Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

ZŠ - Geometrie v prostoru

Ikona inspirace
Autor: H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs
Anotace: Nestandardní aplikační úlohy a problémy. Žák řeší praktické problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech školské matematiky (např. prostorová představivost). Geometrie v rovině a v prostoru. Žák rozezná jednoduchá tělesa, využívá shodnost.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru » 1. období » rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
  2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Nestandardní aplikační úlohy a problémy » 2. období » řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: modely těles, geometrie v prostoru, nestandardní aplikační úloha, prostorová představivost

Stavba podle plánku

Pomůcky

Sada jednobarevných krychliček stejné barvy, různé plánky stavby, na nichž je v půdorysu vyznačen počet krychliček poskládaných nad sebou. Tím je stavba jednoznačně určena.

Aktivity

Žák staví z krychlí podle plánku. Sečtením všech čísel v půdorysu zjistí počet krychlí, které na stavbu potřebuje (propedeutika pojmu objem). Bez prostorových cvičení u šestiletých dětí „nenastoupí“ prostorové vnímání a s ním spojené dovednosti v prostoru. Naopak vhodně volené činnosti a konstruktivní hry pomáhají vytváření prostorových představ, vnímání vztahů v prostoru. Je vhodné zařazovat také stavění podle trojrozměrných předloh, což umožňuje nácvik vnímání prostoru zakresleného v rovině. Žák pracuje samostatně, kontroluje svou práci a opravuje chyby. Žáci velmi rádi tvoří zadání pro ostatní, mají roli architektů – vytvářejí plán stavby.

Třídění těles

Pomůcky

Sada základních těles (např. krychle, různé hranoly, kužel, jehlan, válec, polokoule, koule). Všechna tělesa mají shodnou barvu.

Aktivity

Žák reaguje na pokyny učitele a hledá těleso, které má zadanou vlastnost, např.: „Těleso má pouze jeden vrchol.“ „Těleso nemá vrchol.“ Při práci je důležitá diskuze. Učitel žákovu volbu „zpochybní“, žák ji obhajuje, hledá nepřesnosti, koriguje svou volbu, argumentuje.

Architecto

Pomůcky

Stavebnice Architecto, kterou lze zakoupit, obsahuje tělesa stejné barvy a prostorové obrázky staveb (seřazených podle obtížnosti). Na předloze každé stavby (kde nejsou jednotlivé dílky vyznačeny) je uvedeno, z jakého počtu konkrétních dílů (těles) je stavba složena. Stavebnice obsahuje i barevné řešení, které může v případě potřeby sloužit jako návod. Stavebnice je primárně určena pro řešení prostorového hlavolamu.

Aktivity

Žák pracuje s trojrozměrnou předlohou stavby (bez členění na dílky). Ze všech dílů stavebnice si nejprve vybere jen ty, které ke stavbě potřebuje (tato tělesa jsou i s daným počtem uvedena v rámečku pod obrázkem stavby). Žák samostatně manipuluje s jednotlivými tělesy, pokládá je na sebe, otáčí je, rozhoduje se, kam které těleso umístit. Tyto činnosti jsou velmi důležité pro rozvoj prostorové představivosti. Podle úrovně dovedností žáků můžeme volit obtížnost stavby. Pro mladší žáky lze jako předlohu pro stavění využít barevné řešení.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Manipulativní činnosti v matematice.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 25. 03. 2014
Zobrazeno: 6885krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs. ZŠ - Geometrie v prostoru. Metodický portál: Články [online]. 25. 03. 2014, [cit. 2020-09-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZBAADAA/18489/ZS---GEOMETRIE-V-PROSTORU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.