Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Projektové dny modelového regionu

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Kateřina Rašínová
Anotace: Během dvoudenního semináře získají žáci komplexní přehled o modelovém regionu. Počínaje přírodními podmínkami, přes historické události, které měly vliv na další socioekonomický vývoj regionu, až po ukázky z běžného života obyvatel.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Moderní doba » rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů
  2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Přírodní obraz Země » porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Hudební výchova 2. stupeň
  2. Základní vzdělávání -> Cizí jazyk 2. stupeň
  3. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Jsme Evropané
  2. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Objevujeme Evropu a svět
  3. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Evropa a svět nás zajímá
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: spacák, karimatka, jídlo na večeři a snídani, hygienické potřeby, psací potřeby, obuv do tělocvičny, oděv na spaní, dívky sukni; další pomůcky - viz jednotlivé aktivity
Klíčová slova: projekt, projektový den, modelový region

Při výuce zeměpisu regionů se pravidelně setkávám s následujícím problémem. Pro pochopení současného stavu společnosti a hospodářství daného regionu je velmi důležitá znalost historického vývoje této oblasti. Bohužel ne vždy mají žáci potřebné znalosti z hodin dějepisu a to vede k tomu, že jsem nucena věnovat drahocenný čas seznamování žáků s učební látkou dějepisu při probírání socioekonomických podmínek regionů světa.

Začala jsem tedy přesvědčovat své kolegy, aby se jisté regiony pojaly komplexně, to znamená, že by se spojil vzdělávací obsah několika předmětů, a tím i učivo probírané v jednom nebo v několika ročnících druhého stupně ZŠ. Nejvhodnější jsou regiony, které svoji kulturou a společenskými zvyky silně ovlivnily celý svět. Některé oblasti světa se přímo nabízejí, například státy Indického subkontinentu (životní filozofie, náboženství atd.), Spojené království Velké Británie a Severního Irska (kolonializmus, průmyslová revoluce atd.), Spojené státy americké (demokracie, nezávislost, domorodé obyvatelstvo atd.) nebo Čínská lidová republika (císařství, Mao Ce-tung atd.).

V takovém projektu je cílem propojit všechny vyučované předměty, ve kterých se věnujeme danému regionu. Počínaje dějepisem a zeměpisem, a konče hudební a výtvarnou výchovou. Celkové pojetí projektu odpovídá výuce výše uvedených předmětů na Waldorfské škole, z toho logicky vyplývá i jeho časový harmonogram. Tedy, jednotlivé části projektu (semináře) trvají 2 dny a jsou rozděleny na několik hodinových bloků zaměřených vždy na vybrané téma (časová organizace těchto projektů viz Tabulka).

Nejprve se žáci rozdělí do dvou stejně velkých skupin (A a B) pro lepší organizaci a větší možnost individuální práce. Obě skupiny plní během projektu tytéž úkoly, ale mají je jinak časově rozvržené, např. skupina B se přírodními podmínkami vybraného regionu zabývá již v prvním bloku, skupina A se s nimi seznámí až v bloku druhém. Na úvod, pro navození atmosféry, může být použita motivační aktivita - promítání diapozitivů nebo beseda s cestovateli, či s obyvateli daného regionu (tzv. domorodci) atd.

V dalších hodinových blocích se žáci seznamují s fyzicko-geografickými podmínkami regionu, což je pro ně vlastně opakování úvodního učiva o daném světadílu, kde se nachází náš region. Poté se zabývají obyvatelstvem a historickým vývojem tohoto regionu od starověku až po současnost. Po „dějepisných blocích" následují hodiny s geografickou tématikou, kdy žáci hodnotí socioekonomické podmínky regionu a při tom plně využívají znalostí historických souvislostí. Jako odlehčující část projektu slouží bloky vyplněné výtvarným, hudebním, literárním a filmovým uměním (tzv. Folklór), jazykovým „okénkem" a naukou o náboženství a společnosti vybraného regionu. Na závěr projektu nesmí chybět reflexe s názory žáků.

Při aktivitách realizovaných v jednotlivých blocích je vhodné použít co nejvíce netradičních a alternativních vyučovacích metod jako např. řízená diskuse, týmová práce, práce ve skupině, panelová diskuse, geografický scénář, didaktická hra, divadlo apod. Můžeme také využít všech zvyků, tradic, oblečení a jídel specifických pro daný region (např. ranní cvičení Pozdrav Slunci, v 17:00 „čaj o páté", britský „suchý" humor, speciální oblečení - sárí, kilt, tradiční pokrmy atd.).

Veškeré informace dostanou žáci vytištěny na papírech a tyto materiály si nalepí do školních sešitů k poznámkám z jednotlivých předmětů či založí do svého portfolia. Pedagog v tomto projektu plní pouze funkci koordinátora, „nápovědy" a motivátora, nikoli vyučujícího.

Hodnocení dovedností a vědomostí žáků během aktivit je zajištěno odměňováním jednotlivců, či skupinek „penězi" (rupiemi, librami). Po skončení projektu si vyučující jednotlivých předmětů (zeměpis, dějepis) sami stanoví jak s „penězi" žáci naloží (např. výměna za známky, body do celkového hodnocení). Hodnocení získaných vědomostí po skončení projektu záleží na probíraném tématu v daném vyučovacím předmětu. Např. projekt Britské dny je zařazen v době, kdy je v zeměpisu probírána západní Evropa, proto v písemné práci a testu na závěr tématu západní Evropa jsou zařazeny i otázky týkající se Velké Británie. V dějepisu je projekt časově zařazen místo kapitoly Anglie v 16. a 17. století, anglická revoluce v následující vyučovací hodině je toto téma ještě jednou rozebráno a doplněno, v písemné práci týkající se této kapitoly se objeví i doplňující otázky na jiné části Britské historie.

Tabulka: Obecná organizace projektu

Čas

Skupina A

Skupina B

8:00 - 10:00

Úvod

10:00 - 11:00

Co víš o...

Přírodní podmínky

11:00 - 12:00

Přírodní podmínky

Co víš o...

12:00 - 13:00

Historie I.

Obyvatelstvo

13:00 - 14:00

Oběd

14:00 - 15:00

Obyvatelstvo

Historie I.

15:00 - 16:00

Historie II.

Literatura

16:00 - 17:00

Literatura

Historie II.

17:00 - 18:00

Folklór

18:00 - 19:00

Večeře

19:00 - 22:30

Folklór

22:30

Příprava na večerku

7:00 - 8:00

Budíček a snídaně

8:00 - 9:00

19. - 20. století

Společnost

9:00 - 10:00

Hospodářství

19. - 20. století

10:00 - 11:00

Společnost

Problematické oblasti

11:00 - 12:00

Problematické oblasti

Hospodářství

12:00 - 14:00

Závěr

Tak vznikl nejprve projekt pro 1. ročník (primu) osmiletého gymnázia (6. ročník ZŠ) s názvem Indické dny a o rok později pro 3. ročník (tercii) osmiletého gymnázia (tedy 8. ročník ZŠ), který nesl název Britské dny. Ve dvoudenních seminářích (se spaním ve škole) byli žáci seznámeni s vybraným regionem ze všech možných úhlů pohledu.

Pro realizaci našich projektů byly využity prostory multimediálního sálu, tělocvičny, školního hřiště a knihovny i výtvarného ateliéru.

V dalších dokumentech je velmi zhruba nastíněna organizace našich dvou projektů. Na tento úvodní text navazují další články nazvané:

Seminář - Britské dny
Seminář - Indické dny
Desková hra - Hospodářství Spojeného království

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 10. 10. 2008
Zobrazeno: 6607krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
RAŠÍNOVÁ, . Projektové dny modelového regionu. Metodický portál: Články [online]. 10. 10. 2008, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZFADB/2667/PROJEKTOVE-DNY-MODELOVEHO-REGIONU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.