Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Vlastní jména

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Irena Ferlin
Anotace: Žáci se představí svým křestním jménem a seznamují se s ostatními. Hledají odvozené formy vlastních jmen. Identifikují na mapě zemi, z které jejich jméno pochází a pomocí předmětů (suvenýry, fota) zemi ostatním přiblíží.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Čtení s porozuměním » 2. období » rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Čtení s porozuměním » 2. období » rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
 2. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Objevujeme Evropu a svět
 2. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Evropa a svět nás zajímá
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání lidí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: tabulka se jmény žáků, dotazník, tabulka s názvy zemí, modré a bílé kartičky, obrazový materiál
Klíčová slova: společenské hry, jména, internet
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Příprava

Učitel si připraví tabulku se jmény žáků, u kterých uvede několik jejich forem, například Marie, Mařenka, Majka apod. Dále si připraví dotazník (viz příloha), tabulku s názvy zemí, ze kterých jména žáků pocházejí, modré kartičky s českými názvy zemí a bílé kartičky s původními názvy zemí, obrazový materiál a předměty týkající se těchto zemí.

Popis činnosti

V průběhu 1. vyučovací hodiny žáci pracují nejdříve společně: hrají různé společenské hry, při kterých se musí vzájemně představovat. Poté se jich vyučující zeptá, jak by se seznamovali, kdyby se nijak nejmenovali. Z následných odpovědí žáků a z diskuse vedené učitelem by mělo vyplynout, že bez jmen je to obtížné. Vhodnými otázkami dovede učitel žáky k úvahám, proč si vlastně lidi dávají jména. Důvody, na které žáci přijdou, můžeme zapsat na tabuli (vhodné i kvůli přehledu toho, co už bylo řečeno). Samostatně nebo ve dvojicích vyhledávají odvozené formy svých jmen (tabulka se jmény je umístěna na tabuli).

Doma za pomoci rodičů „vypátrají" původ svého jména a ve škole o tom informují své spolužáky (2. vyučovací hodina). Bude-li třeba, s vysvětlením původu svých jmen jim pomůže učitel. Potom žáci vyhledají na mapě zemi, ze které pochází jejich jméno, a vybarví ji libovolnou barvou.

Doma za pomocí rodičů vyhledají na internetu nebo v domácím archivu (fotografie z dovolených) obrázkový materiál týkající se země, ze které pochází jejich jméno. Na třetí vyučovací hodině se žáci rozdělí do malých skupin. Všichni dostanou bílé kartičky s názvy zemí v cizím jazyce (viz výše), které mají za úkol správně umístit vedle modrých kartiček. Modré kartičky umístí učitel před začátkem hodiny na magnetickou tabuli.

Každý žák udělá ve své lavici malou výstavku obrázků a předmětů, které se vztahují k příslušným zemím. Nakonec si žáci vzájemně prohlédnou své vystavené obrázky a předměty.

Poznámky

Aktivitu je vhodné dělat na konci školního roku 1. ročníku nebo ve 2. ročníku, kdy už žáci znají všechna písmenka.

Místo bílých a modrých kartiček lze použít interaktivní tabuli. Učitel předem připraví seznam evropských zemí v češtině a v cizích jazycích, kterými se v dané zemi mluví. Zpřeházeně je uspořádá do dvou sloupečků a žáci pak jednotlivě přistupují k tabuli a přiřazují k sobě odpovídající názvy „svých" zemí.

Žáci mohou přinést obrazový materiál i z jiných zemí, než ze kterých pochází jejich jméno; pomohou tak s obrázkovým materiálem spolužákům, kteří nenajdou dostatek obrázků ke „své" zemi.

Jako pomůcka pro učitele při vyhledávání správných názvů jednotlivých evropských zemí může posloužit příloha č. 2 metodického listu „Mapa Evropy".

Tématu vlastních jmen se dále věnuje metodický list „Křestní jména" a dále metodický list „Příjmení".

Příloha

Příloha č. 1: Dotazník

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 30. 07. 2009
Zobrazeno: 7510krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FERLIN, Irena. Vlastní jména. Metodický portál: Články [online]. 30. 07. 2009, [cit. 2020-08-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAB/3245/VLASTNI-JMENA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Jakub HorálekVloženo: 22. 09. 2009 19:19
jelikož je dnes spousta žáků cizího původu, lze materiál rozhodně využít i k realizaci PT multikulturní výchovy.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.