Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > ZŠ Staňkova a 186 žáků-cizinců z 28 zemí
Odborný článek

ZŠ Staňkova a 186 žáků-cizinců z 28 zemí

6. 2. 2018 Předškolní vzdělávání
Autor
PeaDr. Lenka Humpová

Anotace

Základní a mateřskou školu Staňkova v Brně navštěvuje 186 žáků-cizinců z 28 zemí. V rámci kraje je pověřena realizací bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka. Vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu Škola bez hranic. Škola si uvědomuje, že pro překonání jazykové bariéry je potřeba dlouhodobé systematické práce, a je zapojena do řady dlouhodobých a krátkodobých projektů, spolupracuje se školními poradenskými zařízeními a neziskovými organizacemi.

Základní škola a mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace, vykonává činnost úplné základní školy, školní družiny a mateřské školy. V prostorách školní družiny je zřízena přípravná třída pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

V základní škole vyučujeme dle vlastního školního vzdělávacího programu Škola bez hranic. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, určil ve spolupráci se zřizovatelem Brno – Královo Pole naši základní školu v rámci kraje k realizaci bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka žáků-cizinců.

Naši kmenoví žáci jsou děti z blízkého okolí, poměrná část z nich dojíždí z okolních městských částí Brna. Dále přijímáme žáky-cizince z Evropské unie a třetích zemí, kterým poskytujeme výuku českého jazyka a začleňujeme je do běžných tříd ve všech ročnících. Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje školu 186 žáků-cizinců z 28 zemí, z nichž je 132 dívek. Z těchto žáků je 10 žáků azylantů a 82 žáků s trvalým pobytem na území České republiky. Nejvíce žáků pochází z Ukrajiny (80), Indie (12), Ruska (12), Brazílie (8), Egypta (8), Maďarska (8), Rumunska (8), Vietnamu (7), Sýrie (6), Afghánistánu (5), Jihoafrické republiky (4), Itálie (3), Mongolska (3), Bulharska (2), Číny (2), Francie (2), Libye (2), Nigérie (2), Srbska (2), USA (2), Arménie (1), Izraele (1), Kazachstánu (1), Kolumbie (1), Lotyšska (1), Nepálu (1), Slovenska (1) a Španělska (1).

Mateřskou školu navštěvuje 12 cizinců, přípravnou třídu dva žáci-cizinci.

Práce s žákem-cizincem a jeho rodinou začíná přijetím k základnímu vzdělávání. Většina žáků-cizinců do naší školy přichází v době hlavních prázdnin a v přípravném týdnu. Proto tým, který žáka přijímá, tvoří vedení školy, asistentka ředitelky, která kromě administrativních záležitostí tlumočí do angličtiny, případně učitelé angličtiny a ruštiny. Ještě před samotným přijetím tak musí proběhnout první setkání všech zúčastněných, a to zákonných zástupců dítěte a ředitelky školy. I když je dítě starší sedmi let, a tudíž musí být podle české legislativy přijato k základnímu vzdělávání, je vhodné, aby ředitelka školy se svými spolupracovníky posoudila nejen jazykovou výbavu přijímaného žáka, ale i jeho připravenost k začlenění do ročníku, a rozhodla o jeho zařazení do konkrétní třídy.

Dalším úkolem této společné schůzky je informovat rodiče žáka o českém školním systému, o organizaci školního roku, harmonogramu dne, o školním vzdělávacím programu, učebním plánu daného ročníku, o jazykové přípravě pro žáky-cizince, o způsobu hodnocení žáka, o volnočasových aktivitách. Rodičům jsou předány informace o školním stravování, školní družině, učebnicích a pomůckách. Nehovoří-li rodiče česky, případně anglicky nebo rusky, obvykle s nimi přichází tlumočník z jejich komunity, který zabezpečí naprosté pochopení a porozumění těmto informacím. Většinou se tento tlumočník stává i po dobu školní docházky daného dítěte kontaktní osobou mezi školou a rodinou, účastní se všech setkání rodičů s učiteli.

Zákonní zástupci musí škole poskytnout a doložit informace o předešlé školní docházce svého dítěte, informovat o jeho zájmech a zálibách. Mezi nutné informace, které by měla škola vědět, patří případné zdravotní problémy žaka, dříve diagnostikované poruchy, či jiné obtíže.

Samotné přijímací řízení k základnímu vzdělávání žáka-cizince probíhá stejným způsobem jako u ostatních žaků. Zákonný zástupce žáka předá ředitelce školy žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a potřebné doklady, jako jsou:

 • povolení k pobytu – cizinec, který se zdržuje na našem území po delší dobu než 90 dní, musí obdržet povolení k pobytu. Buďto povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu.
 • rodný list – v případě, že se cizinec narodil na našem území, tento doklad vydává městský úřad v místě narození;
 • cestovní doklad – pas, i z tohoto dokladu lze zjistit druh případného povolení k pobytu;
 • vysvědčení z předchozí základní školy – tento doklad je důležitý pro přesné určení již splněných let školní docházky.

Případů, při kterých ředitelka školy nevyhověla žádosti rodičů o přijetí žáka k základnímu vzdělávání, je velmi málo. Jednalo se především o naplněnou kapacitu třídy, nebo o třídu s vysokým počtem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dalšími tiskopisy, které by měly být součástí spisu, jsou: souhlas se zpracováním osobních údajů, přidělení registračního čísla, a nakonec i rozhodnutí ředitelky školy.

V případě, že zákonní zástupci žaka nechtějí podávat odvolání proti rozhodnutí, mohou ještě podepsat vzdání se práva na odvolání.

Samotná integrace žáka-cizince začíná prvním dnem jeho příchodu do školy, kdy mu třídní učitel přidělí patrona z řad spolužáků, který jej seznámí s prostředím školy a s novými spolužáky. V dalších dnech učitelé při práci s žákem používají takové pomůcky, které jim oběma umožní porozumění a sdělování nejdůležitějších potřeb. K tomu nejčastěji používáme dvojjazyčné stručné pokyny, které si učitelé denně pro žáka připravují, obrázky s dvojjazyčným komentářem, jednoduché piktogramy se slovním doprovodem, případně využijeme tlumočení spolužáka se stejným mateřským jazykem. Angličtinu jako univerzální dorozumívací prostředek používáme zřídka zejména proto, že komunikačním a vyučovacím jazykem ve škole je čeština, dále i proto, že většina žáků-cizinců anglicky neumí, případně se jejich znalost angličtiny omezuje na několik základních frází.

Na základě mnohaletých zkušeností z práce s žáky-cizinci víme, že k překonání jazykové bariéry je potřebná dlouhodobá systematická práce s žákem. Proto je naše škola nejen zapojena do dlouhodobých a krátkodobých projektů, ale také spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a neziskovými organizacemi.

Dlouhodobé projekty

 1. A.           „Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie“

– těmto žákům-cizincům zajišťujeme jazykovou přípravu s názvem Výuka českého jazyka – jazyková příprava (EU) tři hodiny týdně v odpoledních hodinách po dobu šesti měsíců. Jazyková příprava je přizpůsobena potřebám jednotlivých žáků. Do této třídy se mohou přihlásit děti kdykoliv během školního roku, přičemž zůstávají žáky ve své kmenové škole. Do jazykové přípravy jsou tito žáci zařazeni na základě písemné žádosti svého zákonného zástupce. Ředitelka školy je pak povinna žáka do 30 dnů od podání žádosti do přípravy zařadit. Tuto skupinu navštěvují i naši žáci-cizinci pocházející z EU. O absolvování jazykové přípravy obdrží žák osvědčení. V letošním roce je otevřena jedna skupina.

 1. B.            „Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců z třetích zemí“

– v rámci tohoto projektu od letošního školního roku probíhá:

a)             Výuka českého jazyka – intenzivní kurz ČJ

– jedná se o výuku českého jazyka u žáků bez znalosti češtiny po dobu 3 až 6 měsíců; žáci navštěvují kurz podle potřeby v dopoledních hodinách v rozsahu 7–8 vyučovacích hodin týdně a každý den se vrací do kmenové třídy; výuka probíhá ve třech skupinách podle věku žáků a jejich začlenění do kmenových tříd.

b)            Jazyková příprava žáků-cizinců z třetích zemí

– výuka probíhá 1 hodinu týdně v odpoledních hodinách, v pěti kurzech, vyučujícími jsou třídní učitelé žáků a jedná se o jazykovou výuku potřebnou k osvojování učiva školního vzdělávacího programu ve všech naukových předmětech.

c)             Výuka českého jazyka žáků-cizinců v kmenových třídách

– výuka českého jazyka žáků-cizinců probíhá v kmenových třídách. Žáky-cizince začleňujeme do běžných tříd ve všech ročnících. Třídní učitelé ve spolupráci s ostatními pedagogy zpracovávají pro každého žáka-cizince Plány pedagogické podpory v jednotlivých předmětech, individuálně se zaměřují na jejich jazykovou úroveň. Počet žáků-cizinců ve třídách je vysoký a práce učitele s žákem velmi náročná. Rovněž práce třídních učitelů s žáky a jejich rodiči je vzhledem k jazykové a kulturní odlišnosti náročnější než v běžných českých základních školách. Činnost pedagogů v této oblasti je ohodnocena osobním příplatkem a odměnami.

 1. C.           „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II“

– projekt zajišťující výuku českého jazyka pro děti cizinců z třetích zemí:

a)             Český jazyk pro cizince – nepovinný předmět;

– výuka českého jazyka probíhá tři hodiny týdně po celý školní rok, pouze pro kmenové žáky, dvě skupiny pro žáky I. a II. stupně.

b)            Intenzivní kurz českého jazyka pro žáky-cizince – nepovinný předmět;

– některé děti nemají při přijetí do základního vzdělávání vůbec žádnou, nebo mají jen velmi malou znalost českého jazyka. Z toho důvodu zařazujeme takové žáky do intenzivního kurzu výuky českého jazyka pro žáky prvních tříd v rozsahu jedné hodiny týdně v odpoledních hodinách. Chceme žákům umožnit snadnější začlenění do výuky a zvýšit jejich úspěšnost hned na počátku školní docházky.

 1. D.           Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

Cílem projektu je prevence školní neúspěšnosti založená na podpoře začleňování žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do základního vzdělávání.

Žákům jsou tak ve velké míře poskytovány aktivity v oblasti kariérního poradenství, více pozornosti je věnováno spolupráci s rodinou žáka a s neziskovými organizacemi IQ Roma servis a se středisky výchovné péče. Nejméně dvěma žákům z každé třídy je poskytováno doučování (dvě hodiny týdně).

 1. E.            Projekt Malý drak

Žáci naší školy využívají nabídky projektu, který usnadňuje rodičům žáků-cizinců sladit pracovní a rodinný život žáků 1. stupně. Projekt nabízí péči o děti v průběhu školního roku i o prázdninách. Služby jsou zaměřeny na pomoc dětem s přípravou do školy a na smysluplné trávení volného času v odpoledních hodinách od 12.00 do 18.00 hod. V době prázdnin jsou pořádány příměstské tábory. Služby jsou v rámci projektu poskytovány zdarma.

Již několik let jsme každému nově příchozímu žákovi vypracovávali tzv. vyrovnávací plán žáka s odlišným mateřským jazykem, postupně jsme si vytvořili systém, jak individualizovat výuku a přístup učitelů k jeho potřebám a jak postupně naplnit očekávané výstupy školního vzdělávacího programu.

S rozvojem společného vzdělávání a novelou vyhlášky č. 27/2016, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, využíváme podmínek vytvořených pro žáky z odlišného kulturního prostředí a každému žáku-cizinci vytváříme ve spolupráci se všemi jeho učiteli plán pedagogické podpory z důvodu jazykové bariéry (dále jen PLPP), s výjimkou žáků, kteří na naši školu přestoupili z jiné české základní školy a jsou již integrováni.

V současnosti pracujeme s PLPP, který kromě základních údajů o žákovi obsahuje velmi podrobnou charakteristiku žáka, jeho rodinného prostředí, osobnostních vlastností, jazykové úrovně, schopností, vůle, temperamentu, vztahu ke školní práci, způsobu komunikace a zapojení do třídního kolektivu, domácí přípravu, jeho ambice, obtíže.

Poté se stanovuje cíl PLPP, kterého má být dosaženo. Nejčastěji se jedná o vytvoření konkrétních podmínek, jak umožnit vzdělávání v českém jazyce, dále jak umožnit začlenění do třídního kolektivu.

Nejčastějšími metodami a formami práce bývají:

 • zvláštní (zkrácená a upravená) verze čtvrtletních prací,
 • při zkoušení pravopisných jevů – ústní zdůvodňování; možnost přezkoušení,
 • doplňovací cvičení místo některých diktátů, kratší diktáty,
 • možnost pracovat s přehledy učiva / tabulkami i při testech,
 • poskytnutí delší doby ke splnění úkolu,
 • nutnost používat překladový slovník / obrázkový slovník / vlastní slovníček pojmů,
 • tolerance chyb podle probraného učiva,
 • krátké domácí slohové práce s přípravou,
 • častější používání názorných pomůcek – práce s mapou a časovou osou, obrázkem,
 • trénování čtení s porozuměním,
 • trénování tempa,
 • pochvala za dílčí úspěchy a pozitivní motivace.

PLPP dále zahrnuje:

 • organizaci výuky:
 • zařazení do nepovinného předmětu Český jazyk pro cizince,
 • zařazení do Intenzivního kurzu českého jazyka pro cizince,
 • zařazení do doučování,
 • postupné začleňování do výuky ostatních, zejména naukových předmětů.
 • hodnocení žáka
 • kombinace klasifikace se slovním hodnocením,
 • žáci jsou vždy hodnoceni individuálně:

a) podle zájmu o výuku a přípravu na ni,
b) podle aktivity ve vyučovacích hodinách,
c) ohledem na stupeň znalosti českého jazyka jako cizího jazyka,
d) s ohledem na zvláštnosti, kterými se odlišuje od ostatních žáků-cizinců:

 •  charakter mateřského jazyka, kulturní odlišnosti,
 •  rodič je, nebo není rodilý český mluvčí,
 •  kontakty s ostatními rodilými českými mluvčími,

e) podle pokroku nebo stagnace, který učinil v daném období,
f) podle specifických poruch učení, které se také mohou u žáka vyskytnout.        

V žákovské knížce může být klasifikace zapisována jako výsledek průběžného formativního hodnocení podle výše uvedených kritérií (známka před závorkou) a hodnocení podle toho, jak by byl hodnocen žák bez jazykové bariéry. Smyslem je poskytnout na počátku vzdělávání v českém vyučovacím jazyce žáku-cizinci a jeho rodičům orientační srovnání s rodilými a pokročilými mluvčími.

 • pomůcky:
 • podpůrná opatření jiného druhu:
 • jak se vyučující budou podílet na řešení případných vztahových problémů ve třídě,
 • jak budou rodiče informováni o průběhu a výsledcích žákova vzdělávání (pravidelně prostřednictvím žákovské knížky).
 • jméno a příjmení učitelů, kteří se na vzdělávání žáka podílí

Důležitou přílohou PLPP je slovní hodnocení žáka ve všech uvedených předmětech, ke kterému vždy dochází na konci čtvrtletí. Na schůzce s třídním učitelem jsou rodiče a žák podrobně s tímto hodnocením seznámeni, jsou požádáni o podpis. Současně se oba vyjádří k účinnosti PLPP.

Vyhodnocení PLPP

1. Poskytování podpůrného opatření formou plánu pedagogické podpory se osvědčilo, je však třeba v jeho poskytování pokračovat i v dalším období školního roku:

ANO – NE

2. Poskytování podpůrného opatření formou plánu pedagogické podpory se osvědčilo, výše uvedené vzdělávací potřeby byly kompenzovány, a proto není třeba v poskytování PLPP dále pokračovat.

ANO – NE

3. Poskytování podpůrného opatření formou plánu pedagogické podpory se neosvědčilo. Nadále přetrvávají obtíže, jako jsou: (doplní třídní učitel)…

Vyhodnotí-li učitelé společně s rodiči i žákem, že dosud poskytnutá podpora nepostačuje potřebám žáka, schází se s výchovnou poradkyní, školní psycholožkou, případně speciální pedagožkou, které jim objasní jiné formy podpory, jež však může doporučit pouze školské poradenské zařízení. Společně vyplní přihlášku k vyšetření, rodiče dají pracovnicím ŠPP souhlas zákonného zástupce k poskytnutí informací. Výchovná poradkyně zajistí vyplnění dotazníku žáka pro vyšetření, poskytne poradenskému zařízení aktuální informace o třídě, personálních a materiálních podmínkách školy. Rodičům zprostředkuje i termín vyšetření v ŠPZ.

Obvykle je takovému žáku-cizinci přiznáno podpůrné opatření druhého až čtvrtého stupně spojené se vzděláváním podle IVP a poskytující podporu v podobě hodin speciálněpedagogické péče nebo pedagogické intervence.

V letošním školním roce jsou podpůrná opatření druhého až čtvrtého stupně poskytována 11 žákům-cizincům (u dalších tří vyšetření probíhá), rodiče jednoho žáka-cizince svůj souhlas s vyšetřením v PPP odvolali, rodiče dvou žáků-cizinců se opakovaně nedostavili ke kontrolnímu vyšetření, a proto se škola obrátila s žádostí o intervenci na příslušný odbor sociálněprávní ochrany dětí.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PeaDr. Lenka Humpová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Inkluzivní vzdělávání / menšiny