Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Příchod zimy s příjezdem svatého Martina

Ikona prakticky

Příchod zimy s příjezdem svatého Martina

Ikona inspiraceIkona strednedobe
Autor: Alena Picková
Anotace: Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Seznámení dětí, jejich rodičů i širší veřejnosti s lidovými tradicemi spojenými se změnami spjatými s příchodem zimy - příjezdem sv. Martina na koni. Uvědomit si sílu lidových tradic (jejich jedinečnost a krásu), společného prožitku radosti a posilování součinnosti a pocitů sounáležitosti obyvatel města.

Časový rozsah: 10 dnů (říjen - listopad)

Věková skupina: 3 - 6 let
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Sebepojetí, city, vůle » těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání s uměním
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Seznámení dětí, jejich rodičů i širší veřejnosti s lidovými tradicemi spojenými se změnami spjatými s příchodem zimy - příjezdem sv. Martina na koni. Uvědomit si sílu lidových tradic (jejich jedinečnost a krásu), společného prožitku radosti a posilování součinnosti a pocitů sounáležitosti obyvatel města.
Časový rozsah: 10 dnů (říjen - listopad)
Věková skupina: 3 - 6 let


Projekt vyplývá z tematického zaměření obsahu ŠVP s názvem Od jara do zimy. Je založen je na široké spolupráci MŠ, klubu rodičů, ZŠ, MÚ, infocentra, místního tisku, jezdeckého oddílu, hasičů a policie. V různých formách náročnosti je určen nejen pro všechny věkové skupiny dětí, ale i jejich rodiče a zaměstnance MŠ.

Při jeho realizaci je velmi důležitá organizace a koordinace všech zúčastněných stran, nenásilné vtažení zejména rodičů a jejich aktivního zapojení. Velké nároky jsou kladeny i na materiálně-technické zabezpečení celé akce.


Oblasti spolupráce s rodinou, s dalšími stranami

 • klub rodičů - příprava a realizace slavnosti
 • ZŠ - organizační zajištění příprav i samotné realizace
 • OÚ - koordinace, ozvučení města
 • jezdecký oddíl - zajištění vyzdobeného koně a jezdce
 • místní tisk, infocentrum - informování o akci (plakáty, upoutávky)
 • městská policie - pomoc s organizací akce (odklon dopravy ze středu města)
 • hasiči - protipožární opatření (lampiony)

Přínosy pro děti

 • uvědomování si krásy lidových tradic, moudrosti lidových pranostik
 • poznání mravní síly pověsti O svatém Martinovi (umět se rozdělit)
 • uvědomování si charakteristik a změn jednotlivých ročních období, jejich rytmického střídání
 • poznání charakteristických znaků změn v přírodě
 • upevnění vztahu k životnímu prostředí (příroda, zahrada, koně)
 • posílení vztahu k rodnému městu
 • poznání významu spolupráce, významu policie, hasičů atd.
 • rozvoj vztahu k životnímu prostředí
 • poznání, jak respektují daná pravidla členové policie, hasičů

Přínos pro rodiče

 • propojení života rodiny s činností MŠ
 • posílení sounáležitosti - společné aktivity a prožitky s dětmi, s obyvateli města

Přínos pro zaměstnance MŠ

 • poznání důležitosti jednotného působení na děti
 • rozvoj volních vlastností (být dětem příkladem)

Návrh nabízených činností1

 • pozorování změn v přírodě - pranostiky
 • pozorování koní - rozhovory
 • péče o životní prostředí
 • průběžné čtení a vyprávění pověsti O svatém Martinovi
 • rozhovory s dětmi o správném chování - příklad svatého Martina
 • uplatňování zásad správných vzájemných vztahů v praxi
 • průběžné hodnocení vzájemných vztahů
 • pracovní a výtvarné činnosti - výzdoba MŠ
 • výroba lampionů (s pomocí rodičů)
 • výroba perníkových koníků (s pomocí kuchařek)
 • nácvik (oživení) písně složené kolektivem MŠ k této příležitosti
 • poslech vážné hudby - famfáry
 • příprava školní zahrady na slavnost - ozdobení loučemi, seznámení se scénářem slavnosti
 • účast na vlastní slavnosti ve večerních hodinách
  • zahradní slavnost za přítomnosti rodičů a veřejnosti
  • zpěv dětí, dětské rytmické nástroje, reprodukovaná hudba
  • odměna (překvapení) - poklad svatého Martina
  • odchod do středu města (účastní se široká veřejnost)
   • lampionový průvod za doprovodu hudby z městského rozhlasu
   • vjezd rytíře na bílém koni za doprovodu Bachových fanfár

Část projektu, zaměřená na rozvoj hudebních, pěveckých, rytmických a pohybových dovedností je dostupná zde.


Co hodnotíme

Vyhodnocení konkrétních postupů organizace, spolupráce se zaměstnanci MŠ, zapojení rodičů a dalších stran do příprav, organizace a realizace slavnosti.

Respektování pravidel, úspěchy či neúspěchy u jednotlivých dětí. Které konkrétní činnosti se dětem líbily, nelíbily, co chtějí opakovat. Jaký byl postupný dopad na rodinu, na vztahy mezi rodinou a MŠ, MŠ a dalšími subjekty.

Závěrečné vyhodnocení účinnosti projektu směrem k jednotlivým skupinám zúčastněných, zejména k dětem. Jakých cílů bylo dosaženo, jaké kompetence děti získaly. Co zůstalo nesplněno. V čem pokračovat dál, co opakovat, čeho využívat, co se stalo samozřejmostí, co již není nutné důrazněji sledovat.

 


1 Činnost rozpracují učitelky v TVP, podle skladby skupiny dětí (schopností, možností), podmínek i svého zaměření.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc58 kBPříloha 1: Myšlenková mapa
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 28. 06. 2005
Zobrazeno: 21956krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PICKOVÁ, . Příchod zimy s příjezdem svatého Martina. Metodický portál: Články [online]. 28. 06. 2005, [cit. 2020-09-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/250/PRICHOD-ZIMY-S-PRIJEZDEM-SVATEHO-MARTINA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.