Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Člověk a svět práce > Moje oblíbené místo – Můj ostrov

Ikona prakticky

Moje oblíbené místo – Můj ostrov

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Růžena Pekařová
Anotace: Příspěvek popisuje spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a výsledek projektu Moje oblíbené místo – Můj ostrov.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 1. období » vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 2. období » zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
 3. základní vzdělávání » Člověk a svět práce » 1. stupeň » Člověk a svět práce » Práce s drobným materiálem » 1. období » vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Cizí jazyk 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Tělesná výchova 1. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 2. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Psychohygiena
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: úkoly pro jednotlivé etapy projektu z CHKO, veškeré dostupné pomůcky a materiály vhodné pro zpracování projektu, fotoaparát, kamera, interaktivní tabule s prezentací
Klíčová slova: projekt, environmentální výchova, prvouka

Správa CHKO Jizerské hory vyhlásila letos již 4. ročník ekologicko výchovného programu pro ZŠ. Každý rok byl zaměřen na nějakou oblast z ochrany přírody. Téma letošního školního roku znělo - Moje oblíbené místo - Můj ostrov. Zadané úkoly se měly plnit formou pracovního deníku (sešit, pracovní listy apod.). Plnění úkolů, tvořivosti a nápadům se meze nekladly - důležité bylo přizpůsobení projektu výuce a zájmům dětí.

Nebylo nutné plnit úkoly doslovně, záleželo na každé škole, jak si vše upravila pro své místo a také čas. (viz Příloha č. 1). Výstupem byly pracovní listy, deníky, knihy, výtvarné práce apod. Dále setkání všech zúčastněných tříd, kolektivů či jednotlivců na konci školního roku, kteří svou práci prezentovali před ostatními. Projekt byl zapojen do oslav 40. výročí CHKO Jizerské hory. Bližší informace lze naleznout na www.jizerskehory.ochranaprirody.cz.

K projektu se přihlásili i žáci 3. a 4. ročníku naší školy, a zapojili se tak do programu zaměřeného na poznávání krajiny v okolí školy a obce od poznání ekosystému a jeho jednotlivých složek přes historický vliv člověka na přírodu po současnost a možnosti ovlivnění budoucnosti krajiny. To vše je řečeno velmi odborně a shrneme-li předchozí věty do pohledu 9-10letých dětí, znamenalo to v jejich řeči zaměřit se prakticky na výzkum krajiny a přírody, s rostlinami a zvířectvem v oblasti, ve které žijí. Celý školní rok probíhala jakási přírodní laboratoř, kdy žáci pravidelně docházeli na jedno oblíbené místo, a zkoumali tam vše, co se zkoumat dalo. To, co se při běžné výuce jeví jako nezáživná látka, se v rámci tohoto projektu stalo učiněným dobrodružstvím. Např.:

 • vlastní výroba herbáře z listů a kůry stromů, hledání stromů podle keltského horoskopu - přiřazení vlastností stromů člověku podle data narození
 • výzkum rostlin rostoucích v naší oblasti - např. stavba květů, květenství, stonek a list, postavení listů vzhledem ke stonku, květy stromů, rozdíl mezi květy stromů ovocných a neovocných, druhy jehličí (viz Příloha č. 2)
 • pozorování zvířat naší oblasti, různé nálezy kostí, srsti, trusu, zbytků hnízd, peří, různých zvířecích úkrytů a stop (na Vánoce obdarování zvířat znašeho ostrova tvrdým chlebem, kaštany, jablky, mrkví ...), zkoumání stop
 • nálezy předmětů, svědčících o působení člověka na tomto místě, např. zrezivělé a zašlé zbytky železných vidlí, motyky, podkova, střepy keramiky a porcelánu
 • žáci se zamysleli nad historií tohoto místa, sháněli u starousedlíků historky o tom, co se kdy na tomto místě odehrálo, pokud žádnou pověst nesehnali, zapojili vlastní fantazii a nějaký příběh si vymysleli
 • děti se vžívaly do rolí malých zvířátek a představovaly si, kudy mohou po ostrově chodit, co budou jíst, jaká jim hrozí nebezpečí
 • na oblíbeném místě žáci zkoumali i základy topografie, polohu místa na mapě naší oblasti, zjišťovali, jaké vodní toky jsou blízko a jaký je život kolem vody
 • proběhl rovněž výzkum počasí vnaší oblasti spojený srůznými pranostikami, zaznamenáváním teplot a tvořením teplotního grafu
 • žáci psali slohové práce o společném pozorování a rovněž se pokusili o vyhledání základních pojmů a vět včesko-anglickém slovníku, aby o své práci mohli např. říci kamarádovi zjiné země
 • v každém období probíhala výtvarná tvorba zaměřená na téma „ Můj ostrov" (viz Příloha č. 3)
 • žáci se zúčastnili práce s interaktivní tabulí se zaměřením na krajinu a vliv člověka na její přetváření či obnovu (viz Příloha č. 4)
 • pomocí ankety zjišťovali od obyvatel i žáků naší školy, co je na daném místě nejkrásnější, kudy chodí lidé nejraději a jaké hrozí na „ostrově" nebezpečí...

Veškerou činnost jsme společně zaznamenávali fotoaparátem a dokumentovali. V jarních týdnech projekt vyvrcholil prezentací prací, výsledků pozorování, fotografií a klipů pro CHKO Jizerské hory. Odměnou za pilnou práci žáků byla návštěva zástupců chráněnky v naší škole a 3. třída se za přispění CHKO mohla vydat na cestu do Bedřichova, kde pro ni byl připraven malý okruh s programem v přírodě (viz Příloha č. 5).

Celý projekt hodnotím jako velice přínosný. Žáci si začali lépe uvědomovat mnohé souvislosti z různých oblastí života kolem nás, které před tím vnímali mnohem povrchněji. Po celou dobu projektu mohli být žáci díky vlastnímu nasazení vedeni k ekologické výchově aktivní a zajímavou formou. Svůj výzkum vedli s velikým nadšením. Doporučuji tento námět pro pestřejší výuku, která se někdy stává příliš encyklopedickou a nezáživnou, i dalším třídám či celým školám.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 05. 11. 2008
Zobrazeno: 7654krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 2.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PEKAŘOVÁ, Růžena. Moje oblíbené místo – Můj ostrov. Metodický portál: Články [online]. 05. 11. 2008, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZI/2733/MOJE-OBLIBENE-MISTO---MUJ-OSTROV.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.