Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Globální problémy Země – voda

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Marie Hrabalová
Anotace: Celoškolní projekt „Voda" přispívá k naplňování prevence proti šikaně, klíčovým kompetencím a výuce průřezových témat.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Životní prostředí » porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Životní prostředí » uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
 3. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Životní prostředí » uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Přírodopis
 2. Základní vzdělávání -> Chemie
 3. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 2. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občanská společnost a škola
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: viz příloha č. 1
Klíčová slova: projekt, projektový den, voda
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Celoškolní projekt „Voda", jako jedno z podtématu „Globální problémy Země", byl realizován v Základní škole Zachar v Kroměříži koncem roku 2008. Každý vyučující si dopředu pro věkově smíšenou skupinu (žáci od 2. do 8. třídy včetně, 15 - 16 členná skupina) vybral jedno z témat a připravil aktivity. Tento projekt přispívá k naplňování prevence proti šikaně, klíčovým kompetencím a výuce průřezových témat. Jedno z témat - Voda - uvádím i s přílohami.

Motivace (10 minut)

Písnička Z. Svěráka a J. Uhlíře „Chválím tě, Země má" podbarvuje motivační článek, který čte Bára:

Stav pacienta je vážný. Projevuje se to celou řadou příznaků. Má páchnoucí dech a trápí ho horečka, která i přes úskalí snížit ji stále stoupá. V tělesných tekutinách byla zjištěna přítomnost jedovatých látek. Snaha vyléčit jeden orgán vede k tomu, že se prudce zhorší stav jiných orgánů. Pokud by se jednalo o běžného pacienta, lékaři by patrně dospěli k závěru, že trpí řadou chronických a nevyléčitelných chorob. Protože by pro něj nemohli nic udělat, podnikli by takové kroky, aby mu co možná nejvíce ulehčili jeho trápení, než zemře.

Nejde však o lidského pacienta. Jedná se o naši planetu, o náš domov. Výše uvedené přirovnání ukazuje, co se s naší planetou děje. Znečištěný vzduch a voda, globální oteplování a toxický odpad, to jsou jen některé z mnoha problémů naší těžce nemocné planety. Podobně jako lékaři z našeho přirovnání, i odborníci na životní prostředí jsou v rozpacích, jak by se tato situace měla řešit. (www.watchtower.org)

Seznámení - zdůvodnění, proč jsme se sešli, myšlenková mapa (10 - 15 minut)

Otázka: „Zamysli se, co tě napadne při slově voda a napiš na tabuli" (princip myšlenkové mapy - viz odborná literatura a www stránky, např. www.toncar.cz. Další pomocné otázky - Je dost vody? Kde je potřeba? Odkud se voda bere? Myšlenkovou mapu tvoří celá skupina jednu - uprostřed velkého papíru je napsáno slovo VODA.

Seznámení členů skupiny (20 minut):

Žáci ve skupině se neznají - nebo jen od vidění, protože skupina je poskládána z dětí od 2. do 8. r. Aby se žáci zbavili ostychu - mladší, starší - je dobré zahrát si následující hru:

 • hra na autíčka pohybující se různou rychlostí, na tlesknutí se zastaví, nejbližší stojící si podají ruce a představí se

Další aktivita slouží k rozdělení žáků do skupinek, ve kterých budou dále pracovat. Vyučující nalepí žákům na záda různobarevné puntíky, a ti se beze slova rozdělí do skupin.

Aby se žáci ve skupinkách poznali a při další práci se vzájemně oslovovali jmény, zadáme první skupinovou práci - žáci si vyrobí vizitky, starší pomohou mladším a vizitky si nalepí na tričko.

Zadání práce pro skupiny (10 minut):

Myšlenkovou mapou jsme došli i k názoru, že ne každý má to štěstí, že otočí kohoutkem a voda teče. Je dost lidí na naší planetě, kteří si musí vodu pro svou každodenní spotřebu nanosit ze vzdáleného místa. Žáci si nyní vyzkoušejí, kolik energie každodenně musí vynaložit, aby si tito lidé mohli uspokojit základní potřeby např. umytí ovoce.

Aktivitou s barevnými puntíky jsme žáky rozdělili do skupin. Vysvětlíme jim úkoly:
 • rozdělení rolí ve skupině (nosič vody 1, nosič vody 2, zapisovatel, počtář)
 • odhadnutí a zapsání litrů vody, potřebných pro 4 člennou rodinu na umytí obličeje, umytí rukou, vyčištění zubů, omytí ovoce, umytí 4 hrnků, 4 talířků, 4 lžiček, tekutina na pití na 2 hodiny, spláchnutí záchodu
 • vytyčení trasy (váha prázdné nádoby, zdroj vody, váha nádoby svodou, zapsání, přinesení vody na určené místo - během trasy musí i spočítat délku trasy potřebnou na přinesení vody)
 • práce skupiny - nošení vody
 • vyplnění pracovního listu (viz příloha č. 2)
Rozdělení na skupiny po dvou - II. stupeň, rozdělení na skupiny po dvou - I. stupeň (60 minut):

V další části projektového dopoledne každou skupinku rozdělíme ještě na 2 skupinky podle stáří. Žáci pracují dle svých schopností a věkové vyzrálosti na zadaných úkolech. Cílem této části je získat co nejvíce informací o vodě - informace provázané z různých předmětů. Úkoly jsou přizpůsobeny věku.

První stupeň dostává pracovní listy (viz přílohy č. 3 a 4), všichni si prakticky vyzkoušejí, zda voda stačí na dané činnosti a pak určují rozpustnost a chuť mléka, oleje, cukru, soli a mouky ve vodě. Pokud je někdo hotový, má k dispozici další pracovní list s koloběhem vody v přírodě.

Druhý stupeň dostává pracovní list s úkoly pro praktickou činnost a pro vyhledávání informací (např. praktickým pokusem - roztávání ledu lze zjistit, o kolik se zdvihne hladina oceánů při tání ledovců, která lidská činnost způsobuje zelenání rybníků apod.).

V původních skupinkách se všichni vzájemně informují o své práci a vyměňují si poznatky (15 minut). Následuje vyplnění dotazníků na skupinovou práci. Žáci se učí komunikativnosti, schopnosti předávat informace - učení se navzájem.

Vyplnění jednoduchých dotazníků na skupinovou práci (5 minut):
 • Která část projektového dne se ti nejvíce líbila?
 • Která část projektového dne se ti zdála nejobtížnější?
 • Chtěl bys opět prožít podobný projektový den?
 • Jak bys zhodnotil práci tvojí skupiny?

Skupinka vytvoří a zapíše přání Zemi. Stejná písnička jako na začátku podmalovává zápis přání (5 minut).

Skupinky dostanou poslední úkol - na připravený velký papír zapsat fixem přání „Co byste přáli naší Zemi?

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 15. 04. 2009
Zobrazeno: 13182krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HRABALOVÁ, Marie. Globální problémy Země – voda. Metodický portál: Články [online]. 15. 04. 2009, [cit. 2020-07-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZFADEC/3052/GLOBALNI-PROBLEMY-ZEME---VODA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Eduard SolnařVloženo: 20. 04. 2013 11:42


Je mi líto 2 miliard lidí kteří nemají přístup k pitné vodě,mohu jim pomoc ale není zájem o má řešení Eduard tel:723731197

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.