Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Slavím, slavíš, slavíme

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Zuzana Jedličková
Anotace: Integrovaná tematická výuka na téma – oslavy, svátky, narozeniny.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
 2. Základní vzdělávání -> Hudební výchova 1. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Dramatická výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Fotografie žáků, výtvarné potřeby, nůžky, lepidlo, učebnice, pracovní sešit, potraviny (viz seznam)
Klíčová slova: rodina, výročí, oslava, slavnost, dárek

Tuto integrovanou tematickou výuku jsem realizovala s žáky 2. ročníku. Jedná se o mikrotřídu s 13 žáky. Při takto sestavené výuce, která trvala přibližně 6 vyučovacích hodin, se mi velmi osvědčila skupinová práce (např. ve výtvarné výchově a matematice) a tvůrčí psaní, které mají žáci zažité a je mezi nimi velmi oblíbené. Velmi zdařilá byla i práce s maňásky - dramatická výchova. Žáci jsou při ní bezprostřední.

Prvouka - úvodní hodina

Motivační rozhovor - vyučující vede žáky k zamyšlení nad tím, co všechno může být důvodem k oslavám. Žáci uvádějí příklady (narozeniny - moje, maminky nebo tatínka, mých blízkých, kamarádů, svátek babičky, hezké vysvědčení, povedený obrázek, setkání s kamarádem, kterého jsem dlouho neviděl, narození miminka, nástup do školy, ale i zdánlivě obyčejné věci - svítí sluníčko, dostal jsem jedničku apod.). Časová dotace - 10 minut.

Rozhovor s žáky plynule přechází ve vytvoření myšlenkové mapy (v rámci RWCT - kritické myšlení). Mapu má vyučující „slepou", předem připravenou a připevněnou na tabuli (bílá fólie, na kterou pak píše společně se žáky). Vhodnými návodnými otázkami žáky stimuluje k sestavování a rozšiřování myšlenkové mapy. Žáci přirozenou cestou postupně rozšiřují své myšlenky a zkušenosti z rodinného života. Myšlenková mapa je v této třídě používána velmi často, pro žáky je to žádaný, vhodný i přirozený způsob a součást výuky. Je důležité podotknout, že vyučující, popř. žák, zapisuje všechny myšlenky a nápady, i ty nesprávné. Po chvíli si o vytvořené mapě společně povídají, a tím i popřípadě přehodnotí všechny zápisy. Po ukončení této části učitel myšlenkovou mapu připevní na viditelném místě ve třídě, aby se k ní mohl se žáky kdykoli vrátit. Takto vytvořených map je ve třídě několik. Po celou tuto úvodní část učitel v rámci motivace pracuje se 2 maňásky - pejska a kočičku, které pak dále používá v literární části integrované tematické výuky. Časová dotace - 15 minut.

Žáci společně s vyučujícím sehrají několik simulačních her na téma blahopřání:

 • poblahopřej kamarádovi k jeho zítřejším narozeninám
 • jdeš babičce poblahopřát společně se svou sestrou k svátku (návaznost na pohádku O Červené Karkulce)
 • jedeme poblahopřát tetě k narození miminka apod.

Časová dotace - 10 - 13 minut.

Další činnost je praktická a procvičovací. V pracovním sešitě ve dvojicích a za pomoci učitelky žáci odpovídají na otázky týkající se tématu (rodina, oslavy, příbuzní). Dílčí výstup - znát datum svého narození, popř. svátku. Pro zdatnější - znát datum narození svých rodičů. Časová dotace - 10 minut.

Český jazyk - literární výchova, tvůrčí psaní

Motivací jsou opět maňásci pejsek a kočička. Vyučující vhodnými otázkami vede žáky, aby jmenovali knížky, pohádky, ve kterých se mluví o oslavách (K. Čapek: Jak si pejsek s kočičkou upekli dort, pohádka O Červené Karkulce apod.). Pohádku Jak si pejsek s kočičkou upekli dort vyučující přečte za pomoci maňásků nebo si ji žáci mohou poslechnout na kazetě v originálním podání Karla Högera. Časová dotace -20 minut.

Poté mohou žáci sehrát divadlo s maňásky (dramatizace). Časová dotace - 15 minut.

Český jazyk - tvůrčí psaní

Na úvod znovu zařadíme krátký motivační rozhovor na téma „Moje nejlepší oslava". Následuje připomenutí a vytvoření myšlenkové mapy na toto téma (žáci vzpomínají na své oslavy, která byla nejlepší, proč, kdo tam na ní byl, co bylo jako pohoštění, proč se jim líbila právě ona, zda by ji chtěly zopakovat, koho na ni pozvou příště apod.). Časová dotace - 10 minut.

Dále žáci píší zcela samostatně. Protože mají zkušenosti s tvorbou tvůrčího psaní již z druhého pololetí první třídy, většinou nemají s vyjadřováním žádné problémy. Přepsaný koncept bez chyb (ty mají od vyučujícího opravené) většinou doplní malou kresbou, nalepí na barevný papír a dají do své složky „Tvůrčí psaní" a toto pak zařadí do svého portfolia. Časová dotace - 20-25 minut.

Matematika

V tomto předmětu jde o využití integrované tematické výuky při numerickém počítání (sčítání a odčítání) a při logickém uvažování, dále v příkladech a počítání pro zdatnější počtáře.

Slovní úloha - Pejsek a kočička pekli dort. Dali do něj: mouku, cukr, rozinky, marmeládu, vejce, kakao, kost, myš, sýr, mléko, máslo.

 • Víš, kolik věcí dali celkem do dortu? Vypočítej a napiš odpověď.
 • S dortem začali ve 13 hodin a skončili v 16 hodin. Jak dlouho (kolik hodin) trvala příprava a pečení dortu? Vypočítej a napiš odpověď.
 • Napiš, jaké věci bys ty do dortu nedal.

Žáci pracují ve dvojicích, slovní úlohu mají před sebou na stole, je předem připravena a rozdána. Časová dotace - 8 minut.

Prospěšná je také společná práce - „Zábavné a praktické počítání". Vyučující si předem připraví a napíše na tabuli data narození všech žáků ze třídy. Společně hledají, kdo je nejmladší a kdo nejstarší, postupně seřadí všechna data.

Nebo jiná alternativa - žáci se seřadí podle velikosti, pak podle věku. Hodnotí a diskutují. Vyučující klade otázky: Musí být nejstarší zároveň největší? Který kluk je nejstarší? Která holčička je nejstarší? Kdo je nejmladší ze třídy? O kolik je starší Jirka než Pavlík? Za jak dlouho má Tomík narozeniny? Kdo je narozen na jaře, kdo v zimě? Kolik dětí je narozeno v jednom roce (např. 1999)? Žáci sami vymýšlejí a kladou otázky. Časová dotace - 20 minut.

Výtvarná výchova

V tomto případě jde o využití integrované tematické výuky při vytvoření společného narozeninového dortu (kresba, malba, vytrhávání, vystřihávání, nalepování). Tato hodina je vyvrcholením integrované tematické výuky. Vyučující jen připomene rozhovor z hodiny českého jazyka - literární výchovy - co všechno můžeme oslavovat a jakým způsobem. Žáci připomenou, že maminka většinou upeče nebo koupí dort. A my si dnes takový krásný společný dort vyrobíme také.

Žáci mají předem stanovený úkol - přinést si svoji fotografii (portrét, jako na pas či legitimaci). V hodině se pak vylosují do skupin po čtyřech. Vyučující má předem připravené kartičky, na které pak žáci nalepí svou přinesenou fotografii a doplní pod ni své jméno, datum narození a den, kdy mají svátek. Tento údaj již znají z předešlých hodin Prvouky. Každá skupinka dostane karton či čtvrtku velikosti cca 60 x 20, 50 x 20 a 35 x 15. Kartony jsou tři - jako patra dortu. Žáci pojmou výtvarně každé patro jinak a po svém (malují, kreslí, stříhají, lepí). Na závěr na ozdobenou část svého patra každá skupinka nalepí kartičky se svými fotografiemi. Po dokončení společně pospojují patra dortu, vyrobí svíčky a společně hotovou práci hodnotí. Časová dotace - 45 až 60 minut.

Důležité je hodnocení společné výtvarné práce - jak se žákům pracovalo, co se jim dělalo nejlépe, co se podařilo, co méně, zda spolupracovali všichni, zda je práce bavila, jestli nedostali během tvoření chuť na ten svůj či jiný dort, sladkost apod. Nakonec společně vyberou místo, kde bude narozeninový dort umístěn tak, aby na něj bylo dobře vidět. Během roku pak žáci sledují a hlídají, kdo ze spolužáků bude mít narozeniny nebo svátek a společně plánují oslavu. Časová dotace - 5 až 8 minut.

Pracovní činnosti

Tato část integrované tematické výuky může i nemusí být uskutečněna, podle podmínek - jde o nadstavbu. Vyučující předem nakoupí nebo žáci přinesou podle rozpisu jednotlivé potraviny, které podle receptu smíchají, dají do formy a ve školní jídelně upečou. Tuto část můžeme vybrat a načasovat tak, aby žáci dort mohli sníst na počest nějaké oslavy (narozeniny či svátek spolužáka). Dort mohou samozřejmě i ozdobit. Časová dotace - cca 60 minut.

Přílohy:

Myšlenková mapa
Fotografie (společná práce žáků)
Tvůrčí psaní (práce jedné žákyně)

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 22. 01. 2008
Zobrazeno: 16155krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
, . Slavím, slavíš, slavíme. Metodický portál: Články [online]. 22. 01. 2008, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAAAAC/1886/SLAVIM-SLAVIS-SLAVIME.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.