Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Zpátky do Afriky!

Ikona inspiraceIkona dlouhodobe
Autor: Eva Rybárová
Anotace: Námět pro vytvoření celoročního třídního vzdělávacího programu inspirovaného knihou J. Dvořáka Zpátky do Afriky. Důraz je kladen na rozvoj prosociálního chování, mezilidské vztahy a podporu aktivního přístupu k problémům. V průběhu roku se děti seznamují s jednotlivými oblastmi života člověka.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti)
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » spolupracovat s ostatními
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: osobnostní a sociální výchova, třídní vzdělávací program

Kniha Jiřího Dvořáka Zpátky do Afriky, která popisuje dobrodružství zvířat, která se rozhodla utéct ze zoologické zahrady a vydala se na cestu domů, je výborným námětem pro celoroční práci s dětmi. Kniha je členěna do kapitol, které posloužily jako námět pro jednotlivé integrované bloky. Na základě seznámení s příběhem jsme s dětmi rozvíjeli konkrétní situace a převáděli je do praktických a dětem blízkých oblastí. V tomto příspěvku uvádím pouze náměty pro práci s příběhem, konkrétní příklad realizace některých bloků je uveden v příspěvcích s názvem Ať žije cirkus, Potkali se ...aneb na cestě do Betléma a Jak se všichni pustili do práce. Nespornou výhodou knižní předlohy je, že během putování se může přihodit cokoli – zvířata mohou po cestě něco uvidět, někoho potkat, něco zažít, tudíž můžeme přirozeně reagovat na situace, které život přináší a které děti zajímají. Rozhodně se nebudeme literární předlohou omezovat, ta má posloužit pouze jako rámec a inspirace.

1. část Jak se papoušek šedý dostane z klece

Možná podtémata:

 • Co je to domov, rodina, kde my žijeme
 • Kdo je kamarád, jak ho poznáme

Plánované činnosti:

 • Písně, říkadla a básně na téma rodina, domov (To je táta, Domov, Maličká sú, Já mám tetu...)
  • Práce s hlasem, intonace, rozvoj hudební paměti
  • Pohybové ztvárnění
  • Rozvoj verbální a pohybové paměti
 • Diskuse
  • Kdo je moje rodina, prohlížení fotografií
  • Kdo je můj kamarád (posílání klubíčka, míče, rozdělím se s...)
  • Ve hmatovém pytlíku bez zrakové kontroly rozeznáváme předměty náležející členům naší rodiny, hádáme, komu patří (rozlišujeme kulatý/špičatý, tvrdý/měkký, hladký/drsný…), (osvojení pojmů máma, táta; bratr, sestra; děda, babička; teta, strýc; sestřenice, bratranec)
 • Kresba rodiny (pastely, křídy, kolorovaná tuš, temperové barvy)
 • A co když někdo nemá rodinu spolupráce s dětským domovem, návštěva domova důchodců (výroba dárečku pro babičky a dědečky, odpoledne pro seniory...)
 • Portrét nejlepšího kamaráda
  • Otiskujeme dlaň na zeď, tvoříme Strom třídy, kreslíme tablo
  • Poznáváme se bez zrakové kontroly (Slepá bába, Ptáčku, pípni...)
  • Utváříme si pravidla – co se nám líbí, co ne, kreslíme piktogramy
  • Hra Místo si vymění, kdo… – barva vlasů, očí, velikost, sourozenci, oblíbená barva, zvíře, hračka...
 • Práce s mapou obce
  • Kde bydlím – zapichujeme dřívko se svou značkou
  • Kde je školka
  • Výlety do okolí školky, na vyvýšená místa s výhledem na město, práce s dalekohledem, hledáme na mapě...
  • Společný výlet dětí, rodičů a učitelek do okolí města
  • Stavby domů a města ze stavebnic, krabiček, kostek apod.
 • Prosociální hry – např. Záchrana medvídka, Sedlák Mrkvička, Kvočna a kuřata, honičky se záchranou (Sluníčko a Mrak, Pneumatiky...)

2. část Jak marabu přelstí vrátného

Možná podtémata:

 • Jak vypadá podzim?
 • Kudy ven? Co je to strach?

Plánované činnosti

 • Pohybové chvilky cvičíme jako zvířátka, překonávání překážek – plazení, přeskoky, přelézání, šplh, běh se změnou směru; využijeme tělocvičné nářadí, vybavení školní zahrady (průlezky apod.) i přirozené překážky v lese, na louce... Pouštění draků. Cvičení se šátky (vítr), s obručemi (myší díry).
 • Jak vypadá podzim pozorujeme změny v přírodě, tvoříme z přírodnin (kaštany, žaludy, šišky, listí jeřabiny), sbíráme a zpracováváme podzimní ovoce a zeleninu (jablka, hrušky – štrúdl, kompoty, koláče; brambory – bramboráky, pečené brambory v popelu...); třídíme je podle barev, tvaru, počtu, velikosti, rozeznáváme hmatem. Pozorujeme proměny přírody – děláme kalendář počasí (sledujeme a zaznamenáváme teplotu a počasí).
 • Co dělají zvířata na podzim návštěva ekocentra
  • někteří ptáci odlétají skládání vlaštovek z papíru, házení
  • některá spí – musí se najíst – „krmení medvěda“ – hod míčkem na cíl
  • některá si dělají zásoby – pohybová hra Na veverčí pelíšky
 • Malujeme podzim poznáváme barvy, otisky listů, zapouštění barev, modelování ovoce a zeleniny, vytrhávání z papírů, výroba a pouštění papírových draků
  • modelace kuličky, válečku
  • vytrhávání papíru, skládání papíru
  • mísení barev, se staršími dětmi tvoření barev doplňkových
  • Grafomotorická cvičení – jablíčko, kaštan, žalud, jeřabiny
 • Hudební činnostizařazujeme písně s podzimní tematikou, např. Měla babka, Jednou když pršelo, Podzimní vítr, Ukaž se mi jablíčko, Prší...
  • rozvoj hudební a pohybové paměti
  • rytmizace slov mrkev, cibule, brokolice, pór
  • Poslechové činnosti A. Vivaldi Čtvero ročních dob, pohybové ztvárnění podzimu
 • Jazykové činnosti poslech a přednes básní (např. Padá listí, Leze ježek, Září, Říjen...)
 • Připravujeme zahradu na zimu hrabání listí, sklizeň ovoce a zeleniny, pálení klacíků (pečení brambor v popelu, opékání chleba), přikrývání záhonů...
 • Návštěva podzimní zoologické zahrady
 • Diskuse jak mohla zvířata utéct (hledání řešení)
 • Jak vypadá strach
  • kresba, barevné otisky – můj strach, čeho se bojím
  • Překonávání strachu – látkový tunel, hmatová krabice
  • Píseň Strašidýlko Emílek, vhodné básně

3. část Jak se příliš spěchalo

Možná podtémata:

 • Čím se dostat do Afriky
 • Cirkus (ukázku této části naleznete v příspěvku Ať žije cirkus!)

Plánované činnosti

 • Pohybová hry např. Letadla v mlze – děti se rozdělí do dvojic, jedno z dvojice má zavázané oči, druhé je „řídicí věží“ – zvukovým signálem k sobě letadlo navádí. Poté si povídáme, jak můžeme cestovat, co by mohla zvířátka použít, aby se dostala z města. Pohybová hra Auta (běh v prostoru s reakcí na signál červená x zelená), hra Vlak
 • Vymýšlíme vtipy, slovní hříčky, rýmy
 • Pozorujeme dopravu ve městě, rozlišujeme zvuky měst. provozu – nahrávka MC
 • Práce s obrazovým materiálem dopravní prostředky, mapy, krajiny..., hledání cest – koordinace oko–ruka
 • Zpíváme písně o dopravních prostředcích Auto, Vlak, Šťastnou cestu (rondo), Autobus – správná intonace, rytmizace, pohybové ztvárnění
 • Logopedická cvičení – cvičení s mluvidly Auto, Vlak
 • Námětová hra na autobus, vlakové nádraží
 • Celodenní výlet cesta vlakem, metrem, tramvají, trolejbusem, podle možností
 • Výtvarné činnosti – kresba dopravních prostředků, koláže, vyjádření zážitků ze společných výletů
  • kresba tuší a dřívkem, kolorování
  • vytrhávání papíru, lepení
  • výroba vláčků z krabiček od čajů, z plat od vajíček
  • kresba suchým pastelem
  • společně vytváříme z různých materiálů město krabičky různých velkostí a tvarů, skořápky, barevné papíry, roličky, přírodniny...
  • skládáme z papíru lodičky, parníky
 • Jezdíme na kolech, koloběžkách, společný cyklovýlet do okolí města, návštěva dopravního hřiště
  • učíme se správně přecházet
  • poznáváme základní dopravní značky, semafor (kreslíme je, vyrábíme)
 • Pohybové chvilky – doprava ve městě (nápravné a průpravné cviky – tunel, lodička, veslování, kolo... cvičení na balančních míčích – letadlo, tunel)
 • Grafomotorická cvičení – kolo, koloběžka, vrtulník, koleje

4. část Co papouška překvapilo

 • Advent, oslava Vánoc

Plánované činnosti

 • Návštěva Mikuláše učíme se básničky, skládáme Mikuláše z papíru, vyprávíme si legendu o sv. Mikuláši, zpíváme píseň Mikuláš, ztratil plášť
 • Seznamujeme se s původem Vánoc povídáme si, co máme na Vánocích rádi, jak je doma slavíme
  • dramatizace biblického příběhu o narození Ježíše
  • návštěva výstavy betlémů
   • výroba betlému – z papíru, ze slaného těsta, hlíny, krabiček apod.
  • vyrábíme dárky pro naše blízké
  • vyrábíme vánoční přáníčka
  • kreslíme, co bychom si přáli za dárky
  • seznámení s lidovými zvyky
 • Slavíme ve školce Vánoce
  • výzdoba školky – výroba svícínků, adventních kalendářů a věnců
  • zpěv vánoční koled
  • výroba vánočních ozdob, zdobení stromečku – stříhání, lepení
  • pečení vánočního cukroví a perníčků – vážení, práce s nástroji, zdobení, ochutnávání surovin
  • výroba bramborového salátu – krájení, strouhání, míchání
  • pečení vánočky – příprava těsta, zaplétání (serialita)
  • Vánoční posezení s rodiči – společné zpívání, tvoření, hry, rozbalování dárečků
 • Grafomotorické cvičení – vánoční ozdoba, zvoneček, kapr, cukroví na plechu apod.
 • Předmatematické představy – počítáme cukroví, třídění podle druhu, velikosti, počtu, vážení a odměřování (pojmy více/méně, hodně/málo, o kolik...). Do jakých krabic patří dárky? (porovnávání velikostí, tvarů)
 • příběh Tří mudrců (více rozpracován v článku Potkali se tři aneb na cestě do Betléma)

5. část Jak pelikán pořád huhlal

Možná podtémata

 • Na horách (zimní období)
 • My máme hlad
 • Cesta do údolí (jarní období, velikonoce)

Plánované činnosti:

 • Určujeme znaky zimy pracovní listy, obrázky, fotografie, výlety do přírody
 • Malujeme zimu kreslíme zimní krajinu na okna, vystřihování vloček, výroba sněhuláčků, kresba zmizíkem (okénko)...
 • Poslech či přednes básní se zimní či vánoční tématikou
 • Grafomotorické cvičení vločka, sněhulák
 • Pohybové chvilky – pohybová improvizace Vločky, Rampouch (uvolňování a zpevňování těla), při pobytu venku a vhodném počasí bobujeme, koulujeme se, stavíme sněhuláky, iglú, hrajeme Eskymáckou honičku.
 • Pohybová hra Mrazík, Meluzína,koulování“ molitanovými míčky, lyžování, bruslení
 • Povídáme si o jídle – proč jíme, co by se stalo, kdybychom přestali jíst.
 • Seznamujeme se s potravinovou pyramidou – četba knihy Filipova dobrodružství
  • koláž „co bych si koupil“, námětová hra na obchod
  • co rádi jíme – kresba, povídání si
  • připravujeme zdravé dobroty – ovocné a zeleninové saláty, tvarohové pomazánky, celozrnné sušenky, panáčci ze sušeného ovoce apod., děláme hostinu pro kamarády
 • Pohybová hra Kompot, Naše máma řekla
 • Logopedická cvičení – olizujeme med ze rtů
 • Zpíváme písně vztahující se k tématu – Jedna dvě, Pekla vdolky, Cib, cib, cibulenka, Řepa se vdávala, Kakao, Nestarej se, ženo má...
 • Seznámení s jarem – jak se příroda mění, vycházky do okolí
 • Výtvarné činnosti
  • skládané jarní květiny z papíru (sněženky, tulipány, pampelišky, krokusy)
  • kresba sněženek, rozkvetlých stromů, zapouštění barev, tisk z výšky (razítka z  modelíny apod.)
  • velikonoční motivy – kraslice, beránci z těsta či hlíny, velikonoční přání
 • Hudební činnosti – poslechové skladby Jaro (A. Vivaldi), lidové písně a tance

6. část Jak se všichni pustí do práce

Plánované činnosti

 • Povídáme si, proč dospělí pracují
  • pantomima činností
  • co dělá táta a máma
  • kreslíme, čím chceme být, až vyrosteme
 • Jak můžeme pomáhat doma, ve školce?
 • Návštěva dospělých při práci – dle možností rodičů dětí
 • Exkurze, např. do mlýna
  • kde se bere mouka – pohádka Kuřátko a obilí, skládání dějových obrázků – posloupnost
  • hrajeme si na pekaře – pečeme houstičky, říkadlo Pekař, peče housky
 • na poštu – posíláme dopisy kamarádům, kreslíme jim obrázky
  • námětová hra na pošťáky, učíme se adresu
 • k hasičům
  • kreslíme hasičská auta
  • jak předcházet požárům, co dělat, když hoří
 • do zahradnictví – nákup sazenic a semen, následně je sejeme a sázíme
 • Hudebně-pohybové činnosti a písně – např. Kominík, Švec, Bednář, Zahradník; zpíváme písně např. Kalamajka, Šel zahradník, Myslivec, Pec nám spadla – cvičíme hudební paměť – poznávání písně dle melodie, rytmická cvičení
 • Jazykové činnosti – říkadla a básně o lidských činnostech
 • Grafomotorická cvičení – koláček, mlýnské kolo
 • Námětové hry na obchod, hasiče, policisty, poštu, kadeřnictví, knihovnu…
 • Rozvoj jemné motoriky a pracovních dovedností
  • staráme se o zahradu jako zahradníci – hrabání, setí, plení, zalévání
  • šijeme jako švadleny/ krejčí – práce s tupou jehlou, vyšívání, jahelníček apod.
  • tkáme jako tkadleny/tkalci – papírové či na stavu ze zbytků vlny
  • pracujeme se dřevem jako truhláři – zatloukáme hřebíčky, práce se smirkovým papírem, malujeme na dřevo...
  • stavíme jako zedníci – děláme „maltu“ z vody a písku, budujeme v pískovišti tunely, hrady, silnice apod.
 • Pohybové hry – Sedlák mrkvička, Rybáři a rybičky, Na sadaře...
 • Pohybové chvilky – průpravné a nápravné cviky – výběr na téma Řemesla z Elce, pelce, kotrmelce

7. část Jak kobra vypráví pohádku po babičce

Plánované činnosti

 • Jak se krátí dlouhá chvíle co rád děláš? Co se dá dělat na lodi? Co můžeš dělat, když jsi nemocný?
 • Jazykové činnosti – vyprávění pohádky, vymýšlení konce pohádky, tvoření asociací na základě hudebního či výtvarného podnětu (poslech instrumentální skladby, obraz v galerii apod.)
 • Dějová posloupnost – řazení obrázků podle děje
 • Výtvarné činnosti
  • kresba děje z pohádky
  • výroba loutky (z papíru, vařeček, pytlíků apod.)
  • malba kulis, divadelního plakátu
  • výroba kostýmů z krepového papíru
 • Dramatizace pohádky – narativní pantomima, hra v roli (podle věku dětí a jejich předchozích zkušeností, vyhneme se nácviku), práce s loutkami
 • Návštěva divadelního představení, máme-li možnost, navštívíme i zákulisí divadla
 • Další činnosti volíme podle konkrétní pohádky, na kterou se s dětmi zaměříme
 • Pohádkový les pro děti a rodiče

8. část Jak se skoro všichni dostanou domů

Možná podtémata:

 • V Africe
 • Velké loučení

Plánované činnosti

 • Práce s obrazovými atlasy, fotografiemi přírody
 • Zpěv písně Pět minut v Africe – pohybové vyjádření jednotlivých slok
 • Povídáme si o obyvatelích Afriky
  • Jak bydlí, oblečení, jídlo…
 • Poslech africké hudby
  • výroba chřestidel a bubínků (z krabiček od sýrů, kelímků od jogurtů, PET lahví...)
  • hra na rytmické nástroje, na ozvěnu, hudební štafeta (postupné opakování určitého zvuku)
  • pohybová improvizace
 • Cvičíme jako africká zvířátka (lev, opice, had)
 • Jak je nejlepší se rozloučit
  • Výroba upomínkových předmětů pro kamarády
  • Společné prohlížení či promítání fotografií pořízených během školního roku
  • Připomínkový týden – vybíráme to NEJ z celého roku – hry, písně, říkadla, možno použít jako ukázku pro rodiče
  • Rozlučková slavnost

Závěr

Jak již bylo uvedeno, vše výše uvedené je pouze inspirací pro tvořivou práci učitelky. Nám se tento celek velmi osvědčil, jeho největší přínos vidíme v tom, že se nám podařilo plynule přecházet z jednoho tématu do druhého, jednotlivé přechody byly přirozené a nenásilné, vše mělo logický začátek i konec. Děti byly celý rok v roli – putovali jsme, objevovali jsme, hledali možná řešení, svou cestu jsme zaznamenávali. K jednotlivým tématům či činnostem jsme se podle potřeby vraceli a společně jsme se těšili, jak celá cesta vlastně dopadne. Možná je tento způsob plánování trochu náročnější na přípravu a promýšlení dopředu, ale výsledek stojí za to.

Citace a použitá literatura:
[1] - DVOŘÁK, Jiří. Zpátky do Afriky. 1. vydání. Praha : Baobab, 2005. 72 s. ISBN 978-80-903276-9-6. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 30. 05. 2011
Zobrazeno: 22553krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
RYBÁROVÁ, Eva. Zpátky do Afriky!. Metodický portál: Články [online]. 30. 05. 2011, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/9915/ZPATKY-DO-AFRIKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 30. 05. 2011 12:09
Zajímavý článek.
1.Autor: Pavlína HublováVloženo: 30. 05. 2011 12:47

Děkuji za super přípravu. Perfektně se mi hodil do souhrnného pohledu v modulu wiki ke Dni afrického dítěte -http://goo.gl/uJyto

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.