Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Horninotvorné minerály

Ikona zkusenost
Autor: Milan Libertín
Anotace: Celá hodina probíhá metodou kritického myšlení. Prostřednictvím tematických úloh si žáci osvojují a prohlubují znalosti o horninách, o jejich významu v rámci zemské kůry, o složení hornin a z toho vyplývajícím praktickém využití.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Neživá příroda » rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní listy, zdroje z http://objevuj.eu
Klíčová slova: hornina, brainstroming, e-learning, zemská kůra, zemský plášť, litosféra, minerál, objevuj.eu, interaktivní aplikace, horninotvorný minerál

Úvod:

Celá hodina probíhá metodou kritického myšlení.

V úvodní evokační fázi pracuje učitel s žáky formou skupinové práce s horninami a horninotvornými minerály, následně formou brainstormingu – vede žáky k pochopení pojmu horninotvorný minerál a k pochopení souvislostí mezi minerálním složením hornin a jejich využitím v praxi.

Ve fázi uvědomění žáci pracují s interaktivními aplikacemi a s úlohami v pracovním listu. Prostřednictvím tematických úloh si žáci osvojují a prohlubují znalosti o horninách, o jejich významu v rámci zemské kůry, o složení hornin a z toho vyplývajícím praktickém využití.

Reflexe proběhne metodou „nedokončené věty“.


Veškeré materiály jsou dostupné na http://objevuj.eu.

Cíl výuky:

  • Žák si zopakuje základní charakteristiky minerálů a hornin a na příkladech pochopí rozdíly mezi minerálem a horninou.
  • Žák je schopen poznat a správně pojmenovat základní minerály a horniny.
  • Žák chápe pojem horninotvorné minerály a jejich význam v rámci složení zemské kůry a zemského pláště (litosféry).
  • Žák se seznámí s horninami tvořenými pouze jedním minerálem a dokáže je charakterizovat.
  • Žák chápe souvislosti mezi mineralogickým složením hornin a jejich praktickým využitím.

Struktura hodiny

A . Evokace– motivace

Žáci si pomocí metody skupinové práce s geologickým sbírkovým materiálem zopakují rozdíly mezi minerálem a horninou (k dané hornině přiřazují minerály, které ji tvoří). Učitel dle potřeby může formou krátkého výkladu doplnit a upřesnit některé informace o složení hornin. následně formou brainstormingu žáci rozřazují diskutované horniny do skupin (vytvářejí skupiny) podle možností využití.

Příklady možných otázek v rámci evokace:

  • Které horninotvorné minerály tvořící horninu žulu (granit)?
  • Jaké horninotvorné minerály tvořící horninu gabro?
  • Uveď některá praktická využití horniny ve svém okolí?

B. Uvědomění– osvojování nových vědomostí

Žáci nejprve řeší jednotlivé úlohy v rámci animace a e-learningu, jejichž pomocí porozumí základním principům mineralogie konkrétně zaměřené na definici minerálů, jejich chemické složení, vnitřní stavbu a strukturu a jejich využití v praxi. Úlohy v pracovním listu a video/videa následně prohlubují a opakují problematiku již zmíněnou učební látky.

E-learning „Zločin na Želivárně“

Úloha 1. Minerál nebo hornina?

Úloha 1a. Zamysli se a napiš pod obrázky správné názvy minerálů a hornin z nabídky. Vzniklé dvojice (obrázek + název) barevně označ podle toho, zda patří k minerálům (červeně) nebo k horninám (zeleně). Pokud si nevíš rady, co je minerál a hornina, prostuduj si příslušné „boxíky“.

Řešení: M = minerál, H = hornina: křemen (M), pískovec (H), biotit (tmavá slída) (M), svor (H), žula (H), granát (M), migmatit (H), pyroxen (M), olivín (M), vápenec (H), gabro (H), živec (M).

Úloha 1b. Z nabídky minerálů v úloze 1a vypiš všechny minerály, které patří mezi tzv. hlavní horninotvorné minerály.

Řešení: křemen, biotit (tmavá slída), pyroxen, olivín, živec.

Úloha 1c. Na Zemi ale existují i horniny, které jsou tvořeny pouze jedním minerálem! Pokus se doplnit chybějící slova v následujících větách.

Řešení: CaCo3, vápenec, mramor, grafit, metamorfóza (přeměna hornin); Sio2, oxidy, žula, kyselého, živec, muskovit, biotit (slída), amfibol, křemenec.

ANIMACE

Úloha 2. Z čeho se skládají a kde vznikají horniny?

Úloha 2a. Doplň tabulku! Nápovědu „Jak na to?“ hledej v animaci, tobě neznámé informace pak v učebnici nebo na internetu.

Úloha 2b. Prohlédni si obrázek, spoj názvy hornin z nabídky s možným místem vzniku a přiřaď k této hornině správnou charakteristiku. Nápovědu hledej v učebnici nebo na internetu.

Řešení: vápenec — mořské, resp. oceánské prostřední a krasové oblasti na kontinentu — d; gabro — oceánská a kontinentální kůra a nejsvrchnější část svrchního pláště (tedy litosféra) — A; znělec (fonolit) — vulkanity (sopky) na kontinentech — C; ortorula — konvergentní rozhraní litosférických desek kontinentálního typu (kyselé magmatity nejsou geneticky vázané na oceánskou kůru) — B.


Veškeré materiály jsou dostupné na http://objevuj.eu.

Reflexe:

Reflexe probíhá formou dopisování odpovědí k nedokončeným větám v pracovním listu (úloha 3a) a hodnocení zaškrtáváním nabízených variant (úloha 3b).

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf4667 kBhorninotvornemineraly_pracovnilisty
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 18. 02. 2015
Zobrazeno: 6731krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
LIBERTÍN, Milan. Horninotvorné minerály . Metodický portál: Články [online]. 18. 02. 2015, [cit. 2020-02-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZFACF/19383/HORNINOTVORNE-MINERALY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.