Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Přejatá slova

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Jarmila Filipcová
Anotace: Příspěvek ukazuje možnosti využití metod kritického myšlení v hodinách jazykové výchovy.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 2. období » vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 2. období » rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení
 3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 2. období » rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Cizí jazyk 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: SSČ, pracovní list Přejatá slova
Klíčová slova: český jazyk, přejatá slova, metody kritického myšlení

Tato příprava je vytvořena jako úvodní kapitola učiva o přejatých slovech (8. ročník) v časovém rozsahu 2 vyučovacích hodin. Vzhledem k tomu, že řada metod kritického myšlení vyžaduje dostatek času, zařazujeme jednou týdně dvouhodinovku českého jazyka, která umožňuje komplexnější přístup k probíranému tématu. V hodinách pracuji se skupinami tří až čtyř žáků vytvořenými asi na období dvou měsíců.

Evokace:

 • Zaznamenání kladů a záporů užívání přejatých slov pomocí T-grafu - samostatná práce, porovnání ve skupině a pak v celé třídě. Žáci mají možnost využít vlastní zkušenosti s užíváním cizích slov, uvědomí si, kdy jim pomáhají a kdy jim naopak mohou způsobit problém.
Uvědomění si významu:
 • Kimova hra pro skupiny: skupina si vytvoří strategii, jak si jako celek v daném čase zapamatovat a zapsat všech 25 slov (seznam viz příloha Přejatá slova, pracovní list, část 1), která pak uvidí na tabuli. Porovnání výsledků, strategií. Aktivita trénuje paměť, posiluje spolupráci. Žáci si mohou uvědomit obtížnost zapamatování neznámých slov, navíc vytržených z kontextu. Mohou se zamyslet nad efektivním způsobem učení se slovíček v cizích jazycích.
 • Řešení problémové otázky ve skupině. Pouze jedno slovo z nabízených 25 je českého původu. Které to asi je? Žákům poněkud komplikuje řešení zařazení přejatých slov, která dnes již působí jako slova českého původu (škola, křída).
 • Práce ve dvojici, popř. ve skupině s pracovním listem (viz příloha Přejatá slova, pracovní list, část 1, úkol 1). Vyhledávání původu přejatých slov, jejichž cizost dnes už nevnímáme, ve SSČ.
 • Žáci ve dvojici, popř. ve skupině zaznamenávají znaky, kterými se podle jejich názoru přejatá slova odlišují od slov českých (viz příloha Přejatá slova, pracovní list, část 1, úkol 2). Společné shrnutí názorů. Uvědomění si spisovné výslovnosti u slabik di, ti, ni.
 • Žáci přiřazují významy přejatých slov podle zkušeností a odhadem (viz příloha Přejatá slova, pracovní list, část 1, úkol 3). Práce ve dvojici, ve skupině. Společná kontrola správnosti.
Reflexe:
 • Tvorba novinových titulků z nabízených slov (viz příloha Přejatá slova, pracovní list, část 2). Možnost volby z nabídky. Možnost výběru práce individuální, ve skupině, ve dvojici. Prezentace vytvořených titulků. Aktivita posiluje správné užití přejatých slov, stručnost a výstižnost vyjadřování a kreativitu.
 • Pětilístek na téma přejatá slova, samostatná práce. Aktivita vede žáky ke shrnutí toho nejpodstatnějšího, co žáci o přejatých slovech v tuto chvíli vědí.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 13. 05. 2008
Zobrazeno: 17594krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FILIPCOVÁ, Jarmila. Přejatá slova. Metodický portál: Články [online]. 13. 05. 2008, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZDAAB/2302/PREJATA-SLOVA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.