Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Jazyk a jazyková komunikace > 1. stupeň > Cizí jazyk > Rozvíjíme klíčové kompetence s medvědími...

Ikona prakticky

Rozvíjíme klíčové kompetence s medvědími kamarády

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Jana Jílková
Anotace: Na příběhu medvídků se žáci učí vnímat a respektovat individuální rozdíly mezi sebou.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Obrázky nebo maňásci k příběhu, barevné lístečky.
Klíčová slova: velký, malý, smutný, veselý, přítel, dělám

Učíme se proto, abychom v osobním životě i ve sféře profesní zvládali nejrůznější situace. Člověk nevystačí s encyklopedickými poznatky. Potřebuje získat dovednosti, které mu umožní analyzovat situaci, zhodnotit své znalosti, dovednosti, schopnosti, najít možné varianty řešení, stanovit jejich klady a zápory, vybrat ty vhodné, být za své rozhodnutí schopný nést odpovědnost, respektovat individuální rozdíly, kulturní a náboženské odlišnosti a práva, dodržovat povinnosti, nebát se poradit, umět spolupracovat apod. V současné době škola směřuje k tomu, aby žáky vybavila klíčovými kompetencemi, které jim v tom pomohou. Níže popsaná aktivita je námětem, jak začlenit rozvíjení klíčových kompetencí do výuky.

Medvědí přátelé - Bear Friends Brownee and Whitee

1. Detektiv Klíčová dírka (Spy-hole) - 5 minut

Učitel zahájí: Dnes si budeme povídat. Mám tu s sebou kouzelnou klíčovou dírku, kterou můžeme zahlédnout kousky příběhu (vyučující říká česky nebo anglicky).

This is the (magic) spy-hole. What´s this?

2. Vyprávění příběhu - 10 až 15 minut

Žáci sedí v kruhu. Vyučující vypráví příběh. Poprvé žáci poslouchají, při druhém vyprávění ukazují a předvádějí to, co slyší. Následně (podle úrovně žáků v dané hodině nebo v následující) ukazují žáci obrázky a příběh (případně jeho části) převyprávějí.

Pomůcky:
Obrázky, maňásci

Instrukce:
Poslouchejte pozorně. (Listen carefully.)
Předvěďte. (Show the action.)

3. Barvy v pohybu aneb Potkávání barev (Moving colours - Meeting colours) - 5 minut

Žáci si vyberou (vylosují nebo jim vyučující přidělí) jeden barevný lísteček a postaví se do prostoru. Barvy, které vyučující jmenuje, mu žáci (kteří je mají) ukáží. Všichni, kteří mají lístečky se jmenovanou barvou, se při potkání na sebe usmějí a pozdraví se: "Hello, I am..." Ostatní barvy se snaží upoutat jejich pozornost, ale jmenované barvy je ignorují. Nejmenované barvy se nesmí bavit mezi sebou. Na tlesknutí se všichni zastaví a budou vybrány jiné barvy.

Při každém zadání si žáci barvy také zopakují. Učitel ukáže barvu a zeptá se: "What colour is this?" Žáci odpoví.

Barvy označené svými názvy mohou být vyvěšeny ve třídě. Např. mohou být připevněny na tabuli lepicí hmotou "blu-tack", magnetem nebo kolíčkem - vybrané se určitým systémem posunují.

Pomůcky:
Barevné lístečky (jeden na žáka)

Instrukce:
Červení a žlutí se pozdraví. (Red and Yellow say hello to each other.)
Připravit, pozor, teď. (Ready, steady, go.)
Pohyb. (Move.)
Usmívejte se. (Keep smiling.)
Pozdravte se. (Say Hello.)
Přestaňte. (Stop. Freeze.)

4. Diskuse - Jaké to je, když jsou lidé přehlíženi? - 10 až 15 minut

Jak se žáci cítili, když neměli vybrané barvy a nemohli si podávat ruce a usmívat se na sebe?

Domácí úkol

Po ukončení diskuse zadejte domácího úkol - "Namalujte Browneeho a Whitee, jak si spolu hrají." Pokud žáci píší, doplní popis (buď jednotlivá slova k šipkám nebo jednoduché věty - He is ...-ing).

5. Popletené "Právě teď" (Mad I´m doing) - 10 minut

Žáci sedí v kroužku. Učitel zahájí - řekne např.: "I´m smoking." Při tom vyskakuje. Další žák řekne "I´m jumping," tzn. přidá to, co viděl dělat učitele , tj. předchozího partnera. Při tom předvádí jinou činnost - např. plavání. Třetí žák řekne: "I´m swimming," ale předvádí např. běh. Hra tímto stylem pokračuje, až se vystřídají všichni.

Na konci aktivity učitel vydá pokyn: "Nyní po mně budete všichni najednou opakovat" a zopakuje předchozí větu (I´m ...) a předvede zatleskání. Všichni si zatleskají. That´s the end.

Instrukce:
(Say: I´m ...-ing.)
To je konec. (That´s the end.)
Vzpomenete si, co jste předváděli? (Can you remember the activities?)


Variace

Rekonstrukce. Před úplným zakončením si všichni společně mohou zkusit, zda si všechny vyjmenované činnosti a pohyby pamatují (pro případ, že by toto zapomněl i učitel, je možné psát aktivity s jednoduchým piktogramem na tabuli tak, aby nebyly ze třídy vidět).

Jazykové variace. Protože příběh je uveden v několika jazykových mutacích, je možné jej také využít k seznámení žáků s jiným cizím jazykem a uvedení strategií práce s neznámým textem (např. odhadování na základě podobnosti, obrázku, předchozí zkušenosti).

Alternativní pomůcky

Nakresli, vybarvi a vystříhej obrázky. Převyprávěj s jejich pomocí příběh.

Tabulka

 

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 01. 02. 2006
Zobrazeno: 8397krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JÍLKOVÁ, . Rozvíjíme klíčové kompetence s medvědími kamarády. Metodický portál: Články [online]. 01. 02. 2006, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAB/462/ROZVIJIME-KLICOVE-KOMPETENCE-S-MEDVEDIMI-KAMARADY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.