Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Malý chovatel

Ikona zkusenost
Autor: Pavlína Hublová
Anotace: Jednodenní projekt proběhl ve 2. ročníku ZŠ. Základními rozvíjenými dovednostmi je čtení s porozuměním a kritické vyhledávání informací s využitím internetu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 1. období » roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
 2. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 1. stupeň » Informační a komunikační technologie » Vyhledávání informací a komunikace » 1. a 2. období » při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: papír, psací potřeby, PC nebo notebook s připojením k internetu
Klíčová slova: projekt, vyhledávání a třídění informací, vyhledávání informací, kritické myšlení, domácí zvíře, péče o zvířata

Cíl výuky:

 • kriticky zhodnotit nabízené zdroje informací,
 • prostřednictvím čtení s porozuměním vyhledat adekvátní informace v textu,
 • textové informace převést do přehledné „brožury“,
 • spolupracovat v rámci dvojice/skupiny a využít specifických dovedností jednotlivých členů.

Základní úkoly žáků v rámci projektu:

 1. Zhodnotit nabízené informační zdroje z internetu a zvolit adekvátní text, který obsahuje informace potřebné pro výstup projektu.
 2. Vyhledání informací o zvířeti v textu.
 3. Tvorba „informační brožury“ se základními informacemi, jak pečovat o zvolené domácí zvíře.

0. Příprava učitele

Žáci ve 2. ročníku ještě nemohou bez kontroly vyhledávat volně na internetu, proto doporučujeme vytvořit speciální web / stránku v online dokumentu, která bude nabízet vybrané odkazy. Žáci pak podle popisu (nebo podrobnějšího nadpisu) zvolí odkaz, který považují za adekvátní. Správná volba je pak navede na text, který budou používat pro tvorbu „brožury“.

Ukázka – ptáci

Vyber si odkaz, který odpovídá tvým požadavkům. Ne všechny odkazy ti mohou pomoci, čti pečlivě a s rozmyslem!

Andulka

Nevhodný odkaz vede na speciální stránku celého webu, která pouze informuje, že žák nezvolil správně.

Doporučení k této fázi:

Průzkum, graf
 
Doporučujeme v některé z předchozích hodin udělat průzkum, jaká zvířátka si žáci zvolí. Vhodnou formou je tvorba společného grafu vybarvováním čtvercové sítě – jednotlivé sloupce budou reprezentovat zvířata, každá dvojice/skupina uvede zvíře, které bude zpracovávat, a vybarví jeden čtverec v příslušném sloupci.
 
Graf pak můžeme využít k tvorbě otázek a odpovědí – čtení z grafu, např.:
 • Které zvíře bude v projektu nejvíce zpracováváno?
 • Které zvíře bude zpracováno jen dvakrát?
 • Bude víc informačních brožur o psovi, nebo o kočce?
Web
 
Volně dostupných online prostředí pro tvorbu webu je mnoho, my jsme využili Google Sites. Stejnou službu ale mohou udělat i online dokumenty (Google Docs, MS Office apod.).
 
Představu si lze udělat přímo z ukázky webu, který jsme k projektu vytvořili >>zde<<.
Pozn.: Funkčnost odkazů jsme ještě před publikací tohoto článku kontrolovali, ale může se později stát, že některé zdroje už nebudou dostupné. Tuto skutečnost nemůžeme ovlivnit.

1. Formulace požadavků na informační zdroj a volba vhodného odkazu

Cílem projektu je vytvořit „informační brožuru“ pro začínajícího chovatele zvoleného zvířete.

Pro formulaci požadavků na zdroj jsme zvolili tyto metody:

 1. Diskuze ve dvojici/skupině, jejímž cílem je dohodnout se na základních informacích, které by měl začínající chovatel dostat (5 minut). Žáci si svůj výstup poznačí v bodech na papír.
 2. Společná diskuze třídy, kdy dvojice/skupiny postupně představí své body, a společně pak třída zvolí adekvátní informace, které by se v brožuře měly objevit. 
Poznámka: Nejprve jsme porovnali informace, které zmiňuje většina dvojic/skupin. Následně proběhla rychlá diskuze, zda postačí vybrané informace, nebo je třeba je ještě doplnit.
Kritickým výběrem jsme pak vygenerovali doporučenou strukturu brožury.
 
Dvojice pak přechází k počítačům. Zde zadávají URL adresu webu, kterou učitel napsal na tabuli, popř. jim učitel odkaz přímo otevře prostřednictvím programu na ovládání všech stanic PC učebny.
 
Volba žáků probíhá následovně:
 1. Třída zvířete (savec, hlodavec, pták, ryba)
 2. Druh zvířete
 3. Vhodný nadpis odkazu

2. Vyhledání informací o zvířeti

Dvojice/skupiny už mají připravenou strukturu, co všechno by měly zjistit. Nyní je jejich úkolem prostudovat zvolený text, postupně vyhledat konkrétní informace a poznačit si je opět na papír.

Doporučení k této fázi:

Učitel/asistent by zde měl aktivně podpořit především slabší čtenáře, např.:

 • pomoci formulovat informaci, kterou má žák najít,
 • nasměrovat žáka na odstavec, ve kterém je požadovaná informace,
 • pokud informace není v textu zcela konkrétně formulována, pomoci mu návodnými otázkami najít vhodnou odpověď/řešení jeho úkolu.
Některé dvojice/skupiny se mohou ztratit ve struktuře vyhledávaných informací, proto je vhodné v době, kdy žáci studují vhodný zdroj, zvýraznit (zpřehlednit) na tabuli strukturu brožury, ke které jsme došli formou diskuze. Žáci budou mít pak oporu na tabuli, kdyby se nemohli zorientovat ve svých poznámkách.
 

3. Tvorba informační brožury

Formát brožury je poměrně malý, proto mají všechny dvojice/skupiny šanci vytvořit vše tak, aby s tím byly spokojené – formátem je tzv. nelepený notýsek (podrobný popis v modulu Wiki).

Doporučená struktura brožury:

 1. strana: název, jména členů dvojice/skupiny, ilustrace
 2. strana: obsah (nebo rejstřík)
 3. strana: popis
 4. strana: popis
 5. strana: péče
 6. strana: péče
 7. strana: proč si toto zvíře pořídit, jak svého majitele obohacuje
Popis morčete. Autor díla: Pavlína Hublová

Proč chováme psa? Autor díla: Pavlína Hublová
Ukázka není upravena, respektujte nesprávný pravopis žáka 2. třídy.

Reflexe:

Projektu jsme věnovali 4 vyučovací hodiny.

Jak už je v textu výše doporučeno, mohli jsme ještě předtím provést průzkum. Pokud by proběhl, mohli jsme pak web zacílit pouze na zvířata, o která mají žáci zájem.

Tím bychom se mohli víc věnovat dalším odkazům – volba pouze ze dvou variant se ukázala velmi snadná, žáci by zvládli volbu z 4–5 odkazů. Také bychom doporučili použít nejen nadpis, ale i stručný popisek, aby web co nejvíce imitoval skutečný vyhledávač internetu.

Na tvorbu brožur je třeba dát dostatek času, min. jednu vyučovací hodinu.

Doporučujeme počítat se závěrečnými cca 30 minutami, které je třeba věnovat reflexi – hodnocení skupinové spolupráce a dělení úkolů, prohlídce brožur a zpětné vazbě na kvalitu výstupu.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 15. 05. 2018
Zobrazeno: 5335krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

3 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HUBLOVÁ, Pavlína. Malý chovatel. Metodický portál: Články [online]. 15. 05. 2018, [cit. 2020-11-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZCAABAA/21699/MALY-CHOVATEL.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 15. 05. 2018 09:30
Inspirativní článek na vysoce aktuální téma čtení s porozuměním a práce s internetovými zdroji informací. Téma je adekvátní žákům, pro které je projekt určen. Tvorba výukového webu je výzva, která může přispět k zvyšování kompetecí pedagogů v této oblasti.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.