Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Otevřené hranice

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Jan Buryánek
Anotace: Diskusní aktivita s tematikou imigrace do ČR a Evropy. Žáci jsou vedeni k vyjádření názorů na politickou a ekonomickou migraci. Pedagog má k dispozici diskusní scénář - zásobník argumentů k tématu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Rozdělený a integrující se svět » prokáže základní orientaci v problémech současného světa
 2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
 3. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Mezinárodní vztahy, globální svět » uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občan, občanská společnost a stát
 2. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Multikulturní společnost
 3. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Objevujeme Evropu a svět
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Tabule, papír, psací potřeby.
Klíčová slova: migrace, přistěhovalci, diskusní technika
Vlastní strukturovaný popis činnosti
 1. Napište na tabuli motto, okomentujte jeho smysl a ujistěte se, zda všichni porozuměli.
 2. Požádejte žáky, aby si rozmysleli, zda s výrokem souhlasí, či nikoliv a zaznamenali důvody svého rozhodnutí.
 3. Spočtěte počet souhlasných a nesouhlasných reakcí a zapište jejich poměr na tabuli.
 4. Vyzvěte žáky, aby postupně zdůvodnili svá rozhodnutí. Argumenty zapisujte do dvou sloupců na tabuli.
 5. Zahajte diskusi. Jako motivaci pro začátek či jako nástroj usměrňování diskuse můžete použít některé z argumentů přiloženého scénáře.
 6. Na závěr se zeptejte, zda někdo změnil svůj názor. Pokud ano, zapište na tabuli nový poměr souhlasných a nesouhlasných názorů.
Hodnocení/reflexe

Před zahájením reflexe je nutné ukončit debatu jasným signálem. Poté se ptejte spíše na pocity, které žáci během diskuse zažívali. Který způsob argumentace Vám (ne)vyhovuje? Co považujete v diskusi za nepřípustné? Zdálo se Vám, že někdo porušil pravidla správné diskuse? Jak?

Teprve postupně se můžete vrátit k původnímu tématu diskuse a směřovat žáky k pochopení, že migrační pohyby obyvatel jsou:

 • výsledkem nerovnováhy ekonomických systémů jednotlivých států a oblastí světa;
 • složitý jev, který má mnoho příčin a podob a na nějž nelze aplikovat "rázná, jednoduchá řešení";
 • reálné a v budoucnosti budou pokračovat, ať už s tím chceme, nebo nechceme souhlasit;
 • pro obyvatele mnohých oblastí jediným způsobem, jak se vyhnout hladovění.

Pokud to učitel uzná za vhodné, může téma diskuse upravit pro české prostředí, např. ČR by měla otevřít hranice. Aktivita může posloužit jako obecný úvod k užšímu tématu Ukrajinci v ČR, ale lze ji například zařadit i do kontextu uprchlictví.

Otevřené hranice - scénář diskuse

Motto:

Evropské země by měly otevřít hranice pro všechny

Evropské země mají povinnost přijímat politické uprchlíky a málokdy dělají něco navíc. Vyplatí se přijímat množství migrantů směřujících do bohatých evropských států (včetně ČR), když si tu jednoduše přejí pracovat, bez ohledu na to, zda hledají politický azyl či nikoliv.

PRO:
 1. Evropa má stárnoucí populaci a potřebuje mladé pracovní síly, aby bylo z čeho platit důchody.
  Vysoký počet příchozích imigrantů vede k prohlubování sociálních rozdílů.

 2. Imigranti přinášejí hodnotné dovednosti a jsou vždy připraveni tvrdě pracovat. Zlepšují a posilují celou ekonomiku.
  Evropa by měla vzdělávat vlastní děti a vést je k ekonomickým dovednostem, nezávisle na cizí práci. Máme mnoho nezaměstnaných, kteří potřebují rekvalifikaci.

 3. Imigranti přinášejí kulturní diverzitu a pomáhají překonávat rasismus a rasistické postoje.
  Kulturní diverzita je pěkná, ale evropští občané se také musí integrovat. V samotné Evropě je mnoho ohnisek rasismu a oblastí s etnickými minoritami. Spíše je třeba dát lidem čas, aby se stali lepšími sousedy a zbourali bariéry neporozumění.

 4. Umožněním volného pohybu po Evropě by skončila potřeba nebezpečných a mocných pašeráckých a převaděčských gangů a omezila by se kriminalita.
  To by však také umožnilo jiným zločincům, jako jsou např. teroristi, snadný vstup do Evropy. Nebyli bychom nadále schopni kontrolovat své vlastní hranice.

 5. Vytvořením jasných pravidel, jak se dostat do Evropy a sehnat zde práci snížíme počet lidí zneužívajících azylový systém a následně zrychlíme azylové řízení u skutečných obětí perzekuce.
  Azylové řízení lze také urychlit tak, že důsledně zajistíme, aby se ekonomičtí migranti, kteří nebudou uznáni za uprchlíky, do Evropy vůbec nedostali.

 6. Evropa jako uskupení koloniálních (imperialistických) národů je povinna pomoci lidem, které kdysi vykořisťovala.
  Využívání levné pracovní síly z rozvojových zemí je pokračováním jejich vykořisťování. Měli bychom se raději snažit zlepšit podmínky v těchto zemích, aby z nich obyvatelé nemuseli odcházet za obživou.

PROTI:
 1. Evropa je plná - je to hustě obydlený kontinent a další příliv lidí bude znamenat růst velikosti i počtu měst a růst znečištění životního prostředí.
  Ale počet původních obyvatel Evropy klesá, máme více místa. Znečištění musíme omezovat redukcí emisí a ne čekat, že se sníží populace.

 2. V Evropě je již dost nezaměstnaných a imigranti zvýší počet zájemců o pracovní místa.
  Imigranti jsou často ochotni dělat práce, o které již Evropané nestojí, protože jsou málo placené. Lidé odjinud přinášejí nové dovednosti, které Evropa nezná.

 3. S imigranty narůstá rasismus v Evropě.
  Imigranti jsou často chudí a do Evropy přicházejí za dávkami sociálního zabezpečení. Daňoví poplatníci jim to mají za zlé.
  Mezi imigranty je obvykle nižší nezaměstnanost, neradi spoléhají na dávky sociální podpory.

  Imigranti se sdružují v ghettech a považují za složité integrovat se do společnosti. Jsou vnímáni jako cizinci a vzbuzují obavy.

  Lidé přicházející do nové země nejdříve zkouší žít pohromadě s lidmi, kteří sdílejí stejnou kulturu a pomáhají jim udržet si identitu. To přináší problémy s rasismem a intolerancí mezi etnickými skupinami. Bylo by lepší, kdyby děti imigrantů nevyrůstaly v ghettech, ale měli bychom se snažit pochopit, že lidé potřebují žít v komunitě, která sdílí jejich historii a kulturu.

 4. Imigranti jsou napojeni na převaděčské a pašerácké gangy a na teroristické organizace.
  Imigranti jsou se zločinem spojeni jen proto, že musí mnohdy ilegálně překračovat hranice, aby se do Evropy dostali. Zločin bude existovat vždy, nikdy se ho nepodaří zcela vymýtit.

Citace a použitá literatura:
[1] - BURYÁNEK, J. Interkulturní vzdělávání nejen pro středoškolské pedagogy. 1. vydání. Praha : NLN a ČvT, 2002.  
[2] - All Different - All Equal, Education pack. Strasbourg : European Council, 1995.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 18. 07. 2006
Zobrazeno: 16491krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BURYÁNEK, . Otevřené hranice. Metodický portál: Články [online]. 18. 07. 2006, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZEABA/639/OTEVRENE-HRANICE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.