Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Lidské tělo

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Lenka Schmuttermeierová
Spoluautor: Jana Šteflová
Anotace: Žáci se učí poznávat části lidského těla.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a zdraví » 1. stupeň » Zdravotní tělesná výchova » 1. období » uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy
  2. základní vzdělávání » Člověk a zdraví » 1. stupeň » Zdravotní tělesná výchova » 1. období » zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením
  3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 1. období » uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Hudební výchova 1. stupeň
  2. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Lidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Výtvarná výchova - role balícího papíru, fixy, vodové barvy, psací potřeby, čtvrtka A3.
Prvouka - plakát (obraz) lidské postavy.
Pracovní činnosti - plastelína.
Hudební výchova - nahrávka písničky „Head and shoulders".
Klíčová slova: člověk, části lidského těla

Příprava

Zajistíme si všechny potřebné pomůcky na uvedené hodiny. Pokud jednotlivé vyučovací předměty učí různí učitelé, domluvíme se na termínu, kdy uvedené aktivity zařadíme do hodin.

Prvouka

Na plakátu (obrazu lidského těla) pojmenujeme části lidského těla v českém jazyce. Jeden žák přijde ukázat dotazovanou část těla na plakátu, ostatní ukazují na sobě. Poté pojmenováváme jednotlivé části těla v anglickém jazyce, ale v jiném pořadí než tomu bylo v českém jazyce.

Použitá slovní zásoba:

tělo - body
hlava - head
uši - ears
oči - eyes
nos - nose
ústa - mouth

krk - neck
ramena - shoulders

paže - arms
ruce - hands (s vysvětlením: od zápěstí po konečky prstů)
nohy - legs
kolena
- knees
chodidla - feet (1 foot - 1 chodidlo - jednotné číslo)
prsty na rukou - fingers
prsty na nohou - toes

(Pozn.: Zvýrazněná slova jsou použita v anglické písničce při hudební výchově.)

Výtvarná výchova - 1. část

Zopakujeme s žáky části lidského těla v českém jazyce (probráno v předmětu PRVOUKA) a poté v jazyce anglickém. Přidáme didaktickou hru. Dle pokynů učitele žáci ukazují na svém těle:

"Point to your head" - „Ukažte si na hlavu".

(Dvakrát až třikrát přeložíme do češtiny, popř. vícekrát - dle reakcí žáků.)

A pokračujeme: "Point to your nose/ear(s)/neck" atd., viz slovníček výše.

Rozdělíme žáky do skupin. Počet žáků ve skupině zváží učitel (doporučeno 3-5). Žáci ve skupině se dohodnou, kdo bude modelem a na připravený arch balicího papíru obkreslí jeho postavu. Dle pokynů učitele např. "Colour the head, the arms, the legs ...", („Vybarvi hlavu, paže, nohy ...") děti vybarvují vodovými barvami a zároveň ukazují části těla.

Výtvarná výchova - 2. část

V této fázi žáci již samostatně malují postavu na čtvrtku A3, opět vodovými barvami. V závěru hodiny každý žák představí svou práci a pojmenuje (s případnou pomocí učitele) části lidského těla v anglickém jazyce.

Pracovní činnosti

Získané znalosti žáci dále využívají při modelování lidské postavy z plastelíny. Dle pokynů učitele postupně modelují jednotlivé části lidského těla: "Form the head, the body ..." („Vytvoř hlavu, tělo ...").

Poté lze uspořádat výstavu, děti samy nebo s pomocí učitele pojmenovávají části lidského těla, tentokrát už v anglickém jazyce.

Hudební výchova

Téma je možné podpořit líbivou písničkou "Head and shoulders", viz nahrávka na CD.

Poznámky

Novou slovní zásobu v anglickém jazyce je třeba neustále opakovat, dle možností se ke slovíčkům vracet a procvičovat. Do některé z hodin Pracovních činností, Výtvarné výchovy, případně Prvouky můžeme zařadit stolní hru v angličtině určenou pro 2-4 hráče. Návod a hrací plán najdete v přílohách č. 2 a 3.

Přílohy

Příloha č. 1: Fotodokumentace k realizaci úkolů při hodině Výtvarné výchovy žáky ZŠ Tylovo nábřeží, Hradec Králové
Příloha č. 2: Návod k stolní hře Lidské tělo v angličtině
Příloha č. 3: Herní plán ke hře Lidské tělo

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 08. 07. 2009
Zobrazeno: 20676krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SCHMUTTERMEIEROVÁ, . Lidské tělo. Metodický portál: Články [online]. 08. 07. 2009, [cit. 2020-09-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZDAAEA/3189/LIDSKE-TELO.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.