Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Kompas

Ikona zkusenost
Autor: Mirka Gardoňová
Anotace: Námět na blok hodin předmětu Člověk a jeho svět ve čtvrtém ročníku, jehož cílem je procvičení hlavních a vedlejších světových stran a uvědomění si krásy a významu naší vlasti. Příspěvek je propojen s digitálním učebním materiálem Kompas.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
  3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 2. období » určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
  2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 2. období » rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
  3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 2. období » vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Cizí jazyk 1. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: kartičky, kompas (GPS navigace), mapa České republiky, (česko-anglický slovník), balicí papír, pracovní listy (viz DUM Kompas)
Klíčová slova: hlavní a vedlejší světové strany, orientace na mapě, Česká republika, kompas

Cíl výuky:

Cílem tohoto tematického bloku je zopakování a procvičení hlavních a vedlejších světových stran, jejich určování, orientace na mapě České republiky a upozornění na přírodně, historicky, kulturně a hospodářsky významná místa naší krásné vlasti. Žáci by mimo jiné měli získat i pocit přiměřené národní hrdosti.

Blok hodin, který jsem nazvala KOMPAS,  je vhodné využít v předmětu Člověk a jeho svět ve čtvrtém ročníku, ale s určitými úpravami ho lze použít i v ročníku pátém (poloha České republiky vůči ostatním státům Evropy).

Žáci pracují převážně ve čtyř- až šestičlenných skupinách, je zde však zařazena také společná, samostatná i domácí práce.

Průběh realizace

1.  Motivační část

Vyjdeme z již osvojených znalostí žáků (hlavní a vedlejší světové strany), které si nenásilnou formou zopakují, a prvky hravosti a tvořivosti je motivují k dalším činnostem.

a)  Tvorba směrové růžice (skupinová práce)

Každá skupina obdrží šest prázdných kartiček, na které má napsat zkratky hlavních a vedlejších světových stran a použít je při vytvoření vlastní originální směrové růžice. Žáky vyzveme a motivujeme ke kreativitě a tvořivosti (pokuste se oprostit od psané podoby).

Na závěr této činnosti si vzniklá díla navzájem prohlédneme, představíme a zhodnotíme.

b)  Směrová růžice z lidských těl (úkol pro celou třídu)

Žáci mají za úkol společně vytvořit pomocí svých těl a kartiček podobnou směrovou růžici.

c)  Kresba směrové růžice (samostatná práce)

Každý sám si na malou kartičku vytvoří svou vlastní směrovou růžici, která mu bude sloužit jako pomůcka nejen během tohoto tematického bloku hodin.

2.  Anglické názvy hlavních světových stran

Tento úkol má mezipředmětový přesah. Žáci se mají alespoň seznámit s anglickými názvy hlavních světových stran. Domnívám se, že se s nimi již setkali a do budoucna se s nimi budou setkávat velmi často. Proto považuji jejich osvojení za vhodné.

Úkolem skupin je zapsat na druhou stranu kartiček názvy hlavních světových stran v angličtině (north, south, east, west) a naučit se je také správně vyslovovat. Žáci využívají svých znalostí, slovníků, popřípadě internetu.

3.  Práce s kompasem (případně s GPS navigací, která tuto funkci také obsahuje)

Praktické určování světových stran. Žáci pracují ve skupinách, které určíme podle množství kompasů (GPS navigací), jež máme k dispozici. Ideální je utvoření dvojic, aby si žáci mohli tuto činnost opakovaně vyzkoušet bez zbytečných časových prolongací a mohli si vzájemně pomáhat a kontrolovat se.

Úkol: Každý z vás určete hlavní světové strany a zorientujte podle toho vámi vytvořenou směrovou růžici.

Na závěr musí následovat společná kontrola – ukázkové určení světových stran a správné nastavení směrové růžice.

4.  Označení světových stran ve třídě

Společný úkol pro celou třídu:

Umístěte na stěny třídy velké kartičky s názvy hlavních světových stran (v češtině i v angličtině). Dbejte na jejich čitelnost a dobrou viditelnost.

5.  Světové strany na mapě

Úkolem skupin je umístit kartičky hlavních i vedlejších světových stran na příruční mapu České republiky a poté mapu zorientovat podle skutečnosti.

První část úkolu bývá pro žáky snadná, zato zorientování mapy je náročnější, neboť u žáků přetrvává zafixovaná představa postavení mapy vůči lavici. Kartičky umístěné na stěny třídy v předcházejícím úkolu nám ale výborně pomohou vše vysvětlit, aby došlo k pochopení a správnému splnění úkolu.

6.  Určování světových stran a směrů na mapě České republiky

Úkol lze plnit ve skupinách, dvojicích, ale i samostatně.

a)  Žákům jsou zadána dvě místa na mapě ČR. Ti je musí nejprve najít a poté určit směr z místa A do místa B, ale i směr opačný.

Například:

Praha – Pardubice (směr východ, Pardubice – Praha směr západ);

Nejvyšší hora Krkonoš – soutok Labe a Vltavy (Sněžka – Mělník – směr jihozápad, opačný směr – severovýchod).

b)  Žákům je zadáno místo, které si najdou na mapě, a směr, kterým se nachází hledaný objekt s jeho stručnou charakteristikou.

Například:

Z Českých Budějovic směrem na severozápad doputujete do kterého krajského města?

Nejprve tyto úkoly zadává učitel. Jejich znění zde neudávám, každý učitel jich jistě vymyslí nepřeberné množství. Postupně (podle zdatnosti třídy) mohou tuto roli převzít žáci a vytvářet obdobné úkoly pro sebe navzájem.

Dobré je také uplatnit princip od známého k neznámému, od jednoduchého ke složitému. Proto doporučuji postupovat ze svého města a jeho okolí do regionů vzdálenějších, od velkých známých měst k těm méně známým.

7.  Práce s pracovními listy

Žáci pracují ve skupinách s pracovními listy uvedenými v připojených DUMech Kompas. Pracovních listů je celkem šest. Je na vašem zvážení, zda budou skupiny pracovat vždy na stejném materiálu a můžete správnost vypracování společně zkontrolovat. Nebo zadáte každé skupině odlišný pracovní list a poté budou skupiny svou práci pro kontrolu prezentovat u mapy. Variant je mnohem více a nechám na vašem zvážení, pro kterou z nich se rozhodnete.

Pracovní listy obsahují směrovou růžici, v jejímž středu je uvedeno jedno z měst České republiky (Praha, Jičín, České Budějovice, Brno, Olomouc, Plzeň) a u světových stran jsou uvedeny nápovědy, které vedou k odhalení hledaného místa.

Žáci podle zadaného směru a indicie pomocí mapy nalézají hledaná místa a zapisují je do prázdných políček (modrých kroužků) ve směrové růžici. DUM  obsahuje i správná řešení.

Na závěr této činnosti by jistě neměla chybět společná kontrola s mapou ČR, které by mělo být věnováno dostatek času.

Šikovní žáci (skupiny) mohou pro své spolužáky připravit obdobné pracovní listy (šablona, do které je lze zapisovat, je také součástí přiřazeného DUMu).

8.  Tvorba a prezentace obrázkové směrové růžice (skupinová práce)

Žáci mají za úkol vytvořit na velký balicí papír vlastní obrázkovou směrovou růžici, v jejímž středu bude vybrané libovolné místo v České republice, a k jednotlivým paprskům světových stran, které označí (česky i anglicky), zapsat zvolená místa ležící odpovídajícím směrem. Ke každému z devíti uvedených míst musí být nalepen obrázek (pohlednice, fotografie, kresba atd.) popřípadě napsán i doprovodný text.

Na závěr skupiny svá dála prezentují před ostatními, hodnotí práci svou i druhých.

Vzniklé směrové růžice jistě vhodně vyzdobí vaši třídu a žákům budou připomínat jejich společnou práci.

Kompas I.

 

Představ si, že se nacházíš na místě napsaném uprostřed kompasu.

Vydej se podle něho na některou světovou stranu a podle nápovědy

urči cíl cesty. Ten zapiš do odpovídajícího kroužku. Pracuj s mapou.

 

S

 

 

 

SZ SV

 

 

 

 

 

Z V

 

 

 

 

JZ JV

 

 

 

 

 

 

J

 

S město, u něhož se vlévá Vltava do Labe JZ hrad postavený Karlem IV.

V město perníku SV město, kde byl zavražděn svatý Václav

Jpřehrada na Vltavě při hranicích s Rakouskem SZ vrch nedaleko Liberce s televizním

Z mezinárodní filmový festival vysílačem

JV přehradní nádrž zásobující Prahu pitnou vodou

Reflexe:

Práce mé žáky velmi zaujala a bavila. Nenásilnou formou si tak všichni upevnili učivo o světových stranách a své znalosti dokáží využít i v praktických situacích.

Vzhledem k časové náročnosti a částečné domácí přípravě v části číslo 8 (obstarání obrazového materiálu) doporučuji věnovat se tomutu bloku hodin ve dvou částech.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
 NázevAutor
KompasMgr. Mirka Gardoňová
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 17. 08. 2011
Zobrazeno: 8328krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
GARDOŇOVÁ, Miroslava. Kompas. Metodický portál: Články [online]. 17. 08. 2011, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZDAAAB/13067/KOMPAS.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 17. 08. 2011 08:35
Dobře popsané způsoby procvičení a upevnění učiva o světových stranách. Pokud znáte ještě další, určitě budeme rádi za jejich vložení do komentářů k článku či do Wiki.
1.Autor: Mgr. Lenka ŘíhováVloženo: 22. 08. 2011 10:36

děkuji za inspiraci, určitě využijeme i v praktické škole

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.