Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Matematické soupeření - aktivizující prvek v hodině matematiky

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Alena Jedličková
Anotace: Návrh na zpestření hodiny matematiky u mladších žáků (8. třída ZŠ, 3. ročník osmiletého nebo 1. ročník šestiletého gymnázia) při procvičování řešení úloh s využitím lineárních rovnic o jedné neznámé. Článek též obsahuje soubor deseti slovních úloh ve formě kartiček (včetně řešení).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a proměnná » formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
 2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a proměnná » provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace a sebeorganizace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Žák:
•tužka
•papír nebo sešit, do kterého bude psát řešení úloh
Učitel:
•vytištěné kartičky se zadáním a řešením úloh
•tužka a papír
•tabule
Klíčová slova: matematika, soutěž, lineární rovnice, procvičování řešení rovnic, slovní úlohy, aktivizace v hodinách matematiky

Soutěž vznikla jako jedna z možností, jak zábavnou formou zapojit žáky v hodině matematiky. Vzhledem k atraktivitě této činnosti dochází u žáků nenásilnou formou k rozvoji některých klíčových kompetencí (viz tabulka), k aktivizaci k dalším činnostem a také k důkladnému procvičení dovedností týkajících se daného tématu.

V článku uvádím soubor deseti úloh zaměřených převážně na řešení lineárních rovnic s jednou neznámou. Při řešení úloh žák neužívá jen naučený algoritmus řešení, ale také logické myšlení a úvahu. Součástí článku je soubor s vytvořenými kartičkami se zadáním a řešením. Každý si samozřejmě může vytvořit vlastní soubor úloh týkajících se i jiných témat.

Pro které žáky je soutěž určena?

Soutěž lze použít v opakovacích hodinách při pobírání tématu Slovní úlohy řešené užitím rovnic s jednou neznámou. Jedná se tedy o 8. ročník ZŠ, což odpovídá 1. ročníku šestiletého a 3. ročníku osmiletého gymnázia. Nutno podotknout, že uvedený způsob procvičování je právě pro mladší žáky silně aktivizující, zatímco pro ročníky vyššího gymnázia už ztrácí na atraktivnosti.

Pomůcky

Žáci si připraví:

 • tužku
 • papír nebo sešit, do kterého budou psát řešení úloh

Učitel si připraví:

 • vytištěné kartičky se zadáním a řešením úloh
 • tužku a papír, na který si bude zapisovat počty úspěšných řešitelů
 • pro přehlednost je dobré aktuální skóre zapisovat na tabuli
Pravidla soutěže
 • Soutěží proti sobě děvčata a chlapci. V případě, že ve třídě je velký rozdíl v počtu děvčat a chlapců, lze vytvořit jiné dvě soupeřící skupiny o přibližně stejném počtu členů, např. podle oddělení.
 • Žák, který sedí v první lavici u okna (z pohledu učitele napravo), vylosuje kartičku se zadáním první úlohy.
 • Učitel přečte zadání poprvé, podruhé si žáci stručně zapisují znění úlohy do sešitu nebo na papír.
 • Všichni začínají řešit. Úkolem žáka je úlohu co nejdříve vyřešit a přinést ke katedře ukázat řešení učiteli. Každý z žáků počítá za svůj tým. Podstatné je, že úloha musí být kompletně vyřešená včetně vhodného zápisu a odpovědi, což podporuje důkladné procvičení tématu.
 • Jakmile přinese ke katedře ukázat správné řešení úlohy třetí žák z jednoho družstva, tým získává bod. Učitel napíše na tabuli tomuto týmu čárku (= 1 bod).
 • Další úlohu losuje právě třetí žák, díky kterému tým získal bod.
 • Celý postup se opakuje až do vypršení časového limitu, který si učitel pro tuto činnost předem stanovil.
 • Vítězný tým je ten, který získá největší počet bodů. V další hodině je možné provést odvetu.

Součástí hry může být také více či méně důkladná kontrola výsledků a postupů v rámci celé třídy. Tuto část a její průběh naplánuje učitel podle možností, např. tak, že u každé úlohy (tj. v každém kole) vybere žáka z týmu, který za danou úlohu bod neobdržel. Ten pak vysvětlí řešení ostatním. Dojde tak zároveň k zapojení žáků z méně úspěšného týmu, a tím se eliminuje nepříjemný pocit z prohry v daném kole.

Závěr

Soutěž byla vyzkoušena při pedagogické praxi v roce 2006 v nižším gymnáziu. Uvedená motivační činnost velkou měrou tyto mladší žáky aktivizovala. Výhodou je časová flexibilita, neboť sám učitel určí časovou dotaci, která může být od 15 minut až po celou vyučovací hodinu, případně v následující hodině lze realizovat odvetu. Při tomto způsobu procvičování učiva dochází navíc ke spojení s průřezovým tématem OSV a k rozvoji žáka především v oblasti Spolupráce a soutěž.

Citace a použitá literatura:
[1] - HERRMAN, Jiří. Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Tercie. Rovnice a nerovnice. Praha : Prometheus, 1997.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf133 kBPříklady s řešením
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 07. 09. 2007
Zobrazeno: 10733krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JEDLIČKOVÁ, Alena. Matematické soupeření - aktivizující prvek v hodině matematiky. Metodický portál: Články [online]. 07. 09. 2007, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZBBA/1575/MATEMATICKE-SOUPERENI---AKTIVIZUJICI-PRVEK-V-HODINE-MATEMATIKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.