Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Přírodní učebna - Weather

Ikona prikladIkona blok
Autor: Eva Krafková
Spoluautor: Mgr. Jana Geistová
Anotace: Žáci na základě pozorování popíší momentální stav počasí a porovnají je s informacemi na meteostanici. Zapisují stav počasí do kalendáře přírody pomocí symbolů (mohou ho zapisovat v českém i anglickém jazyce). V hodině angličtiny se žáci učí nové výrazy týkající se počasí a rozvíjí také znalosti z přírodovědy.
Podpora výuky jazyka: Angličtina
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Poslech s porozuměním » 2. období » rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
 2. základní vzdělávání » Doplňující vzdělávací obory » 1. stupeň » Dramatická výchova » 2. období » pracuje s pravidly hry a jejich variacemi; dokáže vstoupit do role a v herní situaci přirozeně a přesvědčivě jednat
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 2. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: psací a kreslící potřeby, karty s obrázky počasí, karty se slovním vyjádřením počasí, karty se symbolem ročního období (viz přílohy), meteostanice, barevné kartičky - na rodělení do skupin
Klíčová slova: přírodní učebna, počasí - weather

Cíl výuky:

Žáci si osvojí slovní zásobu vztahující se k tématu počasí. Žák na základě pozorování popíše momentální stav počasí a porovná ho s informacemi (obrázky) na meterologické stanici. Žák umí zapsat pomocí symbolů momentální stav počasí do kalendáře přírody (může zapisovat v českém i anglickém jazyce). Žák rozumí jednoduchým pokynům a větám v anglickém jazyce a adekvátně na ně reaguje.

Motivace

Které roční období máš nejraději? Dobře si to rozmysli a najdi na zahradě kartičku se symbolem, o kterém si myslíš, že představuje tvé oblíbené roční období. (Učitel předem viditelně rozmístí po zahradě 4 karty s příslušným symbolem.) Každý žák si vytáhne jeden barevný list charakterizující roční období, a tím se rozdělí do 4 skupin. Zkuste ve skupince vymyslet a napsat co nejvíce anglických slov souvisejících s vaším ročním obdobím.

Pracovní postup

 1. Rozhovor
  Během roku se střídají čtyři roční období - vyjmenuj je.
  Ovliňuje střídání ročních období život v přírodě?
  Jaké změny prodělávají rostliny? (lípa, smrk, pampeliška, astra, tulipán)
  Jak se chovají živočichové? (ježek, srna, kočka domácí, sýkora, čáp, kapr) 
  Co je hlavní příčinou všech těchto změn v přírodě? (klima - počasí)
 2. Hra „The storm"
  Hraje se několik kol. Každé kolo trvá maximálně minutu. Žáci se rozmístí po zahradě. Jejich těla představují kmeny a ruce koruny stromů. V každém kole hry se zahradou přežene vichřice  (the storm). Po odstartování musí žáci stát na jedné noze a snaží se nespadnout. Mezitím učitel představuje prudké nárazy větru, pohybuje se v herním území a občas do někoho mírně šťouchne. Mezi koly se žáci mohou přemísťovat. Na konci hry vyhodnotíme nejodolnější stromy (každý si počítá body za kola, ve kterých nespadl).
 3. Listen and repeat
  Žáci jsou seznámeni s novou slovní zásobou. Učitel ukazuje obrázky s počasím, vyslovuje věty, slova. Žáci opakují po učiteli. It's hot. It's cloudy. It's windy. It's raining. It's snowing. It's sunny. It's foggy. It's cold. It's hailing.
 4. Match picture to the sentence
  Učitel rozdá žákům karty s obrázky počasí a karty se slovním vyjádřením počasí. Úkolem žáků je vytvořit správné dvojice a přečíst dohromady ve dvojici slovní vyjádření. Pak pracují ve dvojicích v lavicích. Učitel každé dvojici rozdá obálku a žáci přiřazují k sobě dvojice (obrázek, slovní vyjádření). Obrázky, které můžete použít, najdete na těchto webových stránkách.
 5. Vocabulary - write the new words.
  Žáci si zapíší novou slovní zásobu do slovníčků.

Evaluace

 1. Mime the words, sentences
  Předvádění pantomimy. Učitel nahlas říká věty o počasí, celá třída najednou se snaží bez mluvení věty předvést, nebo si jeden žák vytáhne kartu se slovním vyjádřením o počasí a musí ji pantonimicky ztvárnit. Ostatní hádají typ počasí.
 2. Rozhlédneme se kolem sebe a zeptáme se žáků What's the weather like today? - Jaké je dnes počasí? Aktuální stav počasí zapíšeme pomocí symbolů do kalendáře přírody. Kalendář můžeme vyplňovat pravidelně po celý školní rok.

Reflexe:

Aktivita je vhodná do přírodní učebny a má dlouhodobý ráz, neboť můžeme počasí zapisovat do kalendáře celý rok. Je určena žákům 4. a 5. ročníku. Rozsah: 2 vyučovací hodiny. Žáci se učí praktické dovednosti, jsou zde také propojeny jazykové aktivity a znalosti z přírodovědy. Učí se číst zápisy z meteostanice a rozpoznávat jednotlivé symboly.
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf118 kBPříloha
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 03. 12. 2009
Zobrazeno: 11743krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRAFKOVÁ, Eva. Přírodní učebna - Weather. Metodický portál: Články [online]. 03. 12. 2009, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZJAAB/6273/PRIRODNI-UCEBNA---WEATHER.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.