Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Jak se horniny vrásní?

Ikona inspirace
Autor: Pavlína Holcová
Spoluautor: Mgr. Jakub Holec Ph.D.
Anotace: Aktivita seznamuje žáky praktickou a činnostní formou s vnitřním geologickým procesem v podobě vrásnění hornin. Žáci mohou pozorovat vrásnění na vlastní oči a přitom se seznámit s tím, k čemu při vrásnění hornin dochází. Následně si mohou na konkrétních příkladech vrás popsat jejich jednotlivé strukturní prvky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Neživá příroda » rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna, Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: průhledná skleněná (plastová) nádoba, mouka, hlína, strouhanka, karton, nůžky
Klíčová slova: tlak, hornina, sedimentární hornina, vrása, vrásnění, deformace hornin

Vrása je geologický útvar, který vzniká v důsledku působení orientovaného napětí na vrstvy původně horizontálně uložených hornin. Běžnou příčinou působení tohoto napětí jsou tektonické pohyby zemské kůry, jejichž energie pochází převážně ze zemského pláště a nejčastěji se uplatňuje během horotvorných procesů. Vrásy se mohou vyskytovat u všech druhů hornin, nicméně často je můžeme pozorovat v sedimentárních horninách.

Cílem této praktické a jednoduché aktivity je simulovat vrásnění v domácích či školních podmínkách a tím usnadnit pochopení toho, jak tento geologický děj probíhá.

Autor díla: Jamgreene

Pracovní postup:

  1. Do skleněné (plastové) nádoby v několika vrstvách nasypeme mouku, hlínu a strouhanku tak, aby nám vzniklo souvrství ve víceméně horizontálním uložení. V této fázi lze žákům zmínit princip superpozice, který říká, že ve sledu sedimentárních hornin v normálním uložení klesá směrem do nadloží stáří hornin.
  2. Z tvrdého papíru (kartonu) si vystřihneme obdélník, který následně vložíme na jeden z konců nádoby, a vytvoříme tak plochu, kterou budeme naše vrstvy „hornin“ stlačovat z boku, tedy vrásnit.
  3. Posléze pomalu táhneme kartonem z jednoho konce nádoby k druhému konci, čímž simulujeme orientované napětí působící na horniny. Při pozvolném zmenšování prostoru dochází k vrásnění nasypaného materiálu obdobně jako u skutečných vrstev hornin.
  4. Po uvolnění napětí můžeme pozorovat vrásy podobné těm, se kterými se můžeme setkat v reálných přírodních podmínkách – video zde.
  5. Na vytvořených vrásách si ukážeme jejich geometrické prvky v podobě antiklinál a synklinál. Déle určíme vrchol a dno vrás, případně popíšeme jejich sklon (vrása přímá, šikmá, překocená, ležatá a ponořená).

Autor díla: Pavlína Holcová

Touto jednoduchou aktivitou se žáci mohou prakticky seznámit s geologickými jevy, jejichž průběh bývá našemu oku ukrytý. Přitom dochází k simulaci podmínek, které se při vrásnění hornin skutečně uplatňují. V souvislosti s plastickou deformací hornin je potřeba též zmínit, že kromě vysokého tlaku na horniny v zemské kůře též působí vysoké teploty. Horniny se tedy v těchto podmínkách nechovají křehce, ale plasticky.

Citace a použitá literatura:
[1] - PETRÁNEK, Jan. On-line Geologická encyklopedie. 2007. [cit. 2014-6-2]. Dostupný z WWW: [http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.p...].  
[2] - Compressive Ridge Formation. [cit. 2015-8-3]. Dostupný z WWW: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compressiv...].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 03. 09. 2015
Zobrazeno: 5979krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOLCOVÁ, Pavlína. Jak se horniny vrásní?. Metodický portál: Články [online]. 03. 09. 2015, [cit. 2020-02-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZFACF/20229/JAK-SE-HORNINY-VRASNI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Pavlína HublováVloženo: 04. 09. 2015 11:06

Komentář ze sociální sítě:

"Jednoduché, názorné, poučné ... super. Díky."

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.