Očekávané výstupy: Dítě má poznatky o přírodě, chápe změny, které v ní probíhají.
Časový rozsah: 1 týden a více
Věková skupina: Lze použít pro všechny věkové skupiny dětí v MŠ." /> Očekávané výstupy: Dítě má poznatky o přírodě, chápe změny, které v ní probíhají.
Časový rozsah: 1 týden a více
Věková skupina: Lze použít pro všechny věkové skupiny dětí v MŠ." /> Očekávané výstupy: Dítě má poznatky o přírodě, chápe změny, které v ní probíhají.
Časový rozsah: 1 týden a více
Věková skupina: Lze použít pro všechny věkové skupiny dětí v MŠ." /> Sedí si kos na keříčku, zpívá šípkům svou písničku
Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Dítě a ten druhý > navazovat kontakty s dospělým, kterému je...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Sedí si kos na keříčku, zpívá šípkům svou písničku

Teoretický příspěvek
aplikační příspěvek
Autor Aneta Burešová
Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Projekt je součástí školního programu "Od jara do zimy". Je zaměřen na poznávání plodů podzimu se specifikací plodů keřů. K motivaci dětí je zde využita pohádka "O šípkové Růžence". Postavy pohádky a její děj jsou ve větší části projektu použity jako nosné téma. Cílem projektu je poznávat a vnímat přirozené změny v přírodě.

Očekávané výstupy: Dítě má poznatky o přírodě, chápe změny, které v ní probíhají.

Časový rozsah: 1 týden a více

Věková skupina: Lze použít pro všechny věkové skupiny dětí v MŠ.

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Projekt je součástí školního programu "Od jara do zimy". Je zaměřen na poznávání plodů podzimu se specifikací plodů keřů. K motivaci dětí je zde využita pohádka "O šípkové Růžence". Postavy pohádky a její děj jsou ve větší části projektu použity jako nosné téma. Cílem projektu je poznávat a vnímat přirozené změny v přírodě.
Očekávané výstupy: Dítě má poznatky o přírodě, chápe změny, které v ní probíhají.
Časový rozsah: 1 týden a více
Věková skupina: Lze použít pro všechny věkové skupiny dětí v MŠ.


Základní cíle projektu
 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • Osvojování si praktických dovedností přiměřených věku
 • Rozvoj komunikativních verbálních i neverbálních dovedností
 • Rozvoj tvořivosti
 • Osvojení si elementárních poznatků o přírodě
Přínos pro dítě (očekávané výstupy)
 • Porozumí změnám v přírodě, pochopí, že změny jsou přirozené.
 • Dovede se vyjadřovat prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností.
 • Dokáže zachytit skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik, tvořit z různých materiálů a přírodnin.
 • Spolupracuje s ostatními.
 • Učí se dodržovat dohodnutá pravidla.
 • Prožívá a dětským způsobem projevuje, co cítí.
 • Zachycuje a vyjadřuje své prožitky dramatickou improvizací.
 • Prožívá radost ze zvládnutého a poznaného.
 • Umí vyjádřit svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech.
 • Naučí se nazpaměť krátké texty, úmyslně si je zapamatuje a následně vybaví.
 • Dokáže koordinovat lokomoci, sladit pohyb s rytmem a hudbou.
 • Zvládne prostorovou orientaci.
 • Vědomě dokáže napodobit jednoduchý pohyb.
 • Učí se chápat slovní vtip a humor.
 • Pochopí prostorové pojmy, orientuje se v rovině i v prostoru, aktivně se podílí na estetickém uspořádání třídy.

Projekt je realizován ve spolupráci dětí, učitelek a rodičů, i s částečným podílem rodičů na činnostech dětí v mateřské škole.

Vzdělávací nabídka
 • Seznamování s rozdíly strom x keř, poznávání různých druhů keřů a jejich plodů
 • Poznávání významu rostlin pro člověka - léčivé rostliny
 • Hudebně pohybové hry
 • Chůze za vedoucím dítětem s orientací v prostoru
 • Zpracování modelíny, spojení s jiným materiálem
 • Samostatné nalepování a stříhání
 • Procvičování koordinace zraku a ruky
 • Spojování zpěvu s jednoduchými pohyby rukou, těla
 • Popisování situací (snaha o souvislý projev)
 • Rozšiřování slovní zásoby dětí novými pojmy z oblasti přírody
 • Přednášení veršů se smyslem pro obsah
 • Poslech textu
 • Popisování vzájemné polohy dvou předmětů pomocí příslovcí místa a předložek
 • Řešení jednoduchých labyrintů
 • Využívání hudebních nástrojů, rytmizace
 • Dramatizování - krátké improvizované výstupy s rekvizitou
 • Práce s přírodním materiálem
 • Průpravné hry na uvolnění ruky
 • Hry v pomyslném prostoru
 • Poslech textů - poznávání životní moudrosti v pohádkách na konkrétních textech
 • Porozumění vtipu v současné poezii, uvědomění si atmosféry veršované pohádky
 • Společné hry, hry ve dvojicích
 • Výtvarné zachycení pohádkové situace
 • Rozlišování veselé a smutné hudby
Návrh nabízených činností rozpracovaných do časového harmonogramu

"Plody podzimu"

1. den

 • procházka parkem, poznávání keřů, pozorování jednotlivých částí keřů a stromů - porovnání
 • pozorování plodů šípku - tvar, barva
 • hádanky "Šípek"

  Červený hrníček, plný je zrníček.
  Na keři bývá, na ptáčky kývá.

  Roste, roste stromeček, pichlavý jak bodláček.
  Kulatý jako jablíčko, červený jak líčko.

 • sběr šípků, nařezání větviček
 • vaření šípkového čaje, seznámení dětí s léčivými účinky šípku a jeho užitečnosti pro zdraví člověka
 • práce se sešitem pro předškoláky: pracovní list - přiřazování plodů stromů a keřů
 • tvořivá činnost - vytvoření větvičky šípku z libovolné větvičky přiděláním "plodů šípku" z vytvarovaných kousků červené modelíny

2. den

 • výtvarná aktivita - kresba šípku tuží a špejlí na základě pozorování v přírodě
 • práce v malých skupinkách dle zájmu dětí
 • vyprávění klasické pohádky "O šípkové Růžence"

"Šípková Růženka"

3. den

 • výtvarné aktivity - vytváření zámku se šípkovými růžemi nebo komnaty Růženky atp. z dostupných materiálů (textil, papír, vlna) na základě představ dětí o "šípkovém království"
 • práce ve skupinkách - stříhání, slepení, malování, kreslení
 • recitace veršované pohádky "Šípková Růženka" z knížky ("Za pohádkou pohádka pro kluky i děvčátka") - recituje učitelka
 • porovnání pohádky veršované a prozaické
 • dramatizace děje veršované pohádky, sehrání výstupu s rekvizitami - možnost volného výběru rolí pro žáky, zajištění dostatečného množství "převleků" a rekvizit

  Pohybová hra:
  "Všechno živé na zámku je zakleté do spánku" je část veršované pohádky, kterou lze využít jako hru pro celou skupinu dětí (námět hry na sochy), děti reagují na verš, na slovo "do spánku" znehybní. Hra podporuje společnou hravost, učí děti zareagovat na určitý signál a ovládat pohybový aparát.

  Hudební aktivita:
  Všechny aktivity v projektu jsou prožitkovým učením dětí a jsou zde v hojné míře využity metody tvořivé dramatiky. Recitaci veršované pohádky lze podbarvit hrou na dětské hudební nástroje a zapojit tak více dětí do činnosti:

  Všechno živé na zámku je zakleté do spánku. - činel
  Spí holubi, nevrkají, neřehtají koně v stáji. - drhlo
  U vrat spí a přitom stojí, dva zbrojnoši v plné zbroji. - buben
  Nad velikým rendlíkem usnul kuchař s kuchtíkem. - bubínek
  V úklonu spí první rádce, usmívá se přitom sladce. - triangl
  Za stolečkem na seslici spí královna, v puse lžíci. - dřívka
  A na trůně spí pan král, jak se právě podrbal. - činel
  Růženka spí ve své kráse, sto let spí a nehýbá se.
  Není, není k probuzení. - hra na kameny zvonkohry zavěšené na provázku
  Kdo by vešel do zámku, upadne též do spánku. - bubínek
  Máme pro strach uděláno, přiběhneme brzy ráno. - dřívka
  Zavoláme na Růženku. "Podívej se, jak je venku!" - činelky
  A Růženka z postele hned vyskočí vesele.
  "Jejda, lidi to je krása!" probuzený zámek jásá. - zvoneček

4. den

"Zámek"

 • procvičování grafomotoriky, pracovní list A4 s náčrtem zámku, sledování vyznačené linie (obtahování naznačených čar)
 • nalepení listu na větší formát čtvrtky, domalování okolí zámku křídami do podmalovaného podkladu pomocí bretonové barvy
  • střídání barev dle fantazie a představivosti dětí

"Co vidí princezna z okna?"

 • popis obrázku - představivost dětí, jazykové dovednosti, používání přídavných jmen, tvoření množného čísla (lze využít i obrazový materiál, děti se vyjadřují metodou popisu obrázku - vhodné pro mladší děti)
 • cvičení orientace na ploše (v prostoru) - pracovní list: sledování dané cesty (tři okna na obrázku zámku, od každého vedou křížené linie k nějakému předmětu)

5. den

"Kobereček pro princeznu"

 • grafomotorika - křížené čáry: Větší formát papíru rozdělíme na více "políček" pomocí křížených čar, čímž vznikne "kobereček".
 • užití "koberečku" k další činnosti zaměřené na chápání a správné používání předložek a příslovcí
 • kresba a lepení obrázků do jednotlivých políček dle pokynů učitelky - užívání pojmů nad, pod, vedle, mezi

6. den

"Zrcadlová síň"

 • kresba postavy z pohádky - "Kdo se dívá do zrcadla?" - využití barevné tuže, bretonových nebo akvarelových barev, umístění postavy na ploše papíru
 • práce v menších skupinách podle zájmu dětí
 • cvičení z tvořivé dramatiky: "Hra na zrcadla" - nápodoba pohybu:
  Skupina dětí nejprve napodobuje jednoho z nich, po zvládnutí činnosti hrají děti na zrcadla ve dvojicích.

7. den

"Prochází se princezna"

 • chůze s orientací v prostoru i mezi překážkami
 • hudebně pohybová hra - chůze v zástupu podle stanovených pravidel
 • pomůcky: koruna, sukně, korále
 • postup:
  Děti sedí v prostoru herny na zemi, představují kytičky (růže) a zpívají písničku (několikrát za sebou); princezna chodí mezi nimi a občas se někoho dotkne - ten, koho se dotkne, se zařadí za princeznu, chytí se s ní za ruku; takto princezna postupně za zpěvu písničky "posbírá" všechny růže; může vzít i několik dětí najednou, aby hra při větším počtu dětí netrvala příliš dlouho; hra končí, když jsou všechny děti seřazeny za princeznou (notový zápis písně viz příloha).
 • text:
  "Prochází se princezna, krásná je a líbezná.
  Prochází se po zahrádce, čichá k růžím, voní sladce."

  Písničku může pro obměnu hry doprovázet skupina dětí na hudební nástroje: kameny zvonkohry E, H zavěšené na provázku (hrajeme paličkou), činelky, triangl.

Celé téma můžeme zakončit třídní slavností - Ples na zámku (jako formu spolupráce s rodiči, besídka). S dětmi vyrobíme pozvánky pro rodiče, vyzdobíme třídu, společně s nimi připravíme pohoštění - jednoduché cukroví (piškoty slepované marmeládou), šípkový čaj atd. dle možností. Děti oblékneme do kostýmů z pohádky a předvedeme rodičům dramatizaci veršované pohádky, jak jsme si ji vyzkoušeli již během předchozích činností. Zařadit můžeme též hudebně pohybovou hru "Prochází se princezna". Z výtvarných prací uspořádáme výstavu. Na závěr můžeme zařadit společný tanec rodičů a dětí - předem vymyslíme choreografii a připravíme hudbu.

Hodnocení

Téma je zpracované do časového úseku sedmi dnů, ale lze jej i rozvést a rozšířit, hlavně v části léčivých rostlin. Pro starší děti lze problematiku rozpracovat v navazujícím bloku protidrogové výchovy nebo ochrany zdraví.

Projekt v tomto rozsahu poskytne dětem možnost uplatnit vlastní zkušenosti v dalším učení a praktických situacích. Děti se učí spontánně, ale i vědomě, vyvíjí úsilí, soustředí se na prováděné činnosti, záměrně si pamatují krátké i delší texty.

Děti se radovaly z toho, co samy dokázaly nebo zvládly. Své prožitky, pocity a nálady děti vyjadřovaly a sdělovaly prostřednictvím řečových, výtvarných, hudebních a dramatických činností. Průběžně rozšiřovaly a aktivně používaly svoji slovní zásobu. Učily se spolupracovat s ostatními ve skupině, ale také prosadit vlastní názor - což se dařilo (při výběru rolí v pohádce, rozdělení nástrojů atp.). Hodnotily svoji práci, ale i práci druhých dětí. Vymýšlely různé možnosti řešení problémů na základě vlastní zkušenosti, představivosti a fantazie.

V závěru projektu mohou do "hry" vstoupit rodiče dětí a prožívat radost ze společných zážitků s dětmi. Svou účastí u dětí posílí pocit sounáležitosti rodiny a mateřské školy.


Příloha: Myšlenková mapa


Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf56 kBMyšlenková mapa
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek