Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Pátek třináctého

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Kateřina Poulová
Anotace: Žáci si v hodině procvičí minulý čas průběhový (lze adaptovat i na přítomný čas průběhový), názvy různých kontinentů, států, výslovnost letopočtů a názvy různých profesí. Zároveň si zopakují, popřípadě se nově dozví něco o známých osobnostech historie i současnosti, o tom kde a kdy žily a čím se proslavily.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Zeměpis (geografie)
 2. Základní vzdělávání -> Dějepis
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Lidské vztahy
 2. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Objevujeme Evropu a svět
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list č. 1, 2, kartičky se jmény osob na pracovních listech, politická mapa světa
Klíčová slova: minulý čas průběhový, slavné osobnosti
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
1. Motivační cvičení:
 • napište na tabuli číslo 13
 • ptejte se žáků, co se jim vybaví, když se řekne/napíše toto číslo (narodil se někdo 13.?). Společnými silami byste měli dojít k pátku 13. = popovídejte si s žáky o tomto dni: Můžete se ptát:
  • What do you know about Friday the 13th?
  • Do you believe in Friday the 13th?
  • Has anything strange/bad happened to you/your friends on that day?
 • žáci si anglicky vyměňují zážitky z pátků třináctého

Čas: cca 10 min.

2. Rozdělte žáky do dvojic

Rozdejte pracovní list 1 (obrázek se jmény). Žáci si obrázek prostudují a vy se ptáte: Znáte všechny osoby na obrázku? (Do you know all the people in the picture? Prozatím postačí, pokud se žáci s konkrétními jmény už setkali - nemusí říkat kdo je kdo), co je zvláštního na obrázku? (What is strange in the picture?). Žáci by měli přijít na to, že se na jednom místě setkaly osoby různých národností, z různých časových období právě v den pátku třináctého. Rovněž žáky upozorněte, ať se v průběhu hodiny snaží z obrázku zapamatovat co nejvíce.

Čas: cca 10 min.

3. Na viditelné místo pověste mapu světa

Mapa by měla být pokud možno politická. Na volný stůl položíte kartičky se jmény všech osob na obrázku. Zopakujte s žáky názvy států a národností (alespoň těch, které budou potřebovat pro určování osob z obrázku).

Čas: cca 3-5 min.

4. Rozdělte žáky do skupin po 3-4.

Každý ze skupiny jde vždy k tabuli, vybere si kartičku se jménem, přečte je a připevní ji na mapu podle toho, kde daná osoba žije/žila. Za každé správné určení získává skupina bod. Pokud určí špatné místo, dostává šanci skupina další. Tento úkol končí, až jsou všechna jména umístěna na mapě. Body se zatím nesčítají. Soutěž pokračuje.

Čas: cca 12 min.

5. Žáci zůstanou na místech

Každá skupina dostane pracovní list 2 (tabulka). Žákům se stanoví časový limit (asi 5 min), po jehož dobu se snaží vyplnit co nejvíce údajů v tabulce. Po časovém limitu si skupiny tabulky vymění a společně kontrolují. (Pro kontrolu je možné tabulku s řešením překreslit na tabuli, promítnout na zpětném projektoru, či rozdat žákům tabulku s řešením). Vždy nechte žáky vyslovit letopočet/století. Za každý správný údaj v tabulce získává skupina 1 bod. Celkový počet bodů se přičte k bodům z předchozího úkolu.

Čas: cca 12 min.

6. Každá skupina si opět vezme pracovní list 1

V novém časovém limitu (asi 4 min. - záleží na čase) se postupně všichni členové skupiny střídají a píší na tabuli věty v minulém čase průběhovém. Např. Angelina Jolie was waving. Skupiny soutěží najednou (každá skupina píše na přidělené části tabule). Po skončení limitu celá třída společně zkontroluje všechny věty. (Je možná i jiná varianta kontroly). Za každou bezchybnou větu je skupině udělen bod.

Čas: cca 8 min.

7. Všem skupinám vyberte pracovní listy 1

Nikdo nesmí vidět obrázek. Z každé skupiny vždy předstoupí před tabuli jeden žák, který členům zbývajících skupin klade určitý počet otázek v minulém čase průběhovém. Např. What was Angelina Jolie doing? Skupina, jejíž žák se přihlásí nejdříve a odpoví správně, opět získává bod. V otázkách se vystřídá alespoň jeden člen z každé skupiny tak, aby každá skupina získala rovný počet šancí.

Čas: cca 10 min.

8. Na konci hodiny se všechny body sečtou.

Vyhrává skupina s nejvíce body.

9. Krátký příběh

Následující hodinu, či jako domácí úkol lze žáky vybídnout k vybrání jedné osoby z obrázku a vyprávění/napsání krátkého příběhu, jak asi vypadal jeho/její den předtím/poté, co se mu/jí stala nehoda. Dále je možno sestavit dvojice či skupiny lidí, kteří se mohli za svého života opravdu setkat.

Přílohy

Obrázek
Tabulka

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 24. 10. 2008
Zobrazeno: 5125krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
POULOVÁ, Kateřina. Pátek třináctého. Metodický portál: Články [online]. 24. 10. 2008, [cit. 2020-04-07]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAAAAF/2570/PATEK-TRINACTEHO.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.