setrvalý pokles inflace (ze 40 % v roce 2000 na 6,4 % v roce 2006), klesající nezaměstnanost a významné strukturální změny v odvětví zemědělství. V neposlední řadě také samozřejmě dochází k provádění boloňského procesu, který podstatně zlepšuje situaci v rumunském školství.

Jaká byla vaše reakce, když jste se dozvěděl, že vás vaše země navrhla jako kandidáta na funkci komisaře EU?
Byl jsem velmi poctěn tím, že jsem byl navržen na tuto prestižní funkci, která je nejvýznamnější a nejviditelnější funkcí na mezinárodní úrovni, kterou může občan Rumunska zastávat. Proto cítím velkou odpovědnost a jsem odhodlán udělat vše, co bude v mých silách, aby mé portfolio získalo na významu, který si zaslouží, a abych splnil vše, co se ode mne očekává.

Překvapilo vás, že vás předseda Barrosa pověřil odpovědností za mnohojazyčnost a mezikulturní dialog?
Nepřekvapilo. Myslím si, že díky bohatým zkušenostem v oblasti evropských záležitostí, které jsem získal na vedoucí funkci v rumunské vládě a jako hlavní vyjednavač při přistoupení Rumunska k Evropské unii, mám dostatečné znalosti a dovednosti, abych zvládnul toto velmi komplexní portfolio.

Jaké jsou vaše první představy a v jaké konkrétní oblasti hodláte vyvíjet činnost?
Především bych chtěl důkladně analyzovat vyhlídky podpory studia jazyků a jazykové rozmanitosti, jak bylo nedávno zdůrazněno v akčním plánu Komise. Rovněž se hodlám důkladně zabývat doporučením skupiny na vysoké úrovni pro mnohojazyčnost. To vše by měla být dobrá příprava na konferenci ministrů na konci roku 2007, na níž se budou projednávat výsledky dosažené v oblasti mnohojazyčnosti a mezikulturního dialogu a bude předložen nový akční plán zaměřený na výzvy budoucnosti.

Domnívám se, že jedním z vašich hlavních cílů na nadcházející roky je i zásada "mateřština plus dva (cizí jazyky)"...
Samozřejmě. A zaměřím se i na nové činnosti, jejichž cílem bude určit a sdílet osvědčené postupy v oblasti studia jazyků. Mimochodem, všechny jazyky, jimiž se v Evropské unii mluví, jakož i jazyky všech hlavních obchodních partnerů EU, budou způsobilé pro podporu v rámci programu celoživotního vzdělávání, který má být zahájen v roce 2007. Pokud jde o lisabonské cíle, pevně věřím, že mnohojazyčnost by se měla odrazit na sedmém rámcovém programu pro výzkum a technologický rozvoj a že by měla být zohledněna při rozhodování v oblasti vzdělávání a přistěhovalectví. Jelikož může mnohojazyčnost sehrávat úlohu také v rozvoji hospodářství, hodlám zahájit podnikatelské fórum o mnohojazyčnosti s cílem sdílet osvědčené postupy a úspěšné přístupy k podnikání v této oblasti.

Bude jednou z vašich oblastí odpovědnosti i zajišťování vysoké úrovně kvality překladatelských a tlumočnických služeb Komise?
Ano. A jsem přesvědčen o tom, že příslušná oddělení při zajišťování mnohojazyčné povahy Evropské unie odvádějí vynikající práci. Mým prvořadým cílem proto bude zajistit, aby se bulharština, irština a rumunština hladce začlenily do tohoto profesionálního mnohojazyčného systému. Rovněž se zaměřím na otázky kvality a na posílení činnosti v oblasti terminologie. Stručně řečeno, hodlám úzce spolupracovat se všemi útvary v mé působnosti, jelikož jen tak lze dosáhnout dobrých výsledků.

Mnohojazyčnost je klíčovým faktorem komunikace mezi evropskými institucemi a občany EU. Jak chcete zprostředkovat poselství mnohojazyčnosti občanům?
Přizpůsobení se vnitrostátní a regionální situaci je jádrem komunikační strategie Komise. Komunikace „na místní úrovni“ vyžaduje porozumění tomu, co sděluje EU, a důkladnější naslouchání potřebám občanů. Jazyk je nedílnou součástí tohoto procesu. Generální ředitelství pro překlady a jeho místní oddělení v členských státech mají nezastupitelnou úlohu v poskytování informací pro občany – v jejich mateřštině – o hlavních rozhodnutích EU a o tom, jaké budou jejich důsledky. Dalším hlediskem je povzbuzování občanů ke studiu cizích jazyků...

Předpokládám, že právě to je nejdůležitější.
Bezpochyby. Z vědeckého výzkumu totiž vyplývá, že nejlepším způsobem, jak podpořit celoživotní vzdělávání, je zajistit vysoce kvalitní základní vzdělání. Jakmile se člověk naučí, jak se má učit, nebojí se čelit problémům při získávání nových vědomostí. Účinnou metodou, jak dosáhnout mnohojazyčnosti, je začít se učit cizí jazyky od dětství. Získané znalosti lze pak rozvíjet prostřednictvím stávajících programů, jako jsou Socrates, Leonardo da Vinci, Tempus, Erasmus Mundus nebo nový program celoživotního vzdělávání. Účinným prostředkem podpory mnohojazyčnosti jsou také multimédia a internet. Vhodným způsobem, jak podnítit lidi ke studiu cizích jazyků, je také titulkování filmů, což dokládá zkušenost z členských zemí, ve kterých je tato praxe běžná. A když už je řeč o studiu, dovolte mi připomenout, že při příležitosti oslav 50. výročí podpisu Římské smlouvy už brzo vyhlásíme překladatelskou soutěž, do níž se zapojí mnoho škol v celé Evropě.

Máte nějakou osobní zkušenost, která dokazuje, jak důležitý může být jazyk?
Ano. Když jsem působil jako hlavní vyjednavač pro přistoupení Rumunska k EU, musel jsem jednat o řadě citlivých otázek s partnery z mnoha zemí a kulturních prostředí. Proto bylo naprosto podstatné, abych si byl vědom toho, jak může být jazyk důležitý.

Slyšeli jsme, že mluvíte čtyřmi jazyky...
Dokonce bych řekl, že pěti (smích). Za dobu, po kterou se zabývám evropskými záležitostmi, jsem se musel naučit takzvaný eurožargon. A přestože to samozřejmě není jazyk jako takový, musím říci, že mi nějakou dobu trvalo, než jsem jej ovládl!

Poznamenala znalost cizích jazyků také váš osobní život?
Dost jsem cestoval, především do roku 2000, a řekl bych, že jsem navštívil asi padesát zemí. Můj cestovní plán byl samozřejmě obvykle velmi jednoduchý: letiště – konferenční sál – hotel – letiště. Ale kdykoli jsem měl chvíli volno, cítil jsem, jak mě znalost cizích jazyků i mateřštiny sbližuje s místem, ve kterém pobývám. Díky ní jsem mohl lépe porozumět problémům dané země, její kultuře a dokonce i mentalitě jejích obyvatel.

Jaká jsou vaše novoroční předsevzetí a co byste chtěl sdělit návštěvníkům těchto stránek?
Mým nejdůležitějším předsevzetím je být dobrým komisařem. Chtěl bych udělat vše, co bude v mých silách, aby si lidé uvědomili, čeho lze díky znalosti více jazyků dosáhnout. Díky ní jim mohou ostatní rozumět, naslouchat a je respektovat, bez ohledu na to, v které zemi žijí a jakým jazykem mluví. Jinak řečeno, mým cílem je dokázat, že kulturní a jazyková rozmanitost není zátěží, ale vzácnou příležitostí, které je třeba využít. A co bych popřál návštěvníkům stránek? Aby neváhali a využili obrovského kulturního a jazykového bohatství, které v Evropě máme.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
europa.eu

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.