Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Problémové úlohy v matematice

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Jana Šenfelderová
Anotace: Zkušenosti s problémovými úlohami v matematice a s jejich uplatněním ve výuce na základní škole.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Závislosti, vztahy a práce s daty » vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
 2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru » načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar
 3. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a proměnná » řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek)
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Fyzika
 2. Základní vzdělávání -> Výchova k občanství
 3. Základní vzdělávání -> Přírodopis
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Formy participace občanů v politickém životě
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Psací a rýsovací potřeby, velké balicí papíry, lepidlo, kalkulačka (popř. i fotoaparát)
Klíčová slova: projekt, matematika, skupinová práce, procenta, souměrnost, grafy

Motto:
Není důležité, kolik toho uděláme,
ale kolik lásky vložíme do toho, co děláme.
Není důležité, kolik dáváme,
ale kolik lásky vložíme do toho, co dáváme.

Naše třída

Zadání: Vymyslete co nejvíce kritérií, podle kterých by bylo možné třídu rozdělit na nejrůznější skupiny, a zpracujte je do tabulky a do grafu. Např.:

 • chlapci x děvčata
 • dojíždějící x místní
 • stravující se ve ŠJ x nestravující se ve ŠJ
 • žáci učící se učí Aj x žáci učící se Nj

Výsledky své práce prezentovaly skupiny žáků ústně před třídou a výstupem bylo také graficky a početně zpracované řešení vyvěšené po stěnách učebny.

Volby

V červnu 2006 se konaly volby. Do hodiny matematického praktika jsem tedy aktuálně zařadila i toto téma. To probudilo zájem i u žáků, kterým se v matematice nedaří. Stejně tak je to u většiny takto pojatých úkolů. Není to klasické počítání, žáci při této činnosti používají získané matematické dovednosti. Výsledky práce skupin prezentovali jejich členové před třídou.

Zadání: Do ruky se vám dostal list papíru, na který si člen volební komise pro okrsek č. 7 z dlouhé chvíle zapisoval v hodinových intervalech počet voličů, kteří přišli do volební místnosti.

Okrsek č. 7:

10-11 ///////
10-12 /////////
10-13 ///////////
10-14 //////
11-12 /////
12-13 /////
13-14 ///////////////
14-15 ///////////////////
15-16 ///////////
16-17 /////////
17-18 /////
18-19 ///
19-20 /

Kolik voličů volilo v okrsku č. 7 celkem?
Kolik je to %, jestliže skutečný počet voličů měl být 848?
Kolik % voličů se nedostavilo k volbám?
Kolik % voličů volilo v jednotlivých časových pásmech?
Zpracujte údaje týkající se jednotlivých časových pásem do sloupcového a kruhového grafu.
Ve kterém časovém intervalu volilo nejvíce (nejméně) občanů? Zdůvodněte.

Na žádost žáků se v další hodině ve třídě konaly mimořádné volby. Žáci si sami připravili hlasovací lístky, vymysleli názvy politických stran a jejich volební programy (domluvili jsme se, že každá strana bude mít volební program formulovaný do pěti bodů). Volební programy byly vyvěšeny od rána ve třídě, aby se s nimi mohli všichni seznámit. Po mimořádných volbách jsme společně spočítali počty hlasů, výsledky voleb vyhodnotili a vyvěsili - společně s ukázkou hlasovacích lístků ve třídě.

Souměrnost kolem nás

Zadání: Najděte v přírodě i jinde kolem sebe co nejvíce souměrných útvarů (listy, květiny, větvičky). Nakreslete, nalepte obrázek, vyfoťte. Tato aktivita byl zadána pro domácí zpracování.

Učebny, ve kterých se učíme

Zadání: Změřte rozměry tří učeben, ve kterých se třída učí. Po té spočítejte:

Kolik m3 vzduchu se vejde do každé učebny?
Kolik m3 vzduchu připadá na jednoho žáka?
Kolik litrů barvy je třeba na vymalování zvolené učebny, jestliže jeden litr barvy vystačí na x m3 stěny?
Kolik Kč bude stát vymalování zvolené učebny? (Cenu barvy si žáci museli zjistit.)

Pozn. Zde je též možné pracovat s údaji, které vymezuje Vyhláška č. 410 / 2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 13. 11. 2007
Zobrazeno: 11791krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠENFELDEROVÁ, Jana. Problémové úlohy v matematice. Metodický portál: Články [online]. 13. 11. 2007, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZBBA/1715/PROBLEMOVE-ULOHY-V-MATEMATICE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.