Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

I cesta může být cíl aneb Naučná stezka

Ikona inspirace
Autor: Dominika Stolinská
Anotace: Projekt určen pro 2. třídu. Zařazení – tematika regionální výchovy, která je součástí prvouky (podle RVP ZV je zařazena do oblasti „Člověk a jeho svět“). Pro práci regionální výchovy jsem zvolila naučnou stezku, která je vedena přes celý Šenov. Skládá se z velkého a malého okruhu. Velký okruh však není vhodný pro žáky 1. stupně, protože je dlouhý 10,5 km. Skládá se převážně z přírodovědných zajímavostí. Malý okruh měří pouze 1,5 km a jsou na něm umístěny spíše historické památky. Časové určení 15–18 vyučovacích hodin. Do této časové dotace jsem se snažila umístit jak vycházku po samotném okruhu, tak několik dalších aktivit, které by byly vhodné pro integraci jiných předmětů či zpestření vycházky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 3. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 1. období » rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: pracovní listy pro žáky, obrázky krajinných složek, piktogramy, terénní zápisník pro žáky, vodové barvy, voskovky, papírové hodiny, smajlíci pro hodnocení
Klíčová slova: projekt, naučná stezka, regionální výuka

Plán realizace

Naučnou stezku v Šenově u Ostravy tvoří dvě části – velký a malý okruh. Vzhledem k náročnosti velkého okruhu je možné do projektu zahrnout pouze vybraná stanoviště, podrobněji se projekt zaměřuje na malý okruh.

Projekt naplňuje následující cíle:

Kognitivní

 • Reprodukovat základní informace o Šenovu.
 • Vysvětlit, jak lidé v Šenově žili v minulosti.
 • Interpretovat pojem „krajina“ a „složky krajiny“.
 • Objasnit základy 1. pomoci.
 • Interpretovat značky naučné stezky.
 • Zorientovat se v mapě.
 • Definovat, co která barva na mapě znamená.
 • Zorientovat se v jízdním řádu.
 • Analyzovat způsob určování bylin podle klíče.
 • Přiřadit, které památky se vyskytují na jednotlivých zastávkách naučné stezky.
 • Zhodnotit vycházku prostřednictvím souvislého vyprávění.
 • Určit algoritmus řešení matematických příkladů.
 • Vyzkoušet si transfer informací.
 • Popsat zásady udržování čistoty a chování v přírodě.

Afektivní

 • Pocítit krásu, klid, nevinnost i bezbrannost přírody.
 • Vžít se do života lidí v minulosti.
 • Prožívat úctu k památkám.

Psychomotorické

 • Vyzkoušet si střílení z luku.
 • Vyrobit mapu naučné stezky.

Sociální

 • Uvědomit si, jak důležitá a účelná je práce ve skupinách či dvojících.
 • Uvědomit si, jak důležitá a účelná je interakce mezi jednotlivými skupinami či dvojicemi.

Denní rozdělení

1. den – hl. část – návštěva Šenovského muzea

 • Pomocí matematických příkladů (pro zopakování sčítání a odčítání) si vyvodíme název projektu:

13+7

16-12

13-5

8+5

9+9

8-6

13+6

6-5

0-0

2+6

17-12

9+7

20-2

13-9

8+7

17-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

9

Ž

0

B

5

Ý

16

 

 

 

 

 

 

 

 

A

2

Ů

1

E

8

I

20

 

 

 

 

 

 

 

 

T

18

S

13

M

19

Í

15

 

 

 

 

 

 

 

 

C

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 • Následovat bude návštěva Šenovského muzea, kde se dozvíme, jak lidé kdysi žili. To nás upozorní, na co se máme v budoucích dnech zaměřit, protože budeme porovnávat život dříve a dnes včetně uspořádání města Šenova.
 • Poté budeme odpovídat na otázky v testíku, který se bude vztahovat k prohlídce muzea.
 • Po cestě zpět do školy se budeme snažit pomocí našich smyslů vyvodit pojem „krajina“.

2. den – hl. část – práce venku

 • Dozvíme se, co nás čeká.
 • Zopakujeme si pojem „krajina“, který jsme si vyvodili předchozí den.
 • Řekneme si, jak se máme v přírodě chovat, co si s sebou vzít na cestu (nelinkovaný sešit – terénní zápisník, kam si žáci budou po cestě zapisovat a kreslit).
 • Navštívíme lékaře – dozvíme se základy 1. pomoci (lehká ošetření).
 • Budeme se učit orientovat se na mapě, určovat světové strany, poznávat značky naučné stezky.
 • Budeme kreslit značky.
 • Budeme se ptát na cestu.
 • Budeme se učit orientovat v jízdním řádu.

2. den – hl. část – malý okruh naučné stezky

 • Sluneční hodiny
 • Lipová ulice:
  o Zopakujeme si chování v přírodě.
  o Nakreslíme květiny, protože je nesmíme trhat.
  o Budeme číst ze soch a taky sochy utvoříme ze svých těl.
 • Zámecký park:
  o Vypočítáme matematický příklad: V parku roste 13 stromů. Z toho 6 je listnatých, zbytek jsou jehličnaté. Kolik v parku roste jehličnatých stromů? (Výsledek si žáci zapíší do sešitu.)
  o Budeme určovat rostliny podle klíče. (Vytvoříme 4 skupiny. Nejprve si ukážeme, jak budeme postupovat – skupina si vyhlídne květinu a určí ji podle klíče v jednoduchých 3 krocích – určí barvu, počet okvětních lístků a výskyt. Po jedné skupině budou žáci chodit na určené místo. Ostatní skupiny zatím budou jmenovat co nejvíce názvů rostlin, které znají. Počet potom zapíší do terénního zápisníku.)
 • Kostel Prozřetelnosti Boží:
  o Absolvujeme prohlídku s výkladem.
  o V parku budeme rozmlouvat s basreliéfy – nejprve z nich budeme společně číst (brainstorming nápadů, které máme, když basreliéf vidíme), a potom každý sám namaluje do terénního zápisníku, co mu obraz říká. 

2. den – hl. část – lukostřelba

 • Navštívíme les „Bobčok“, kde budeme upravovat krajinu ve stylu techniky „LAND ART“.
 • Vydáme se na další zastávku velkého okruhu. Jde o zastávku 5. s názvem „Lapačka“.
 • Cestovat budeme autobusem. Po cestě zadám skupinový úkol – vymyslet co nejvíce zvířat na písmeno „L“. Počet si skupina zapíše do terénního zápisníku. Ta skupina, která bude mít nejvíce zvířat, nám je vyjmenuje. (Limit končí u zastávky naučné stezky.)
 • Dozvíme se, jak Lapačka získala svůj název (podle pověsti panští biřici „lapali“ mladé muže do dlouholeté služby v armádě).
 • Manželé Hegedüsovi (mistři ČR v lukostřelbě) nás naučí základům lukostřelby.

3. den – hl. část – tvorba map naučné stezky = opakování

 • Malý okruh:
  o Podle toho, co jsme se naučili o mapách, vytvoříme svoji vlastní.
  o Na jednotlivé zastávky umístíme fotografii místa.
  o Ke každé zastávce přiložíme výrobky, které na daném místě vznikly.
  o Při tvorbě této mapy si povíme, co jsme na daném místě viděli, co jsme dělali a jak – co si pamatujeme.
 • Velký okruh:
  o Velký okruh pro svoji rozlohu nemůžeme navštívit celý. Přesto si však o něm budeme povídat.
  o Vyrobíme mapu se zastávkami, ke každé zastávce napíšeme jednu informaci.
  o Zastávka „Bobčok“ – rozdělíme se opět do skupin. Každá skupina dostane název a obrázek jednoho živočicha, který se v tomto lese vyskytuje. K dispozici bude mít encyklopedii, ze které se o něm dozví zajímavosti. Potom bude mít za úkol vyrobit plakát. Před třídou vystoupí jeden zástupce, který živočicha předvede (ostatní budou hádat, o jakého živočicha jde), a potom celá skupina daného živočicha představí. (Každý zřejmě část, kterou tvořil sám.)
  o U zastávky „řeka Lučina“ skupiny vyrobí plakát s lučními květinami, které se u této řeky vyskytují. Žáci si tak zopakují určování rostliny podle klíče.
  o Zastávka „Lapačka“ – žáci zapíší, co si pamatují o této zastávce. (Proč má takový název a co si pamatují o lukostřelbě.)
  o Zastávka „Větřoky“ = Šenovské mlýnky – vyrobíme větrníky.

Na závěr:

 • Zhodnocení práce žáků učitelem.
 • Zhodnocení projektu žáky.
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc150 kBManuál pro učitele
Odstranitdoc711 kBPracovní listy pro žáky
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 15. 11. 2011
Zobrazeno: 4994krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STOLINSKÁ, Dominika. I cesta může být cíl aneb Naučná stezka . Metodický portál: Články [online]. 15. 11. 2011, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZDAAA/14109/I-CESTA-MUZE-BYT-CIL-ANEB-NAUCNA-STEZKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 15. 11. 2011 11:53
Autorka vytvořila několikadenní projekt pro žáky 2. třídy, který přináší řadu různorodých aktivit pro práci ve skupině, ve dvojici i pro samostatnou práci. Žáci se seznamují s regionální krajinou a kulturou. Oceňuji manuál pro učitele, který ukazuje konkrétní a podrobný návod k průběhu projektu. Autorka doplnila připravený návrh na realizaci projektu o vlastní zkušenost z průběhu projektu. Zde ukazuje možnosti náhradních činností žáků v době, kdy je nepříznivé počasí a projekt tedy nelze uskutečnit podle předem daného plánu.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.