Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Den matek

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Marie Horčičková
Anotace: Žáci si povídají o tom, jak oslovují své maminky, jak je oslovují v anglicky mluvících zemích, kdy se slaví Den matek, atd. Následně se pro maminku naučí anglickou písničku I love you. V malých skupinách spolužákům žáci svoji maminku představí, poté jí vyrobí přání (vpisují do připraveného textu). Svoji práci si samy zhodnotí.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 1. období » rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům
 3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 1. období » rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Hudební výchova 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Dramatická výchova 1. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Multikulturní společnost
 2. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Evropa a svět nás zajímá
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: fotografie maminky, barevné křídy, text písničky, barevné papíry, čtvrtky A4, šablony srdce (A5), pracovní listy pro žáka, adresy dětí, slovníky, nastříhaná slova na doplnění přání, lepidlo, vodové barvy, pastelky, fixy, obálky, známky
Klíčová slova: dárek, máma, svátek, oslovení, den matek, přání, píseň, láska
Příprava

Předem stanovíme den, kdy se budeme zabývat tématem svátku matek (v týdnu před 2. květnovou nedělí). Žákům oznámíme, že jednotlivé aktivity budou probíhat dvojjazyčně.

Popis činnosti
Evokace (10 minut)

Každý dostane svoji křídu - a učitel zadá úkol: „Napište, jak svojí mamince říkáte, jak ji oslovujete." Po společném přečtení se učitel zeptá: „Jak asi říkají svým maminkám děti v Anglii, Americe nebo Austrálii?" Slova se připíší na tabuli, jen jinou barvou.

Diskuse na téma Den matek - proč se vlastně slaví? A kdy? (Nemá pevné datum, vždy 2. neděle v květnu).

Aktivita - nácvik písničky pro maminku (20 minut)

Učitel nacvičí s žáky písničku pro maminku - anglicky např. I love you, you love me (melodie i text na www.niehs.nih.gov/kids/lyrics/uloveme.htm.

Aktivita - výroba přáníčka (45 minut)

Žáci sedí ve skupinách po 3 - 5, ukáží svým spolužákům fotografii své maminky a představí jim ji. Učitel napíše, co by o ní měly říct - např. jméno, zaměstnání, co má ráda atd.

Učitel rozdá šablonu srdce. To děti obkreslí na papír formátu A6 libovolné barvy (o papír mohou požádat anglicky). Srdce opatrně prostříhají, tak aby uprostřed barevného papíru byl otvor na fotografii maminky.

Žáci přeloží čtvrtku formátu A4 a na přední stranu přilepí fotografii a papírové srdíčko. Přední strana přání je hotová. Ostatní strany vyzdobí podle vlastní fantazie.

Žáci doplní přání pro maminku - viz Pracovní list pro žáka a nalepí je dovnitř.
Například:

foto

Poznámka: těžší varianta - práce se slovníkem, snazší varianta - nastříhané lístečky se slovy na doplnění.

Žáci pod vedením učitele napíší adresu na obálku, oznámkují ji a připraví k odeslání.

Diskuse - kde je u školy nejbližší poštovní schránka? Jak dlouho jde přání poštou?

Poznámka: úkol pro „rychlíky" - ozdobit obálku

Reflexe (15 minut)
Sebehodnocení žáka:

 • Jaký mám z hotového přání pocit?
 • Povedlo se mi, jak jsem si ho připravil/a?

Nová slova si žáci připíší na flip se slovní zásobou k tématu projektu.

(Poznámka - místo angličtiny lze použít jakýkoliv jiný cizí jazyk.)

Příloha

Pracovní list pro žáka

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 03. 06. 2009
Zobrazeno: 26123krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HORČIČKOVÁ, Marie. Den matek. Metodický portál: Články [online]. 03. 06. 2009, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZDAAB/3162/DEN-MATEK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.