Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Výři nesýčkují: O myšákovi v mikině - vyjmenovaná slova po m

Ikona inspirace
Autor: Lenka Zemanová, Michaela Bergmannová
Spoluautor: Monika Josefíková
Anotace: Ukázka představuje příběh O myšákovi v mikině, který je zaměřený na vyjmenovaná slova po m a slova příbuzná. V závěru článku nabízíme několik možností, jak lze s příběhem pracovat v hodinách českého jazyka a literatury ve 3. ročníku ZŠ.

Kniha Výři nesýčkují obsahuje veselé příběhy s vyjmenovanými slovy. Kniha je rozčleněna do barevných kapitol. Součástí každé kapitoly je přehled vyjmenovaných slov a slov příbuzných, ilustrovaný slovníček a zákeřné dvojice, tj. slova stejně znějící a jinak se píšící.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » 1. období » pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » 1. období » čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: vyjmenovaná slova, portálkniha, slova příbuzná
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Náměty pro práci s textem:

 • společná četba celého textu příběhu;
 • společná četba neúplného textu, dovyprávění dle fantazie vs. porovnání s úplným textem;
 • text očíslovat, rozstříhat na části podle počtu žáků, přečíst text ve správném pořadí;
 • porozumění textu - odpovědi na otázky: Jakou přezdívku měl myšák Miky? Z čeho měl myšák mikinu? Co myšák snídal? Kdo to byl Mirek? Kde Mirek bydlel? Kolik místností měl myšákův byt? Co ses dozvěděl/a o myšákově mamince? Co se stalo při hře Mikyho a Mirka?;
 • společné vyhledávání slov se slabikami mi/mí/my/mý, psaní slov na tabuli, vysvětlování významu;
 • rozřazování slov: vyjmenovaná slova a jejich tvary, slova příbuzná;
 • tvoření vět s vypsanými slovy, děj nemusí souviset s příběhem;
 • tvoření smysluplné věty, ve které bude co nejvíce vyjmenovaných a příbuzných slov po M (soutěž);
 • využití slov z textu k procvičování dalšího učiva: abeceda, význam slov, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves.

Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Výři nesýčkují.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 01. 08. 2013
Zobrazeno: 9044krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MICHAELA, Zemanová,. Výři nesýčkují: O myšákovi v mikině - vyjmenovaná slova po m. Metodický portál: Články [online]. 01. 08. 2013, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAACAD/17653/VYRI-NESYCKUJI-O-MYSAKOVI-V-MIKINE---VYJMENOVANA-SLOVA-PO-M.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.