Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona teoreticky

Děti, pozor, červená!

Ikona aplikace
Autor: Jitka Veselá
Anotace: Děti, pozor, červená! nabízí náměty k tématu prevence nebezpečí v silničním provozu. Děti získávají znalosti, dovednosti a poznatky o bezpečném chování v silničním provozu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída

 

 

 

1. den

 • verše: „Alenko, stůj, auto houká" - vysvětlení pravidel při přecházení vozovky
 • vyprávění s maňásky - Kuba a Kačenka - pravidla v dopravě, seznámení s metodickým materiálem „Děti v dopravním provozu" (ADAMOVSKÁ, M.: Děti v dopravním provozu, aneb o klukovi z počítače. Vypráví Pavel Soukup, zpěv Bambini di Praga)
2. den
 • setkání s příslušníky městské policie vMŠ
 • seznámení s prací městské policie, prohlédnutí vybavení strážníků a jejich uniformy, seznámení s hodnostmi
 • vysvětlení pojmů chodec, cyklista, řidič motorového vozidla
 • seznámení s pravidly, jak přecházet vozovku, pravidlo pravé ruky
 • „Přecházíme vozovku" + písně z CD
 • seznámení s dopravními značkami (Přechod pro chodce; Hlavní silnice; Dej přednost v jízdě; Stop)
 • řešení dopravní situace - zahrada MŠ (chodci, řidiči na koloběžkách a tříkolkách)
 • vycházky do okolí MŠ - pozorování dopravního ruchu, křižovatky, přechody na křižovatce řízené světelnými signály, návštěva stanice městské policie
 • poslech příběhu o medvídkovi, který utekl z mateřské školy a co se mu stalo (nedodržoval dopravní předpisy a zabloudil)
 • rozhovor se strážníky na téma: nebezpečné chování, co medvídek udělal špatně, jak se měl chovat v dopravním provozu a jak se měl zachovat, když se ztratil
3. den
 • společně si zopakovat důležité informace z dopravní výchovy, které se děti dozvěděly od strážníků městské policie
 • rozhovor: "Jak mám postupovat, když ..."
 • připomenout si čísla Hasičského záchranného sboru, Rychlé záchranné služby a Policie 150, 155, 158 a jak mám postupovat, když toto číslo vytočím, které informace sdělit (jak se jmenuji, odkud volám, co se stalo, kde, kdy, kdo je zraněný, jak je zraněný, jak jsem mu již pomohl)
 • kresba postavy příslušníka policie - porovnání jednotlivých kreseb, např. děti zaujala uniforma
4. den
 • poslech příběhu z knihy „Děti v dopravním provozu" + CD nahrávka, pohybová improvizace
 • připomenutí názvů, funkce dopravních značek a jejich zhotovení (Zákaz vjezdu; Pozor, jiné nebezpečí!)
 • prohlížení časopisů a obrázků, které si děti přinesly na dané téma
 • práce s didaktickým materiálem k tématu - sestav čtveřici obrázků, vyprávěj příběh vlastními slovy
 • pohybová hra Na barevná auta, Na semafor, Pan čáp ztratil čepičku
5. den
 • omalovánky k tématu - vozidlo policie, hasičů a záchranné služby
 • připomenout se čísla Hasičského záchranného sboru, Rychlé záchranné služby a Policie 150, 155, 158
 • rozhovor - co dělají záchranáři (člověk spadl do studně, automobilová nehoda atd. "Dokázal bys pomoci a jak v situaci např. ...Komu a jak jsi pomohl ty?"
 • cesta na dopravní hřiště na koloběžkách, připomenutí a dodržování pravidel silničního provozu
 • závěr tematického bloku: předání „řidičských průkazů", vyhodnocení, pochvala, shrnutí nových poznatků
Několik postřehů z realizace

Celý týden děti nacházely v prostorách třídy různé podněty, jako například obrázky z časopisu „Pastelka", dopravní značky, uniformu policisty, encyklopedie, fotografie z dopravních nehod, semafory. Pomůcky motivovaly k námětovým i pohybovým hrám, k práci s knihou, k řešení pracovních listů a k výtvarným činnostem. V rolích spoluhráčů jsme upřesňovali a obohacovali jejich poznání o bezpečném chování v dopravě.

Děti vytvářely v prostoru třídy pomocí stavebnic a značek dopravní situace, které využily k jízdě s autíčky podle pravidel. V průběhu dne ve vhodných chvílích soustředěně poslouchaly a následně radostně zpívaly písničky z CD na téma - doprava.

Velmi často si navzájem pokládaly otázky: „Je to bezpečné? Proč jsi to udělal? Bylo to nebezpečné! Jak bys to mohl udělat správně?!"

V ranním kruhu se podařilo děti zaktivizovat k řečovému projevu. Spontánně se vyjadřovaly o nebezpečí, které hrozí při manipulaci s předměty nalezenými na veřejných místech. Jejich zájmu jsme využili k vyvození dalšího poučení: nesmím si brát nic od cizích lidí, nechodím nikde sám, když jsem malý.

Děti sdělovaly také znalosti získané doma, včetně výstražných upozornění ze strany rodičů.

Na školní zahradě se děti učily postupně respektovat dopravní pravidla.

Nejdříve byly vyznačené pouze přechody a cestu - silnici dělila čára na pravou a levou stranu. Postupně jsem přidávala dopravní značky a dohlížela na jejich respektování. V závěru týdne mohly děti (předškoláci) přijet do mateřské školy na svých koloběžkách a vydaly jsme se na opravdové velké dopravní hřiště. Malé děti doprovázely a přihlížely. Učily se pozorováním.

Velmi kladné ohlasy z řad rodičů, jak záslužné téma s dětmi naplňujeme. Rodiče vyjádřili pochvalu za předávání potřebných informací i za vytváření základů žádoucích návyků.

V průběhu realizace integrovaného bloku byly děti velmi aktivní, téma oslovilo celý kolektiv. Přes intenzivní pracovní nasazení týden uplynul v příjemné atmosféře plné prožitků.

Velkým zážitkem i odměnou bylo převzetí průkazů od strážníků městské policie, jako důkaz o proškolení dětí.

Nikdo nepochyboval o pravosti průkazek, když byly předány oprávněnou osobou! A při předávání „řidičských průkazů", které vyrobila paní učitelka, nechyběly otázky, např. „... a to jste vyráběla sama a jak?". Vyjádřena byla také pochvala s obdivem. Co může být pro učitelku větší odměnou za připravenou akci?!

Použitá literatura:

Zpěvník - ADAMOVSKÁ, M.: Děti v dopravním provozu, aneb o klukovi z počítače. Praha: Rotag, 2004. ISBN 80-903175-3-7.

Foto
 
 

 

Foto
 
 

 

Foto
 
 

 

 

Citace a použitá literatura:
[1] - ADAMOVSKÁ, M. Děti v dopravním provozu, aneb o klukovi z počítače. Praha : Rotag, 2004. ISBN 80-903175-3-7. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 18. 05. 2009
Zobrazeno: 18227krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VESELÁ, Jitka. Děti, pozor, červená!. Metodický portál: Články [online]. 18. 05. 2009, [cit. 2020-09-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PD/3104/DETI-POZOR-CERVENA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.