Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Centra aktivit: Podzim s drakem Mrakem – geometrické tvary a logické řady

Ikona zkusenost
Autor: Učitelé škol zapojených v projektu
Anotace: Žáci 1. ročníku během pěti dnů pracují v centrech aktivit a plní úkoly ze zadání, které jim přednese učitel/ka. V hodnotícím kruhu svou práci prezentují. Po skončení cyklu rozpoznají znaky podzimu, pojmenují je, zároveň také rozeznají a pojmenují geometrické tvary. Kontrola prací dětí slouží vyučujícímu jako zpětná vazba těchto projektových dnů.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 1. období » pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
  2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru » 1. období » rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
  2. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace a sebeorganizace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Kromě sešitů a učebnic dětí nachystá vyučující: do centra psaní hru POLYFORM, do centra matematiky krabičky s geometrickými tvary, do ateliéru mechovou pryž, lepidla, provázek, mašličky, špejle, nalepovací oči.

Přílohy - viz http://old.zslesni.cz/prurezova_temata_vystupy.php
Klíčová slova: roční období, geometrie, centrum aktivit, podzimní příroda, geometrické tvary
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Hlavní: Osvojí si názvy základních geometrických tvarů, řadí je do různých logických řad. Rozpozná a pojmenuje znaky podzimu. Tyto své poznatky zpracuje a dále využije při hraní skupinových her. Nahlédne na hry s tvary z několika úhlů pohledu.

Dílčí: Přijme svou roli ve skupině a splní úkoly. Píše přehledně a úhledně. Tvoří krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků. Označí počet prvků množiny v oboru do 10. Identifikuje základní tvary v rovině, nachází v realitě jejich reprezentaci. Uspořádá si pracovní plochu, udrží ji v čistotě a pořádku. Použije správně pracovní nástroj. Vybaví si zásady hygieny a bezpečnosti práce. Usiluje o dobré vztahy ve třídě. Využívá svoji originalitu a svobodně volí prostředky k výtvarnému vyjádření. Popíše roční období. Výtvarně popíše změny v přírodě. Účinně spolupracuje se svými spolužáky, obhájí svůj názor a prezentuje své výtvarné dílo. V hodnotícím kruhu zvládne vystoupit před třídou a svou práci prezentovat. Slovně ocení práci svých vrstevníků.

Doporučený ročník/počet zapojených žáků: 1. ročník/5 skupin - realizováno s 29 žáky (5 skupin po 5 - 6)
Doporučený počet zapojených učitelů: 1 vyučující a 1 asistentka vyučující
Časový rozsah: 5 dní, poslední 2 vyučovací hodiny denně

Příprava (pouze vyučující)

Žáci si připraví učebnice a pracovní sešity. Učitel připraví zadání do center aktivit[1], výtvarné pomůcky a potřeby, geometrické tvary a hru POLYFORM[2] dle zadání do center.

Den před realizací rozdělí žáky do pěti skupin (možnost rozdělit losem, cíleně nebo nechat děti si vybrat). V těchto skupinách děti pracují po celou dobu projektu, přičemž vždy jeden den pracují v jednom centru a postupně se střídají v jednotlivých centrech. Při prezentaci si své práce představí a ohodnotí.

Průběh a vyhodnocení

Děti se ve svém centru seznámí se zadanými úkoly. Vyučující či asistentka jim vysvětlí zadanou práci. Připravují si potřebné pomůcky (pracovní sešit, učebnici, psací příp. výtvarné potřeby).

Práce v centrech, skupinová či samostatná. Vyučující dohlíží na práci dětí, pomáhá.

Hodnotící kruh řízený vyučujícím. Postupně po centrech má každý slovo, aby prezentoval svou práci a řekl, jak se mu pracovalo. Je zde prostor pro ocenění, případné další připomínky a poděkování. Vyučující každé centrum zvlášť ohodnotí.


[1] Všechny pracovní listy naleznete ke stažení na stránkách projektu.

[2] Hru naleznete pod celým názvem iOTOBO Polyform.

Reflexe:

Tyto projektové dny byly realizovány v měsíci říjnu v první třídě.

Doporučené pomůcky a informační zdroje

WILDOVÁ, R., STAUDKOVÁ, H.: Pracovní sešit k Živé abecedě. Všeň, ALTER s. r. o., 2000.

TARÁBEK, P., KOPEČKOVÁ, S.: Matematika 1 pro 1. ročník základní školy. Brno, DIDAKTIS spol. s r. o 2005.

PENC, V., KŘIVÁNEK, Z., PÍSANKA 1 – Uvolňovací cviky pro 1. ročník. Všeň, ALTER s. r. o. 2000.

JOHNOVÁ, J., KUCHTOVÁ, V., VÁGOVÁ, M.: Můj svět a pohádka – pracovní listy. Liberec, Dialog 2007.

NEUBACHEROVÁ-FESSROVÁ, M.: 100 nápadů z papíru. Praha, Euromedia Group k. s. – Knižní klub 2003.


Ukázka pochází ze sborníku metodických námětů Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit, který vznikl jako výstup z projektu Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů.
Webová podpora:  http://www.zslesni.cz/projekty.html

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Centra aktivit.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 02. 04. 2014
Zobrazeno: 6553krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
Učitelé škol zapojených v projektu. Centra aktivit: Podzim s drakem Mrakem – geometrické tvary a logické řady. Metodický portál: Články [online]. 02. 04. 2014, [cit. 2020-07-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZDAADAA/18545/CENTRA-AKTIVIT-PODZIM-S-DRAKEM-MRAKEM---GEOMETRICKE-TVARY-A-LOGICKE-RADY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.