Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

My a oni - koncept univerza závazků

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Kevin Feinberg
Spoluautor: Peter Sokol, Petr Albrecht, Roman Anýž
Anotace: V této hodině se žáci zamýšlí nad způsoby, jakými se tvoří skupinové identity (resp. jak se definují skupiny), seznámí se s konceptem „univerza závazků“ Helen Feinové a poznávají, jak tento koncept může ovlivňovat chování jednotlivců a skupin.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
  3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Modernizace společnosti » objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé
  2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Modernizace společnosti » charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve vybraných evropských revolucích
  3. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Jsme Evropané
  2. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
  3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní texty
Klíčová slova: nacionalismus, my a oni, společenství, univerzum závazku, skupinové identity

Tento článek je součástí programu „Tváří v tvář historii“ (Facing history and ourselves).


Průběh hodiny

1. Učitel zadá následující úkol: Představte si hořící budovu plnou lidí různých národností, náboženství, sexuální orientace, politického názoru, zaměstnání, vzdělání. Jsou tam lidé, které neznáte, vaši sousedé, přátelé i rodinní příslušníci. Všichni potřebují vaši pomoc. Řekněme, že máte čas trochu uvažovat. Koho byste zachránili z hořící budovy nejdříve, koho později a koho nakonec? Podle čeho byste se řídili a proč? Žáci si úvahy nad tímto úkolem zapisují do svých deníků.

2. „Think-pair-share" (sdílení myšlenek v páru): Po uplynutí dostatečného času pro vlastní psaní do deníků učitel vyzve žáky, aby sdíleli své myšlenky s jedním partnerem (každý by měl dostat čas na přečtení nebo převyprávění svých myšlenek a poté chvíli na doplňující otázky a diskusi s partnerem). Následuje sdílení myšlenek ve větší skupině. Učitel by měl podpořit zajímavé myšlenky, které zaznívají, případně pomoci diskusi kladením vhodných otázek (např. Co vás napadlo ihned a nad čím jste museli chvíli přemýšlet? Co jste zvažovali? Podle jakého klíče jste se rozhodli „zachraňovat"?)

3. Učitel uzavře aktivitu a pokračuje představením koncepce univerza závazků podle Helen Feinové (Accounting for Genocide, Free press, 1979, s. 4):


Univerzum závazku je okruh jednotlivců a skupin, vůči nimž je člověk povinován závazky, na něž se vztahují pravidla a pro něž platí, že je-li jim ublíženo, společenství vyžaduje nápravu křivdy."


Učitel vyzve žáky, aby si tuto myšlenku poznamenali do deníků (mohou dostat několik minut na komentáře a doplňující otázky). Učitel pokračuje doplněním a vysvětlením důležitosti definice identity národa, neboť to do značné míry rozhoduje o tom, kdo bude mít v národě moc, kdo bude vytvářet pravidla a kdo bude těmito pravidly chráněn. Další možné pomocné citace (volně podle Zygmund Bauman: Modernita a holocaust. Slon, Praha, 2003, s. 62):


Jednou z hlavních podmínek „úspěšnosti" holocaustu bylo odlidštění ne-Árijců, resp. ochrana svědomí a morální integrity německého národa. Nacisté ne-Árijce zbavili identity. Stačilo je vykázat mimo univerzum závazku německého národa. Nebyl to nacistický vynález, nicméně nacisté ho velmi úspěšně aplikovali a „zdokonalili"."

Univerzum závazku (nebo také svět vlastní zodpovědnosti) je okruh lidí, kteří mají navzájem povinnost chránit jeden druhého. Za hranicemi tohoto světa zodpovědnosti se tyto povinnosti vytrácejí a morální zásady a příkazy ztrácejí význam. K tomu, aby se zneviditelnilo lidství obětí a ochránilo svědomí a morální integrita pachatelů, stačí vykázat oběti z tohoto univerza závazků."

 

4. „Follow up" - práce s textem: Učitel rozdá žákům pracovní texty Nacionalismus, moc a identita v Evropě a vyzve je, aby si je prostudovali (může zvolit libovolné metody „pozorného čtení"). Důležité jsou souvislosti za textem, které je možno zadat jako samostatnou, párovou nebo skupinovou práci nebo se jim věnovat v komunitním kruhu.

Citace a použitá literatura:
[1] - Nacionalismus, moc a identita v Evropě. Holocaust a lidské chování. Čítanka textů. Aisis, 2003.  
[2] - Defining Community: The Universe of Obligation. FHAO online campus. [cit. 2009-12-02]. Dostupný z WWW: [www.facinghistory.org/campus].  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf168 kBNacionalismus, moc a identita v Evropě
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 18. 02. 2008
Zobrazeno: 11770krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FEINBERG, Kevin. My a oni - koncept univerza závazků. Metodický portál: Články [online]. 18. 02. 2008, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZEABA/1828/MY-A-ONI---KONCEPT-UNIVERZA-ZAVAZKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.