Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Prospektoři

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Kateřina Rašínová
Anotace: Námět na procvičení určování zeměpisné polohy určitého místa pomocí skautské hry nazývané Prospektoři.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie » používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace a sebeorganizace
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Stejnoplochá mapa světa ve válcovém zobrazení ve formátu A4 s vyznačenou zeměpisnou sítí - pro každého žáka a dvě pro učitele
Klíčová slova: zeměpisná poloha, hra, prospektoři

Při probírání tématu Určování zeměpisné polohy jsem vždy řešila otázku, jak toto učivo procvičit a přitom zběsile nelistovat atlasem a nehledat vhodná místa se zeměpisnými souřadnicemi, které jsou uvedeny v celých číslech. Tak jsem si starou skautskou hru předělala k obrazu svému.

Princip hry Prospektoři

Hra je určena pro tři a více hráčů. Jeden hráč představuje „boha všech prospektorů", ostatní označujeme jako prospektory (= geologické průzkumníky). Každý hráč potřebuje kartu, což je čtvercová síť 20 x 20 polí, v záhlaví sloupců jsou vyznačena písmena A - T, v záhlaví řádků jsou vyznačena čísla 1 - 20, čísla a písmena slouží k udávaní polohy (souřadnice např.: F14). Hráč „Bůh" si podle libosti do některých polí své hrací karty vyznačí několik ložisek nerostných surovin (viz obrázek 1; černé uhlí, hnědé uhlí, ropa, zemní plyn, stříbro, zlato, diamanty), každé surovině je přiřazena bodová hodnota (např. černé uhlí - 1 bod, hnědé uhlí - 2 body apod.). V předem určeném pořadí prospektoři prozkoumávají hrací kartu a získávají body za objevená ložiska nerostných surovin.
(situace z obrázku 1).

Obrázek 1: Ukázka z hrací karty
1. Obrázek 1: Ukázka z hrací karty
hlásí polohu: B8, Bůh: nic; všichni hráči si do pole B8 udělají křížek. Pokračuje hráč 2: C5, bůh: diamanty, 7 bodů; hráč 2 si do své karty do pole C5 napíše číslo 7, ostatní prospektoři si do pole napíší D (diamanty), Bůh si do pole zakreslí křížek. Hráč 2 má možnost dalšího tahu (maximální počet tahů jedním prospektorem může být omezen). Hra končí po vyčerpání všech nerostných surovin, vyhrává prospektor s nejvíce body.

Hráč 1

Obrázek 1: Ukázka z hrací karty "Boha" ve hře Prospektoři (výřez)

Modifikace pro procvičování zeměpisné polohy:

Bohem všech prospektorů je vyučující, žáci jsou prospektoři. Místo hrací karty použijeme stejnoplochou mapu světa ve válcovém zobrazení s vyznačenou zeměpisnou sítí (viz mapa 1). Ložiska nerostných surovin nebudou v polích, ale na průsečících rovnoběžek a poledníků (viz mapa 2). Pro žáky, kteří mají problémy s pojmy, lze mapu upravit (viz mapa 3).

Mapa 1: Hrací karta pro žáka

Mapa 1: Hrací karta pro žáka
2. Mapa 1: Hrací karta pro žáka
[cit. 2008-1-20]

owdyyall.com/Texas/Members/Bob/GPS/Projectn.htm#BEHRMANN

Mapa 2: Hrací karta pro učitele

Mapa 2: HracĂ­ karta pro uÄŤitele
3. Mapa 2: HracĂ­ karta pro uÄŤitele
[cit. 2008-1-20]

http://howdyyall.com/Texas/Members/Bob/GPS/Projectn.htm#BEHRMANN

Mapa 3: Upravená mapa pro žáka

Mapa 3: Upravená mapa pro žá
4. Mapa 3: Upravená mapa pro žá
[cit. 2008-1-20]

http://howdyyall.com/Texas/Members/Bob/GPS/Projectn.htm#BEHRMANN

Vzhledem k časové náročnosti je vhodné hrát Prospektory vždy několik kol na začátku každé vyučovací hodiny.

Tipy pro zdárnější průběh hry:

 1. Do mapy „Boha" zakreslit reálnou situaci nalezišť nerostných surovin, nebo virtuální umístění zdrojů s náležitým komentářem pro žáky („Mapu si schovejte, až budeme probírat nerostné suroviny, můžeme z ní čerpat).
 2. Žáky rozdělit do dvojic, dvojice = prospektor.
 3. Psát hlášenou polohu na tabuli (pro méně pozorné žáky).
 4. Rozdělit ve dvojici funkce. Jeden žák hlásí polohu a zakresluje výsledky, druhý žák zapisuje hlášenou polohu na tabuli.
 5. Prospektor má vždy před každým tahem připravené dvě polohy, pro případ nálezu v prvním tahu, hned hlásí druhou připravenou polohu (zrychlení hry).
 6. Každý žák ve dvojici má svou mapu, nebo na konci bloku mapy vybereme a schováme u učitele (žáci zapomínají, chybějí, ztrácejí).
 7. Učitel má i „prospektorskou" mapu, dubluje žákovské nálezy a před hodinou tuto okopírovanou „oficiální" verzi zveřejní ve třídě (pro kontrolu všem žákům).
 8. Položit kontrolní otázku. Žák hlásí polohu pouze zeměpisnými souřadnicemi: „60° východní délky a 10° severní šířky", otázka: „V jakém oceánu, či na jakém kontinentu je vaše naleziště?", odpověď: „V Indickém oceánu". Důležité je aby žák nehlásil polohu „V indickém oceánu 60° východní délky a 10° severní šířky" pak by ztrácela smysl kontrola i procvičování zeměpisné polohy.
 9. Na konci hry odměnit vítěze malou jedničkou, omluvou ze zkoušení apod.
 10. Předem si s žáky stanovit kolik kol každou hodinu odehrajeme.
 11. Hru je možné zařadit i při probírání tématu Těžební průmysl. V mapě boha je zaznamenána reálná poloha největších ložisek důležitých nerostných surovin, žáci udávají polohu na základě svých znalostí surovinové mapy světa. Žák s nejvyšším počtem bodů má tedy nejlepší znalosti v oblasti těžebního průmyslu.

Přeji napínavé bitvy o naleziště a už žádnou severní délku a východní šířku.

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení:
- operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí
Kompetence sociální a personální:
- účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Organizace řízení učební činnosti Individuální
Skupinová
Organizace prostorová Školní třída
Organizace časová Blok více hodin
Vyučovací metoda Didaktická hra
Nutné pomůcky a prostředky Stejnoplochá mapa světa ve válcovém zobrazení ve formátu A4 s vyznačenou zeměpisnou sítí - pro každého žáka a dvě pro učitele
Použitá literatura a zdroje howdyyall.com/Texas/Members/Bob/GPS/Projectn.htm#BEHRMANN
Citace a použitá literatura:
[1] -  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 01. 02. 2008
Zobrazeno: 16523krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
RAŠÍNOVÁ, Kateřina. Prospektoři. Metodický portál: Články [online]. 01. 02. 2008, [cit. 2020-01-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZFAD/1956/PROSPEKTORI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.