Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Moje tělo

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Květoslava Taubenhanslová
Anotace: Příspěvek je zaměřen na procvičení názvosloví lidského těla a na posílení schopnosti vyhledávat informace v odborné literatuře. Aktivity se účastní i žáci – cizinci.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 1. období » uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Etnické a náboženské skupiny v ČR
  2. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Kulturní diference
  3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání lidí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: balící papír, psací potřeby, výtvarné potřeby, encyklopedie anatomie
Klíčová slova: národnost, lidské tělo, cizinec

Příspěvek vzniknul v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Moje tělo

Metodika pochází z publikace Školy v pohybu, která je výstupem mezinárodního projektu INCLUSIVE. Kniha obsahuje práce českých, dánských, španělských a britských učitelů, kteří ve svých školách uplatňují inkluzívní výchovu (začleňují žáky s různými odlišnostmi do jediného kolektivu třídy). Jejich školy přitom nepracují s předem vybranými „zdravými, hodnými a snaživými" dětmi, ale se všemi dětmi okolní různorodé společnosti. Vycházejí z toho, že každé dítě má svoji osobnost, zájmy, schopnosti, a tedy i vlastní vzdělávací potřeby. Cílem je tyto potřeby hledat a individuálně rozvíjet, ne děti dělit na prospěchově dobré, průměrné a problémové.

Cíl vyučujícího

Činnost

1. rozdělení do skupin Rozdělení do šesti skupin neverbálním způsobem, (nalepená číslice na čele, hledání partnerů). Sledování pocitů (závěr - bez pomoci ostatních se nenajdeme). V každé skupině 1 žák - cizinec.
2. vysvětlení úkolu Vysvětlení úkolu: každá skupina obkreslí jednoho člena na balící papír a do obrysu zapisují vše, co v této oblasti znají. Používají správné názvy (pokud je znají) a snaží se naučit totéž spolužáka, jehož mateřštinou není čeština, přičemž využívají i jeho znalostí.
3. porovnání hotových prací
4. zhodnocení průběhu hodiny učitelkou a žáky
5. samostatné doplňování znalostí
6. přenos a sdílení informací ve skupinách
7. ověření znalostí
Porovnání hotových prací - mluvčí sdělí závěry, upozorní na problémy, které se vyskytly.
Ptá se ostatních na části úkolu, s nimiž si nevěděli rady.
Děti s jiným mateřským jazykem pojmenovávají části lidského těla ve své mateřštině, pokud znají.
Každý žák říká, co nového se naučil od ostatních skupin.
Práce s anatomickými tabulemi a encyklopediemi. Skupiny opravují a doplňují své nákresy. Z odborné literatury připravují doplnění vědomostí o funkcích jednotlivých orgánů. Práce se „slepým" obrysem lidského těla - opět ve skupinách.
Samostatně - v pracovním sešitě odpovědi na otázky, týkající se lidského těla.
8. reflexe Hodnocení - vzájemné (skupiny), jednotlivců (mluvčí), sebehodnocení.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 24. 01. 2008
Zobrazeno: 14990krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TAUBENHANSLOVÁ, . Moje tělo. Metodický portál: Články [online]. 24. 01. 2008, [cit. 2020-11-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZDAAEA/1913/MOJE-TELO.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.