• vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • znát základní informace o životě námořníků, pojmenovat vybavení lodi, znát některé mořské živočichy
 • naučit se zpaměti krátké texty, úmyslně si je zapamatovat a vybavit
 • chápat slovní vtip a humor
 • poznat napsané své jméno, uvědomovat si, proč je důležité znát své jméno a jména ostatních
 • spolupracovat s ostatními
 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s grafickým materiálem, např. nůžky atd.)
 • respektovat právo každého na vlastní vyjádření, nekritizovat práci druhých
 • Časový rozsah: 2 - 3 týdny před školním výletem
  Věková skupina: Děti od tří do šesti let" />
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • znát základní informace o životě námořníků, pojmenovat vybavení lodi, znát některé mořské živočichy
 • naučit se zpaměti krátké texty, úmyslně si je zapamatovat a vybavit
 • chápat slovní vtip a humor
 • poznat napsané své jméno, uvědomovat si, proč je důležité znát své jméno a jména ostatních
 • spolupracovat s ostatními
 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s grafickým materiálem, např. nůžky atd.)
 • respektovat právo každého na vlastní vyjádření, nekritizovat práci druhých
 • Časový rozsah: 2 - 3 týdny před školním výletem
  Věková skupina: Děti od tří do šesti let" />
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • znát základní informace o životě námořníků, pojmenovat vybavení lodi, znát některé mořské živočichy
 • naučit se zpaměti krátké texty, úmyslně si je zapamatovat a vybavit
 • chápat slovní vtip a humor
 • poznat napsané své jméno, uvědomovat si, proč je důležité znát své jméno a jména ostatních
 • spolupracovat s ostatními
 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s grafickým materiálem, např. nůžky atd.)
 • respektovat právo každého na vlastní vyjádření, nekritizovat práci druhých
 • Časový rozsah: 2 - 3 týdny před školním výletem
  Věková skupina: Děti od tří do šesti let" /> Tintili vantili
  Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
  logo RVP.CZ
  Přihlásit se
  Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Dítě a ten druhý > navazovat kontakty s dospělým, kterému je...

  Zobrazit na úvodní stránce článků

  Tintili vantili

  Teoretický příspěvek
  aplikační příspěvek
  Autor Eva Havlasová
  Charakteristika integrovaného bloku: Vzdělávací blok je zaměřen na přiblížení života námořníků a cestovatelů. Nabízí činnosti pohybové, jazykové, dramatické, výtvarné, literární a hudební. Celý blok je spojen s ukončením školního roku v mateřské škole, výletem a rozloučením s budoucími školáky. Blok zahrnuje činnosti řízené, ale i spontánní. Nechává prostor pro vlastní nápady dětí a podporuje spolupráci dětí v kolektivu.

  Očekávané výstupy:

  • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

  • znát základní informace o životě námořníků, pojmenovat vybavení lodi, znát některé mořské živočichy

  • naučit se zpaměti krátké texty, úmyslně si je zapamatovat a vybavit

  • chápat slovní vtip a humor

  • poznat napsané své jméno, uvědomovat si, proč je důležité znát své jméno a jména ostatních

  • spolupracovat s ostatními

  • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení

  • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s grafickým materiálem, např. nůžky atd.)

  • respektovat právo každého na vlastní vyjádření, nekritizovat práci druhých

  Časový rozsah: 2 - 3 týdny před školním výletem

  Věková skupina: Děti od tří do šesti let


  Charakteristika integrovaného bloku: Vzdělávací blok je zaměřen na přiblížení života námořníků a cestovatelů. Nabízí činnosti pohybové, jazykové, dramatické, výtvarné, literární a hudební. Celý blok je spojen s ukončením školního roku v mateřské škole, výletem a rozloučením s budoucími školáky. Blok zahrnuje činnosti řízené, ale i spontánní. Nechává prostor pro vlastní nápady dětí a podporuje spolupráci dětí v kolektivu.
  Očekávané výstupy:

  • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
  • znát základní informace o životě námořníků, pojmenovat vybavení lodi, znát některé mořské živočichy
  • naučit se zpaměti krátké texty, úmyslně si je zapamatovat a vybavit
  • chápat slovní vtip a humor
  • poznat napsané své jméno, uvědomovat si, proč je důležité znát své jméno a jména ostatních
  • spolupracovat s ostatními
  • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
  • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s grafickým materiálem, např. s nůžkami atd.)
  • respektovat právo každého na vlastní vyjádření, nekritizovat práci druhých

  Časový rozsah: 2 - 3 týdny před školním výletem
  Věková skupina: Děti od tří do šesti let


  Představujeme část projektu, který jsme realizovali v průběhu 2 až 3 týdnů na konci školního roku v Mateřské škole ve Všejanech. V rámci projektu měly děti možnost v přirozených situacích, ale i zprostředkovaně, seznámit se s lodní dopravou a dopravními prostředky, s povoláním kapitána, námořníka, plavčíka, s mořskou faunou i florou. Při realizaci projektu jsme během školního roku aktivně spolupracovali s rodiči.

  Dílčí cíle:

  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
  • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
  • osvojení poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
  • vytváření základů pro práci s informací
  • posilování prosociálních postojů, spolupráce a komunikace ve skupině
  • seznamování se světem lidí, kultury a umění
  • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
  • respektovat právo každého na vlastní vyjádření
  • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech, chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, prostorové pojmy, elementární časové pojmy)
  • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
  • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

  Nabídka činností:

  • Stavba lodi z Polykarpovovy stavebnice (další pomůcky - plachta, kotva, lano, sítě, kormidlo, pádla, záchranná kola, čepice pro námořníky atd.).
  • Rozšíření slovní zásoby a informací k tématu:
   • Co všechno potřebujeme při dlouhé cestě po moři? (potraviny, nářadí atd.)
   • Každý má na lodi svoji funkci (kapitán, plavčík, kuchař, zdravotník), rozdělení rolí mezi dětmi.
   • K čemu nám slouží vysílačky? K získávání informací z pevniny (počasí, volná cesta pro vplutí do přístavu), ke komunikaci s přístavem nebo s ostatními loděmi, k volání o pomoc S.O.S.
  • Pojmenování lodi - zvyk, při kterém dostane loď jméno pro štěstí, aby ji na širém moři nepotkalo nic zlého. Název lodi může být jméno člověka nebo je odvozen od nějaké výjimečné události, např. Racek, Delfín.
  • Vytváření tabule s názvem lodi a její připevnění na loď z Polykarpovovy stavebnice, opis písmen z názvu dle vzoru.
  • Prohlížení map (barevné označení pevniny, moří atd.), encyklopedie (lodě dříve a dnes), orientace námořníků na moři (hvězdy, kompas, mapy).
  • Využití textu v tělovýchovné chvilce - cvičení s nafukovacími kruhy atd.

  Námořníci

  Námořníci
  v pruhovaném tričku
  nastupují ráno
  na rozcvičku.

  Námořníci
  musejí mít páru,
  aby mohli
  šplhat po stožáru.
  Zvednou kotvy,
  napnou plachty vzhůru,
  vydají se
  na zámořskou túru.

  Možná by mě
  mezi sebe vzali -
  podívejte,
  jaké já mám svaly!

  (Žáček, J.: Ahoj, moře. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1980, s. 24.)

  Tintili vantili

  Tintili vantili,
  kam v tom horku?
  Počkáme si
  na ponorku.
  Ponorka se ponoří
  s námi někde na moři,
  v moři bude
  chladno,
  pojedem až
  na dno,
  budem plašit ráčky,
  ráčky klepetáčky,
  komu se to znelíbí,
  může plašit velryby.
  Potom bude někdo z nás
  tresky chytat za ocas.

  Kdo to bude? Zrovna ten,
  kdo teď musí z moře ven!

  (Kainar, J.: Nevídáno - neslýcháno. In: Léto v mateřské škole. Praha: Portál, 1998, s. 53, ISBN 80-7178-245-9.)

  • Slovník námořníků - nepoužíváme hanlivá, vulgární slova. Námořníci místo nich raději řeknou "tintili vantili".
  • Hry se slovy - slovo vyslovit pod vlivem různých emocí, např.: rozzlobeně, vesele, smutně, s pláčem, bojácně; správná artikulace při vyslovování jednotlivých slov, ovládat intenzitu zvuku (např.: potichu, šeptem, nahlas, běžná intenzita zvuku při hovoru).
  • Hra na potápěče - kotvíme s lodí (z Polykarpovovy stavebnice) u ostrova, posloucháme šumění moře, koupeme se a potápíme (pomůcky - potápěčské brýle, šnorchl, ploutve atd.):
   • lovení mušlí - rozvoj jemné motoriky; v dětském bazénku jsou umístněny mušle a umělohmotné míčky, hledání mušlí se zavázanýma očima;
   • poznej, co jsem vylovil! - v dětském bazénku jsou umístněny různé předměty, které děti hledají se zavázanýma očima, mají za úkol předměty poznat podle hmatu a popsat ostatním;
   • tělovýchovná chvilka - nácvik plavání, pravidla chování u vody a ve vodě;
   • rozšíření slovní zásoby - pomůcky k plavání a proč se potápěčům říká žabí muži;
   • nácvik vydechování ústy - foukání brčkem do vody, správné postavení těla při dýchání, pozor u dětí předškolního věku - nesmí při nádechu zvedat ramena.
  • Rozšíření slovní zásoby:
   • k čemu námořníkům slouží maják, hra na signály - reakce (světlo, zvuk);
   • popis pocitů, když jdeme do vody, popis teplotních rozdílů.
  • Skládání lodí, parníků z velkého archu balícího papíru a jejich výtvarné dotvoření.
  • Nácvik písní s náměty moře (vlny vlnky, bouře, potkávání na moři, zdravení, kotvení, piráti).
  • Pohybová improvizace - tanec mořských víl na hudbu moře, pohybová improvizace se šátky.
  • Tělovýchovná chvilka - cvičení s nafukovacími kruhy.
  • Poslech relaxační hudby - rozlišení zvuku, moře klidné a naopak rozbouřené, zvuk lodí a racků apod.
  • Procvičování grafomotoriky - na tabuli i na papíře (rovná čára na námořnickém triku, vlnky moře, kruh bubliny potápěče, šikmá přerušovaná čára déšť, sítě, žebřík, řetěz atd.).
  • Koordinace ruky a oka, bezpečné zacházení s grafickým materiálem, např. stříhání, lepení, skládání papíru.
  • Výtvarné ztvárnění - koláž na téma bouře, vodní živel, lodě apod.
  • Porovnávání velikostí papírových parníků, třídění do skupin dle určitých znaků.
  • Volné hry dětí - s papírovými loděmi, parníky různé velikosti a barvy - hra na zemi, stavba kanálů, propojení moří - průplav, cesty pod mořem - tunel pro vlaky, třídění, přiřazování, počítání, odhad.
  • Výroba loděk - učit se a upevňovat si základní pravidla bezpečnosti práce se dřevem; pomůcky - odřezky dřeva, provázky, barevným papír, stužky.
  • Rozvoj slovní zásoby: z čeho jsou vyrobeny lodě, proč lodě plavou po hladině a nepotopí se, experiment s polenem dřeva.

  Pobyt venku:

  • Cesta za pokladem - cesta na hřiště, opékání buřtů.
  • Hra na ostrovy - ostrovy představují obruče, ve kterých jsou umístěny obrázky živočichů z jednotlivých kontinentů, děti mají správně pojmenovat, o který kontinent se jedná.
  • Na kapitána - jedno dítě s kapitánskou čepicí na hlavě udává ostatním plavčíkům povely. Plavčíci mají za úkol přemístit se určeným způsobem na ostrov, např.: "Na žraločí ostrov doskáčeme po jedné noze" apod.
  • Hra na rybáře - magnetické rybky s prutem, děti se cvičí v trpělivosti, obratnosti, ale zároveň si upevňují jednoduchou číselnou řadu a procvičují porovnávání prvků.
  • Když jsem byl u moře, viděl jsem tam ... Na zemi je položena sada karet s tématem moře (např.: maják, loď, slunečník, kotva, racek, delfín, vlny, palma, mořský koník, žralok). Karty jsou otočené obrázkem k zemi. Děti stojí okolo nich, postupně otáčí jednotlivé karty. Kdo otočí kartu, musí říct větu a tu doplnit: Když jsem byl u moře, viděl jsem tam ... Kdo otočí kartu s vyobrazením žraloka, stává se jím a honí ostatní. Ostatní děti se snaží utéct do bezpečí na ostrov, který představuje domeček.
  • Stezka odvahy - děti procházejí samostatně, ve dvojici nebo ve skupině označený úsek cesty. Pokud děti nechtějí plnit tuto činnost, nenutíme je. Dbáme na zabezpečení cesty pedagogickým dozorem. Děti po cestě hledají obálky, které jsou umístěné na viditelném místě. Mají nalézt 10 obálek a z každé si vzít jeden obrázek mořského živočicha. Cvičení slouží k posílení odvahy, postřehu, myšlení. Na konci cesty čeká děti překvapení v podobě medaile ze slaného těsta s vyobrazením plachetnice a zlatými, čokoládovými dukáty, ukrytými v truhle.
  • Školní výlet - spolupráce s rodiči.
  • Plavba parníkem z Poděbrad k soutoku Labe s Cidlinou. Pozorování dětí - vázání, ukotvení lodě, jestli mají výletní parníky kotvu, název parníku, jestli mají lodníci kapitána, jak je napouštěna a vypouštěna plavební komora, kteří živočichové žijí v řece a jejím okolí. Dodržování pravidel chování, podělení se o zážitky s ostatními, výtvarné ztvárnění zážitků z výletu.
  • Slavnostní rozloučení s předškoláky.
  • Hra na námořníky naposledy (scénář).
  • Nalodění na loď - při písni "Vzhůru na palubu", podávání nákladu v řadě dětí z ruky do ruky - pádla, zásoby, kruhy, potřeby potápěčů apod.
  • Vytažení plachet vzhůru, vynoření kotvy z vody a odvázání lodě.
  • Pohybové vystoupení na hudbu s pomůckami, papírové lodě.
  • Přistání u ostrova, hra na potápěče, kdy mají námořníci během poslechu hudby (šumění moře) vylovit z vymezeného prostoru co největší množství mušlí.
  • Pohybové vystoupení dětí s nafukovacími kruhy.
  • Přednes básní a zpěv písní na téma s moře.
  • Slavnostní pasování předškoláků na lodi pod plachtou s nápisem 1. třída a při písni od J. Žáčka "Kolik je na světě moří". Předání vysvědčení, knížek s věnováním MŠ a obce, rozloučení s přáním šťastné plavby do života školáků.
  Závěr

  Rodiče by měli své děti do života vybavit jako loď - pevnými plachtami, silnou kotvou a jistotou, že doma je ten nejbezpečnější přístav na světě. Věříme, že naše mateřská škola naučila děti pomyslné plachty co nejlépe využívat. Nyní se mohou bez obav vydat na svoji první plavbu z přístavu mateřské školy.

  Literatura:
  Žáček, J.: Ahoj, moře. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1980.

  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám
  Celkové hodnocení článku
  Přidat komentář Citovat článek