Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Objevování jazyků

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Angelski Nevenka
Anotace: Příprava na sběr cizích slov o prázdninách. Po prázdninách se žáci o nová slovíčka podělí a zařadí do oblastí (restaurace, letiště, nakupování, info pro turisty) s pomocí mind-maps.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
 3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 1. období » využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
 2. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Kulturní diference
 2. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Lidské vztahy
 3. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Etnické a náboženské skupiny v ČR
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: letiště, nádraží, vlak, turista, restaurace, jídlo, památky, nakupování
Příprava 1:

Učitel si pro žáky připraví otázky, jak by reagovali nebo jak by se chovali v různých situacích, ve kterých by potřebovali cizí jazyk. Například: Jak poznáte v hlášení na letišti, že informace se týká vašeho letu? Obdobně na železničním nádraží: Jak poznáte z hlášení, že vlak má zpoždění? Jak se zeptáte na cestu v cizím městě? Jak si objednáte jídlo v restauraci v cizí zemi? Jak poznáte v jídelníčku, o jaké jídlo jde? Podle čeho byste si v jídelníčku vybírali? A podobné otázky týkající se běžných životních situací.

Popis činnosti 1:

Na 1. vyučovací hodině pracují žáci společně, nebo ve skupinách. Odpovídají na otázky, které si učitel předem připravil. Otázky, resp. typy životních situací (letiště, nádraží, restaurace, informace pro turisty, obchod atd.), si zapíší, budou je potřebovat k úkolu na prázdniny:

Zapište si několik neznámých slov, která uslyšíte během prázdnin ve zmíněných nebo jiných běžných situacích v životě. Například: LETIŠTĚ - delayed, passengers.

Příprava 2: žádná
Popis činnosti 2:

Po prázdninách: Zpráva o jazykových objevech během prázdnin.

Na 2. vyučovací hodině žáci opět pracují společně, nebo ve skupinách. Žáci vyjmenovávají slova, která objevili během prázdnin, a učitel je zapisuje na tabuli. Zároveň mohou žáci prozradit, v jaké situaci je objevili. Učitel ke každému slovíčku připíše nápovědu - situaci, ve které se slovíčko vyskytlo. Ostatní žáci zkoušejí uhodnout jejich význam a vysvětlí, podle čeho tak soudí. „Autoři" slov pak řeknou nebo napíšou na tabuli správný překlad/význam slova.

Poznámky:

Otázky k činnosti 1 můžeme připravit společně se žáky; nejdřív si uděláme takový menší průzkum, v jakých situacích se nejčastěji v zahraničí můžeme ocitnout a jaká slova a věty nejčastěji potřebujeme říct.

Slova si žáci samozřejmě zapíší tak, jak je slyšeli, ne tak, jak se píší.

Překlad: Ruth Fraňková, úprava: Gabriela Baladová a Kamila Sladkovská.

Citace a použitá literatura:
[1] - Jazyková propedeutika pro učitele 1. stupně ZŠ (Metodika VÚP Praha).  
[2] - jaling.ecml.at/pdfdocs/suppots/slovenia/language_discovery.pdf. [cit. 2010-01-10].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 09. 2009
Zobrazeno: 6266krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NEVENKA, Angelski. Objevování jazyků. Metodický portál: Články [online]. 04. 09. 2009, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAB/3283/OBJEVOVANI-JAZYKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.