Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Naše obec – ZDRAVOTNICTVÍ A SPORT

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Kateřina Suchá
Anotace: Celoškolní projekt realizovaný ke 120. výroční otevření školy, který mapuje jednotlivé oblasti života městské části Plzně – Černic (historie, kultura, sport, zdravotnictví, doprava a ekologie, služby).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 1. období » začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 1. období » odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
 3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 1. období » využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
 2. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občanská společnost a škola
 3. Základní vzdělávání » Mediální výchova » stavba mediálních sdělení
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: fotoaparát, počítač, diktafon
Klíčová slova: obec, celoškolní projekt, sport, zdravotnictví

Toto téma si v rámci celoškolního projektu Naše obec - naše Černice vylosovali žáci 2. ročníku ZŠ. Jejich úkolem bylo zjistit, jaká je situace ve zdravotnictví a sportu v obci, kde žijí.

a) Brainstorming na téma zdravotnictví - společně s dětmi jsme sepsali, co nás zajímá o tomto tématu a zkusili jsme se také zamyslet nad tím, co by mohlo zajímat samotné občany Černic. K danému tématu nás napadaly otázky jako zdravotnická vybavenost obce, zdravý životní styl dětí a dospělých v Černicích i pracovní náplň lékaře. Pomocí této aktivity jsme sestavili výchozí plán našeho pátrání.
Časová dotace: 1 vyučovací hodina

b) Návštěva ordinace praktického lékaře a následná beseda s ním - abychom získali odpovědi na naše otázky, vydali jsme se za ním. Každý žák měl připravenou vlastní otázku, na kterou se pana doktora zeptal. Díky jeho ochotě a trpělivosti děti získaly přehled o povinnostech lékaře, vybavení ordinace a celkové vybavenosti obce. Naše poznatky jsme prezentovali formou scénky „ U lékaře".
Časová dotace: 3 vyučovací hodiny

c) Sport
 • Sportovní dotazník

Děti chtěly zjistit, jak jsou na tom se sportem obyvatelé Černic. Pro své bádání zvolily formu dotazníku. Samy sestavily jednoduchý dotazník s odpověďmi typu ANO x NE a pomocí jednoduché tabulky provedly jeho vyhodnocení. Při hodnocení dotazníků pracovaly ve dvou týmech, aby zjistily situaci zvlášť u žen a u mužů. Výsledky byly zaznamenány na plakátu, který děti vytvořily.
Časová dotace: 3 vyučovací hodiny

 • „Školkáčci v akci"

Žáci se rozhodli, že zkusí zorganizovat sportovní soutěže pro děti ze školky. Soutěžilo se v hodu na cíl, v běhu, ve skoku do dálky a v přetahování. Žáci pracovali ve čtyřech týmech. Každý tým měl na starosti jednu disciplínu. Žáci se sami domluvili na tom, jaké pomůcky budou potřebovat k jednotlivým disciplínám, rozdělili si role (rozhodčí, zapisovatel výsledků, startér), navrhli diplomy a pozvánky.
Časová dotace: 4 vyučovací hodiny

 • Školní hřiště

Naše škola nemá školní hřiště, a proto jsme se rozhodli, že zkusíme najít vhodný prostor. Následovala procházka po obci, při které děti zjišťovaly, kde jsou v Černicích hřiště a zda by se dala využít pro naše účely. V rámci ateliéru děti namalovaly návrhy školního hřiště. Tyto návrhy byly i součástí výstavy, která navazovala na veřejnou prezentaci celoškolního projektu. Výsledky našeho pátrání byly zaslány panu starostovi.
Časová dotace: 3 vyučovací hodiny

 • Sporty, které nabízí naše škola pro děti i dospělé - beseda s ředitelkou školy

Navštívila nás paní ředitelka a děti měly možnost dozvědět se od ní, co vše se děje v naší školní tělocvičně a kdo všechno ji využívá.
Časová dotace: 1 vyučovací hodina

d) Veřejná prezentace celoškolního projektu - děti seznámily své spolužáky, rodiče a veřejnost s výsledky své práce. Prezentace probíhala formou krátkých scének z našich akcí, děti také uplatnily plakáty, které vytvořily během projektu.

Během tohoto projektu děti získaly nejenom spoustu informací o místě, kde žijí, ale učily se také vzájemně spolupracovat, hledat odpovědi na otázky, které je zajímají, rozdělovat si jednotlivé úkoly a role a komunikovat s lidmi nejenom známými, ale i cizími. Výstupem tohoto projektu byla veřejná prezentace výsledků pátrání pro rodiče a občany Černic. Každé dítě si také vyrobilo vlastní knihu s výsledky svého pátrání.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 06. 11. 2008
Zobrazeno: 5291krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SUCHÁ, Kateřina. Naše obec – ZDRAVOTNICTVÍ A SPORT. Metodický portál: Články [online]. 06. 11. 2008, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZDAAB/2738/NASE-OBEC---ZDRAVOTNICTVI-A-SPORT.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.