Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Naše obec – KULTURA

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Vladimíra Sučková
Anotace: Celoškolní projekt realizovaný ke 120. výroční otevření školy mapuje jednotlivé oblasti života městské části Plzně – Černic (historie, kultura, sport, zdravotnictví, doprava a ekologie, služby).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 1. období » začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)
  2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 1. období » odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
  3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 1. období » využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sebepoznání a sebepojetí
  2. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občanská společnost a škola
  3. Základní vzdělávání » Mediální výchova » stavba mediálních sdělení
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: fotoaparát, počítač, diktafon
Klíčová slova: obec, kultura, celoškolní projekt

Tomuto tématu se žáci druhé třídy ZŠ věnovali po dobu dvouměsíčního celoškolního projektu s názvem Naše obec-naše Černice. Jejich úkolem bylo nejen pochopit, co se pod pojmem kultura skrývá, ale i zjistit, jaké možnosti skýtá v této oblasti naše obec.

Děti se věnovaly těmto aktivitám:

Brainstorming na téma kultura - pod vedením učitele zapisovaly vše, co je napadá, řekne-li se slovo kultura. Ve svém zápisu označily, jakou kulturu nabízí naše obec, čímž si sestavily výchozí plán svého pátrání.
Časová dotace: 1 vyučovací hodina

Beseda na téma kultura v Černicích dříve - jeden žák pozval svoji babičku a maminku, aby nám řekly, jaká byla kultura v naší obci v době jejich dětství a mládí. Děti pak vytvořily plakát s ilustracemi i textem k tématu.
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Výstavka fotografií - žáci pátrali po tom, které kulturní akce organizuje škola a které obec. Prohlédli si alba školy i kroniku. Shromáždili fotografie z kulturních akcí a svátků (maškarní, vánoční dílny, dětský den, drakiáda apod.), popsali je a umístili na společný plakát.

1. návštěva místní knihovny - 4-5 členné skupiny dětí se zamýšlely nad tím, co vědí o knihovnách a co se o nich chtějí dozvědět. Z jejich práce vyplynuly otázky, které pak kladly knihovnici v místní knihovně ihned po té, co je seznámila s chodem knihovny. Odpovědi zaznamenali na společný plakát
Časová dotace: 3 vyučovací hodiny

Beseda s tiskařem z řad rodičů - při krátké besedě se děti dozvěděly, jak se pracuje v tiskárně, své poznatky si ověřily v krátkém kvizu. Ve skupinách sestavily obrázkovou osnovu na téma, Jak vzniká kniha. Tato práce je součástí dalšího plakátu.
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Výstava oblíbených dětských knih - děti mezi knihami hledaly souvislosti, přiřazovaly je k jednotlivým žánrům.
Časová dotace: 1 vyučovací hodina

Tvorba vlastních příběhů - žáci pracovali po dobu 14 dnů v různých časových úsecích na tvorbě vlastních textů metodou volného psaní. Svoji práci mohli průběžně konzultovat se svými spolužáky. Někteří vytvářeli sérii krátkých příběhů s jedním hrdinou, jiní zaznamenali jeden souvislý text, popřípadě vytvářeli komiks. S postupem času jejich zájem velmi rostl, zvlášť možnost pokračovat ve svém psaní formou tajného domácího úkolu pro ně byla velkou motivací. Na závěr svoji knihu jednoduše svázali a opatřili titulní stranou s ilustrací, popř. obsahem.

Prezentace knih - probíhala v několika fázích. V první představili knihu svým rodičům, poté dvěma nejbližším kamarádům, kteří jim dávali nejen ocenění, ale i doporučení pro další tvorbu. Aby měli možnost nahlédnout do knih i ostatní žáci, otevřeli jsme ve třídě dvoudenní knihovnu s těmito knihami. Děti měly své čtenářské průkazy i možnost vyzkoušet si práci knihovníka. Své práce žáci představili i paní knihovnici při druhé návštěvě knihovny. Knihy byly i součástí výstavy, která navazovala na veřejnou prezentaci celoškolního projektu.

3. návštěva knihovny - žáci zjišťovali, které knihy si děti nejraději půjčují. Připravovali se tak na vlastní nákup knih pro školní knihovnu.
Časová dotace: 1 vyučovací hodina

Nákup knih - každá dvojice měla možnost vybrat v knihkupectví knihu v hodnotě asi 200 Kč pro žákovskou knihovnu. Po nákupu musela obhájit před ostatními, proč právě tato kniha má být v naší knihovně. Tato akce byla velmi zdařilá a jistě ji v budoucnu zopakujeme, protože se tak zvýšil zájem o čtení knih umístěných ve třídě. Děti se k nim dodnes vracejí v čase volného čtení.
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Exkurze do zákulisí multikina - děti si prohlédly nejen sály, ale i prostory běžným divákům nepřístupné. Získaly tak mnoho odpovědí nejen na předem připravené otázky. Učily se orientovat v programu. Exkurze byla samostatným podtématem projektu.
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Anketa - děti zjišťovaly, které filmy jsou mezi žáky naší školy nejoblíbenější, odpovědi zpracovaly do jednoduchého diagramu. I tyto dvě aktivity děti zpracovaly na plakát.
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Tvorba vlastních animovaných filmů - v rámci projektu ANIMÁNIE 2007 jsme shlédli několik dětských animovaných filmů. Dozvěděli jsme se, jak takový film vzniká a pod vedením zkušených lektorů jsme se o to sami pokusili. Na své kraťoučké filmy jsou děti dodnes velmi pyšné a jejich výrobu považují za jednu z nejzdařilejších částí našeho projektu.
Časová dotace: 7 vyučovacích hodin

Závěrečné shrnutí zjištěných skutečností - děti zhodnotily, zda jim škola i obec umožňuje dostatečné vyžití a vyslovily i další návrhy akcí, o které by měly v budoucnu zájem. Jejich přání byla součástí dopisu adresovaného panu starostovi.
Časová dotace: 1 vyučovací hodina

Veřejná prezentace celoškolního projektu - žáci seznámili své spolužáky z vyšších ročníků a následující den i rodiče a veřejnost s výsledky své práce. Při prezentaci uplatnili všechny zhotovené plakáty, animované filmy, i vlastní knihy. Prezentaci doprovázely i fotografie, které zdokumentovaly průběh celého projektu.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf26 kBText písničky Černice
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 06. 11. 2008
Zobrazeno: 6800krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SUČKOVÁ, Vladimíra. Naše obec – KULTURA. Metodický portál: Články [online]. 06. 11. 2008, [cit. 2020-10-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZDAAB/2737/NASE-OBEC---KULTURA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.