Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Lidské vlastnosti

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Iva Doubravová
Anotace: Cílem této aktivity je prostřednictvím soch poznávat dobré a špatné lidské vlastnosti. Žáci ztvárňují sochy a učí se vlastnosti poznávat, přemýšlí o svých dobrých a špatných vlastnostech.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Doplňující vzdělávací obory » 1. stupeň » Dramatická výchova » 2. období » propojuje somatické dovednosti a kombinuje je za účelem vyjádření vnitřních stavů a emocí vlastních i určité postavy
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání lidí
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sebepoznání a sebepojetí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: 4 obrázky soch M. B. Brauna - obrázek nalepíme na barevný papír (4 barvy) a rozstříháme na 5 - 7 kusů podle počtu žáků ve skupinách
Klíčová slova: mezilidské vztahy, dramatická výchova

Přípravy poskytlo občanské sdružení Projekt Odyssea. Další přípravy a metodické materiály osobnostní a sociální výchovy naleznete volně ke stažení na www.odyssea.cz. Metodiky byly vytvořeny v rámci projektu „Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích programů základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií v Praze". Projekt je financován z rozpočtu Evropského sociálního fondu, hlavního města Prahy a České republiky.


Na tabuli připravíme seznam vlastností

Ctnosti
Víra
Naděje
Trpělivost
Láska
Moudrost
Síla – statečnost
Píle
Cudnost
Upřímnost
Štědrost
Spravedlivost
Neřesti
Pýcha
Lakomství
Závist
Smilstvo (nestoudnost)
Obžerství
Lehkomyslnost
Hněv
Lenost
Zoufalství
Pomluva
Lstivost

(Cedulky nastříhané na svislé proužky jako u inzerátů)

Průběh vyučování a časový odhad jednotlivých aktivit:

1. Zcitlivění (6 min):

 • schovala jsem po třídě 21 střípků ve čtyřech barvách
 • každý si najděte svůj barevný střípek a s ostatními střípky stejné barvy složte obrázek
 • obrázek nalepte na čtvrtku
 • co vzniklo složením střípků? (žáci odpoví - sochy)

2. Oznámení tématu a cílů vyučování (1 min):

 • ano, na obrázcích máte všichni sochy, protože dnes nás sochy budou při hodině provázet, budeme si na sochy hrát a dostaneme se přes ně k lidským vlastnostem

3. Sochy - jednotlivci, dvojice (5 min):

 • vytvořte:
  a) nejhezčí sochu
  b) nejošklivější sochu
  c) nejlegračnější sochu
 • reflexe:
  a) Jak se vám tato aktivita líbila?
  b) Co se vám líbilo?
  c) Co bylo těžké?
  d) Jak jste se cítili při předvádění?

4. S pomocí obrázků výklad o sochách o M. B. Braunovi a Kuksu (10 min):

 • na tabuli seznam 2x12 soch - povídání si o dobrých a špatných vlastnostech, o tom, co jednotlivé vlastnosti znamenají

5. ztvárnění soch M. B. Brauna (20 min):

 • ve dvojicích - vyberte si některou z těchto soch na tabuli a zkuste nám ji předvést
 • až tlesknu, tak necháte svoji sochu promluvit
 • řeknete typickou větu pro vlastnost, kterou předvádíte (např. „Lenost" promluví „Udělám to až zítra")
 • ostatní se snaží poznat, co předvádíte

6. reflexe k OSV cíli 1 (5 min):

 • Jak se vám tato aktivita líbila?
 • Co bylo těžké?
 • Co se vám líbilo?
 • Jak jste se cítili při předvádění?

7. Inzerát dobrých vlastností (17 min):

 • Teď pojďme přemýšlet o vašich dobrých a špatných vlastnostech.
 • Uděláme si inzerát vašich dobrých vlastností.
 • Každý si napíše do nastříhaných proužků své dobré vlastnosti.
 • Přilepíte si inzerát lepicí páskou na sebe a půjdete na trh.
 • Na trhu se budete procházet a budete si všímat, jaké vlastnosti nabízejí ostatní.
 • Můžete si od někoho utrhnout vlastnost, kterou byste rádi měli.

8. Reflexe k OSV cíli 2 (5 min):

 • Jaké to bylo psát seznam pozitivních vlastností?
 • Jak jste se cítili, když si někdo chtěl od vás nějakou vlastnost vzít?
 • Které vlastnosti jste hledali?
 • Které vlastnosti jste nenašli?
 • O které vlastnosti byl největší zájem?
 • Chtěli byste někomu poděkovat za nějakou vlastnost, kterou jste potřebovali?
 • Jaké výhody a nevýhody vám vaše vlastnosti přinášejí?
 • K čemu nám byla tato hra dobrá?
 • Co jste se dnes o sobě dozvěděli?
 • Co z toho pro vás vyplývá?

9. Závěr (5 min):

 • Co se vám na dnešní hodině líbilo a nelíbilo?

Doplňující informace k příspěvku

Metody vyučování:

 • stručný chronologický přehled použitých metod (technik, aktivit)
 • nejvýše 3 řádky na metodu

Zcitlivění - barevné střípky schované po třídě
Oznámení tématu a cílů vyučování
Sochy - udělejte:

 • nejhezčí sochu
 • nejošklivější sochu
 • nejlegračnější sochu

Vyprávění o sochách na obrázcích, o M. B. Braunovi a Kuksu, o dobrých a špatných vlastnostech
Ztvárnění soch M. B. Brauna ve dvojicích
Reflexe k OSV cíle 1
Inzerát dobrých vlastností
Na trhu
Reflexe k OSV cíli 2
Závěrečné shrnutí

Základní reflektující otázky vztahující se k OSV cílům, které bych rád/a položil/a:

- číslováno podle hlavních cílů OSV popsaných výše

1. Jaké to bylo psát seznam svých pozitivních vlastností?
2. Které vlastnosti jste hledali?
3. Co jste se dnes o sobě dozvěděli?
4. Co z toho pro vás vyplývá?

Jak budu zjišťovat (měřit) dosahování OSV cíle (metody evaluace)

Pomocí reflektujících otázek

ZŠ Jižní IV., Praha 4

Závěrečná reflexe a evaluace uskutečněného vyučování

Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, mělo úspěch, z čeho jsem měl/a radost)

Myslím, že pestrost zvolených aktivit způsobila, že hodina měla spád, žáci se nenudili, bavilo je to.

S jakými problémy (obtížemi) jsem se během vyučování setkal/a

Původně jsem plánovala 1 vyučovací hodinu, ale žáci chtěli zůstat u předvádění vlastností delší dobu, tak se to během jedné hodiny nedalo stihnout.

Co bych příště udělal/a jinak (jak bych upravil/a tuto přípravu)

Přípravu jsem upravila pro 90 min., tedy pro 2 vyučovací hodiny.
Při aktivitě č. 3 - Sochy byla zvýšená hlučnost, příště bych zdůraznila, že sochy jsou němé.
Užila bych více různých technik reflexe.

Evaluace - podklady, které dokumentují naplnění stanovených OSV cílů (např. vypracované pracovní listy, záznamy výroků žáků, dotazníky, další texty, výtvory žáků, fotografie, zpětná vazba od žáků, videozáznam, další metody evaluace)

Zpětná vazba od žáků
Inzeráty

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání

1. stupeň - 2. období (4. ročník)

Dílčí cíle dané aktivity

Žák:

 • pracuje s dechem, správně tvoří hlas, umí zaujmout, má správné držení těla, verbálně a neverbálně komunikuje
 • vytvoří seznam svých přirozených vlastností
 • uvede, které pozitivní vlastnosti by rád získal
 • popíše, jaký smysl vidí v tom, co se o sobě dozvěděl

Integrace průřezových témat

OSV - Osobnostní rozvoj (Sebepoznání a sebepojetí)

Přínos PT k rozvoji osobnosti žáka

 • vede k porozumění sobě samému a druhým
 • pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým

Didaktická povaha příspěvku

Osvojení dovednosti

Organizační forma výuky

Zážitková

Vyučovací metoda

Diskusní
Inscenační
Výuka dramatem

Předpokládaný časový nárok

90 min

Nutné pomůcky a prostředky

4 obrázky soch M. B. Brauna - obrázek nalepíme na barevný papír (4 barvy) a rozstříháme na 5 - 7 kusů podle počtu žáků ve skupinách

Informační zdroje

Neumann, J. - Prošek, J.: M. B. Braun - Kuks.

Citace a použitá literatura:
[1] - NEUMANN, J.; PROŠEK, J. M. B. Braun - Kuks.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 22. 01. 2008
Zobrazeno: 32103krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DOUBRAVOVÁ, Iva. Lidské vlastnosti. Metodický portál: Články [online]. 22. 01. 2008, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZJAAB/1900/LIDSKE-VLASTNOSTI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Iva SuchomelováVloženo: 22. 09. 2009 21:56
V praxi jsem se přesvědčila, že emotivní svět je pro děti tabu. Nedokáží emoce určit, své emoce pojmenovat a někteří i vyjadřovat. Proto vidím tento příspěvek jako velice potřebný.Jak můžeme rozumět světu kolem sebe, když nerozumíme sami sobě?
2.Autor: Iva SuchomelováVloženo: 22. 09. 2009 22:02
V praxi jsem se přesvědčila, že emotivní svět je pro děti tabu. Nedokáží emoce určit, své emoce pojmenovat a někteří i vyjadřovat. Proto vidím tento příspěvek jako velice potřebný.Jak můžeme rozumět světu kolem sebe, když nerozumíme sami sobě?
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.