Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Odklady povinné školní docházky
Odborný článek

Odklady povinné školní docházky

Anotace

Mateřská škola hraje podstatnou roli nejen v přípravě dětí ke vstupu do školy, ale i v rozhodování o tom, zda o odkladu povinné školní docházky uvažovat, nebo ne. Pokud je dítěti odklad udělen, je mateřská škola klíčovou institucí, která by mu měla pomoci odstranit případné deficity. Předpokladem toho je těsná spolupráce mateřské školy s rodinou a oborníky, případně se školou.

1. Legislativní vymezení odkladu povinné školní docházky

Odklad povinné školní docházky (dále jen „odklad“) se odvíjí od § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (dále jen „školský zákon“) – Plnění povinnosti školní docházky. Každý rodič je povinen přihlásit své dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Zahajuje ji ve školním roce, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Znamená to tedy, že i když se rodiče rozhodnou pro odklad, je jejich povinností dítě ke školní docházce přihlásit v daném termínu.

Odklad povinné školní docházky je vymezen školským zákonem, § 37, a to takto: „Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.“

Praxe

V praxi to znamená, že rodiče nebo zákonní zástupci nemohou o odkladu školní docházky svého dítěte rozhodnout sami, ale jsou povinni svou žádost adresovanou příslušné základní škole (dále jen ZŠ) doložit dvěma doporučeními.

  • Posouzením příslušného školského poradenského zařízení se rozumí vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, ale v případě zjišťování speciální připravenosti žáků se zdravotním postižením je třeba vyjádření příslušného speciálněpedagogického centra.
  • Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže, posouzení by měl provést odborný lékař, který je pro tuto oblast specialistou, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod.

Rozhodnutí o odkladu vydává ředitel školy, ve které bylo dítě zapsáno. Ředitel žádosti o odložení začátku povinné školní docházky vyhoví pouze v případě, že obě posouzení budou kladná. Možnosti rodičů (zákonných zástupců) při žádání o odkladu povinné školní docházky jsou tyto:

  • Rodiče požádají o odklad školní docházky přímo u zápisu k povinné školní docházce a tuto žádost zákonem stanoveným způsobem doloží. V takovém případě může ředitel školy rozhodnout o odkladu povinné školní docházky přímo.
  • Rodiče při zápisu k povinné školní docházce o odklad nepožádají, ale jsou informováni o možnosti jeho udělení. Ředitele školy o odklad povinné školní docházky požádají až následně (a žádost doloží způsobem stanoveným zákonem). O odkladu povinné školní docházky musí být v souladu s § 37 odst. 3 školského zákona rozhodnuto před začátkem příslušného školního roku.

Důležité:

Kopii Rozhodnutí předává rodič mateřské škole, která na tomto základě prodlouží dítěti pobyt v mateřské škole o jeden rok. V tomto roce, stejně jako v posledním roce před zápisem do školy je dítě osvobozeno od úplaty (školský zákon § 123, odstavec 2) v souvislosti s § 34, ve kterém je zakotveno přednostní právo dítěte navštěvovat poslední rok před vstupem do školy mateřskou školu, a to rovněž bezúplatně. Pokud je dítěti odložena školní docházka o jeden rok, je rodič povinen dítě v příštím roce opět k zápisu přihlásit.

2. Školní zralost, školní připravenost, školní nezralost

Předpokladem pro správné rozhodnutí o vstupu dítěte do školy, nebo naopak o odložení povinné školní docházky o jeden rok je znalost základních kategorií a pojmů, které s touto problematikou souvisejí. Kategorie školní zralosti je pojímána spíše z psychologického hlediska a zohledňuje biologickou podstatu – proces zrání. Školní připravenost je záležitostí více pedagogickou zohledňující proces učení. Podle předpokladů však spolu obě kategorie souvisejí, prolínají se a doplňují. Kategorii školní nezralosti jsem zařadila z důvodu srovnání, protože učitelka mateřské školy je jedna z prvních, které přísluší poznat včas školsky nezralé dítě.

... pokračování článku naleznete v příloze ke stažení.

 


Materiál byl zdarma poskytnut nakladatelstvím Dr. Josefa Raabe s.r.o. z publikace Řízení mateřské školy.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
238.28 kB
PDF
Odklady povinné školní docházky - článek ke stažení

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Renata Ležalová

Hodnocení od uživatelů

Marcela Zajícová
16. 12. 2010, 13:30
Dobrý den, podle aktuálního znění §37, odst. 1 školského zákona „…odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, NEBO odborného lékaře.“ Tzn. že zákonní zástupci žádost o odklad povinné školní docházky doloží buď doporučením školského poradenského zařízení (PPP, SPC) NEBO doporučením odborného lékaře.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Management