Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Buňka v práci

Ikona inspirace
Autor: Pavlína Holcová
Spoluautor: Jakub Holec
Anotace: Aktivita se zaměřuje na seznámení žáků s buněčnými organelami / částmi buňky, jejich vzhledem, funkcí, vztahem k jiným organelám v buňce. Žáci se do aktivity zapojují z pohledu konkrétní organely, přičemž se využívá přirovnání k ucházení se o práci ve společnosti Cell4Life, která představuje buňku jako funkční celek.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Obecná biologie a genetika » popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: buňka, buněčné organely, čtenářská gramotnost, přírodopis

Cíl aktivity: V aktivitě si žáci zajímavou a netradiční formou přirovnání buňky k uchazeči o práci rozvíjejí znalosti buněčných organel a jejich funkcí v buňce. Přitom pracují s dostupnými tištěnými i elektronickými zdroji informací na téma buněčných organel. Získané informace zaznemenávají do formuláře „Žádosti o práci v buňce“ a prezentují spolužákům.

Popis aktivity:

  1. Učitel žákům představí smysl aktivity, který spočívá k přirovnávání buněčných organel k uchazeči o nové zaměstnání ve smyšlené společnosti Cell4Life. Úkolem žáků bude vyhledat informace o dané buněčné organele a následně tyto informace použít v „Žádosti o práci v buňce“ (viz příloha).
  2. Žáci od učitele získají konkrétní buněčnou organelu včetně prázdného formuláře „Žádost o práci v buňce“. Využívají dostupných tištěných a elektronických zdrojů k získání potřebných informací a plnění dílčích úkolů na základě „Žádosti o práci v buňce“.
  3. Po vyplnění „Žádosti o práci v buňce“ prezentují vlastní zjištění o funkci dané buněčné organely, jejím vzhledu a pozici v buňce spolužákům včetně toho, jakým způsobem postupovali při zpracování „Žádosti o práci v buňce“.
Autor díla: žáci ZŠ Sokolnice

Doporučení:

Aktivitu je vhodné rozdělit do dvou hodin – v jedné hodině žáci pracují s informacemi o buněčných organelách a zpracovávají formulář v příloze – „Žádost o práci v buňce“, v druhé hodině sdílejí výsledky vlastní samostatné či ve dvojici odvedené práce s ostatními spolužáky.

Aktivita nabízí široké příležitosti pro využívání na internetu volně dostupných aplikací, především při zpracování obrázků buněčných organel, jejich popisů apod. Ukázka zpracování buněčné stěny s využitím jednoduchého on-line nástroje pro malování vznikla s využitím webu http://www.youidraw.com/. Žáci ale jistě přijdou s mnoha dalšími nápady, jak úkol zpracovat.

Autor díla: Jakub Holec
Citace a použitá literatura:
[1] - THORSEN, Elly. Cell Job Application . [cit. 2019-10-7]. Dostupný z WWW: [www.pinterest.com].  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc22 kBŽádost o práci v buňce – formulář
Odstranitpdf869 kBJádro
Odstranitpdf833 kBMitochondrie
Odstranitpdf876 kBCytoplazma
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 30. 10. 2019
Zobrazeno: 2490krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOLCOVÁ, Pavlína. Buňka v práci. Metodický portál: Články [online]. 30. 10. 2019, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22260/BUNKA-V-PRACI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.