Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Halloween

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Hana Foltová
Spoluautor: Igor Hampl
Anotace: Zábavné odpoledne a noc ve škole u příležitosti Halloweenských oslav, nápady jak vyplnit tuto společnou akci škola – žáci – rodiče.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a svět práce » 1. stupeň » Člověk a svět práce » Práce s drobným materiálem » 1. období » vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
 3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 2. období » zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Dramatická výchova 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Cizí jazyk 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Evropa a svět nás zajímá
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: dýně, nože, lžíce, svíce, dekorace, výkresy s šablonami, pastely, černý fix, pauzovací papír A4, A3, anilinové barvy, štětce, kelímky, hadříky, nůžky, lepící páska, laminovací folie + laminovačka, děrovačka, provázek, klobouková guma, kostýmy, divadelní líčidla, bubínek nebo tamburína, identifikační karty
Klíčová slova: CLIL, Halloween, odpolední aktivita
Příprava

Seznámíme žáky s novou slovní zásobou (můžeme předem na hodinách angličtiny):

pumpkin, witch, ghost, goblin, bat, scary, parade, mask, costume, trick or treat, sweets

Zahájení

Na tabuli nakreslíme obrázky a napíšeme slovní zásobu (viz výše), brainstorming - Co vás napadne, když se řekne Halloween - Dušičky? Vysvětlíme si podstatu svátků, srovnáme způsob slavení v různých zemích, diskutujeme, co vše známe kolem oslav svátku Halloween.

Zahrajeme si „ukazovací" hru na slovíčka: Show me a very big, flying bat! Show me an old bent witch! Show me a big, smiling pumpkin! Žáci pantomimicky předvádějí, při zvuku bubínku se zastaví do štronza. Rodiče se mohou přidat.

Aktivita 1 - HRA - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN

Na tabuli připravíme vzorové otázky, kartu a odpovědi, můžeme přidat i plakát s čísly:

How old are you?

I am three hundred fifty-six years old.

What is your name?

My name is Hunchbacked Offi.

Where do you come from?

I come from the Witches' Dynasty.

Každý dostane jednu identifikační kartu (viz příloha č. 1), na které bude uvedena jeho nová identita - odkud na náš Halloweenský večírek přijel, jaký je jeho věk a příslušnost k druhu. Vždy dvě rodiny tvoří jeden druh. Společně projdeme příkladové otázky a odpovědi na tabuli. Zúčastnění se poté rozptýlí do prostoru a jejich úkolem bude najít ostatní příslušníky stejného druhu pomocí návodných otázek.

Aktivita 2 - COFFEE BREAK

Příslušníci stejného druhu se nad šálkem kávy domluví na způsobu dlabání a výzdoby dýně.

Aktivita 3 - DLABÁNÍ A VÝZDOBA DÝNÍ

Příslušníci stejného druhu společně vydlabou a vyzdobí dýni. Hotové dílo vystaví na předem určeném místě a vzájemně si je zhodnotí.

Aktivita 4 - VÝROBA DEKORACÍ A VÝZDOBA TŘÍDY

Předem vymezíme tři pracovní stanoviště

 1. Veselá netopýří rodina - každý dostane šablonu netopýra (viz příloha), kterou si obkreslí černým fixem na pauzovací papír. Potom žácii netopýra vybarví anilinovými barvami, vystřihnou a zalaminují. Hotové netopýry rozmístíme na okna, zavěsíme na světla (viz příloha č. 2).
 2. Výroba dýňové masky pro (viz příloha č. 2)
 3. Výroba zapichovátka do květináče (viz příloha č. 2)

Poznámka: Počet stanovišť a druh výrobků libovolný.

Po skončení práce vyzdobíme třídu, zapálíme svíčky v dýních a připravíme společnou večeři.

Aktivita 5 - TRICK OR TREAT

Společně se vhodným způsobem, např. rytmicky, naučíme říkanku, jejíž přednes před porotou (učiteli, kteří se promění na "Head-Witch and Head-Wizard") bude podmínkou účasti na Halloweenském průvodu městem. Každý na kus papíru napíše své jméno, papírky dáme do „čarodějnického klobouku", porota losuje dvojice - rodiče i žáci - které si během dvou minut připraví přednes.

Trick or treat

Trick or treat, Trick or treat.
I want something good to eat.
Trick or treat, Trick or treat.
Give me something nice and sweet.
Give me candy and an apple, too.
And I won't play a trick on you!

Vstupenkou bude bonbon, který si účastníci v případě úspěšného přednesu „vykoledují".

Aktivita 6 - PRŮVOD MĚSTEM

Společně se vydáme na pochod městem či vesnicí po předem určené trase. Po skončení průvodu se žáci rozloučí s rodiči a jdou zpět do školy.

Aktivita 7 - HALLOWEENSKÁ NOC

Společně se připravíme na přespání ve škole a v určenou dobu každý zalehne do svého spacáku.

Ráno si společně připravíme snídani, po které následuje řádná výuka (možno dále Halloweenské téma aplikovat do jednotlivých předmětů - viz náměty v příloze č. 4).

Poznámky

V případě nepříznivého počasí se můžeme vydat na strašidelnou pouť útrobami školy. Učitelé vytyčí trasu, na které rodiče nebo starší žáci zorganizují různé disciplíny a úkoly. Pouť může končit ve strašidelném zámku (např. v tělocvičně), který připraví opět učitelé za pomoci rodičů a starších žáků předem.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 27. 08. 2009
Zobrazeno: 19164krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FOLTOVÁ, . Halloween. Metodický portál: Články [online]. 27. 08. 2009, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZI/3262/HALLOWEEN.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.