Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Anotace: Žáci si posílají míč dokola a každý má za úkol se za něco pochválit. Ve druhém kole každý poděkuje někomu ze spolužáků za konkrétní věc, kterou by chtěl ocenit. Následuje samostatná práce žáků – výroba knížky v angličtině o sobě. Na závěr si děti zvolí, kterému ze spolužáků svoji knížku přečtou.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
  2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 1. období » rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům
  3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 1. období » odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
  2. Základní vzdělávání -> Člověk a svět práce 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání lidí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: míč, barevné papíry, nůžky, lepidlo, lepenka, sešívačka, pastelky, fixy
Klíčová slova: tvorba, kniha, , ocenění, pochvala, poděkování
Příprava

Předem stanovíme den, kdy se budeme – na základě všeho, co jsme se během roku naučili – vzájemně představovat. Žákům sdělíme, že jednotlivé aktivity budou probíhat dvojjazyčně.

Popis činnosti
Evokace

Učitel žákům přiblíží cíl projektu – zopakovat si, co jsme se během roku naučili, a co už o sobě dokážeme říct/napsat. Během projektu bude mít každý možnost uvědomit si, v čem je výjimečný. Učitel vysvětlí, že každý člověk je osobnost, a protože jsme každý jiný, je život na světě zajímavý a pestrý. Upozorní děti, že během jednotlivých aktivit se budou dotýkat témat, která jsou pro každého důležitá a osobní, proto je velmi důležité být k sobě navzájem taktní, nesmát se jeden druhému za jeho názor atd.

Aktivita - pochvala

Žáci si sednou s učitelem do kruhu na zem. V prvním kole žáci posílají míč dokola, a ten, kdo drží míč, sám sebe za něco pochválí. Začne sám učitel, abyžáci lépe porozuměli zadání - např.: „Chtěla bych se pochválit za to, že jsem o víkendu vyplela zahrádku, i když se mi vůbec nechtělo." Aktivita pokračuje, dokud míč neprojde celým kruhem.

Ve druhém kole učitel vysvětlí, že v rámci této aktivity budou mít všichni možnost někomu poděkovat za něco, co se mu povedlo, popř. mu říct, jaké vlastnosti si na něm cení. Pak učitel pošle míč jednomu z dětí se zdůvodněním - např. „Chtěla bych poděkovat Honzovi, který se celý rok pečlivě staral o třídní knihu." Honza pokračuje se svými díky... atd.

Aktivita - knížka Me

Každý z žáků vyrobí knížku o sobě. Bude se jmenovat ME (Já) a bude napsaná anglicky.

Motivace: učitel řekne žákům, aby si představili, že pojedou na rok do anglicky mluvící země a budou tam rok chodit do školy. Všichni noví spolužáci a paní učitelka budou zvědaví, odkud kdo je, jaký je, co dělá rád, v čem je dobrý a podobně. Pro takovýto případ si teď vyrobí knížku, kterou se vlastně představí. (Jako motivaci lze použít také například „účast v soutěži", „účast na nějakém mezinárodním táboře" nebo jiné akce, které vyžadují představit sama sebe v cizím jazyce.)

Pro výrobu žáci použijí barevné papíry. Je vhodné stanovit základní kritéria pro hotovou knížku - např.: Knížka by měla mít min. 8 stran - 1 strana, 1 informace. Na každé straně bude text a obrázek. V knížce budou uvedeny odpovědi na následující otázky:

What's your name?
How old are you?
Have you got any brothers or sisters?
What's your favourite colour?

apod.

Reflexe

Žáci si mohou vybrat někoho ve třídě, komu svoji knížku přečtou. Učitel zdůrazní, že záměrem je podělit se o svoji knížku, o to, v čem jsem jedinečný. Úkolem kamaráda tentokrát není hodnocení, ale vyslechnutí, sdílení. Knížku si děti odnesou domů.

(Poznámka - učitel bedlivě hlídá taktnost komentářů dětí. Hlídá také, které děti nebyly oceněné, a až bude mít míč, sám jim poděkuje.)

Učitel vychází z úrovně řečových dovedností žáků - pokud nezvládnou odpovědět na otázky, může mít zadání formu doplňovačky, např. My name is ............. I am .......... old. atd.

Učitel respektuje, pokud se některý z žáků rozhodne svoji knížku ostatním neukázat. Pokud se někdo chce o svoji knížku podělit s učitelem, neměl by učitel opravovat ani komentovat případné chyby.

Místo angličtiny lze použít jakýkoli jiný cizí jazyk.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 02. 06. 2009
Zobrazeno: 6602krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HORČIČKOVÁ, Marie. Já. Metodický portál: Články [online]. 02. 06. 2009, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZDAAB/3159/JA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.