Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Divadélko – les

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: RNDr. Hana Lišková
Spoluautor: Kateřina Serafinová, DiS.
Anotace: Cílem je přispět k záměrnému rozvoji matematického myšlení a prostorového vnímání ve spojitosti s rozvojem řeči, tedy propojit matematickou a čtenářskou gramotnost s informatickým myšlením formou manipulativních činností. Aktivita primárně rozvíjí předmatematickou gramotnost v úzké vazbě na čtenářskou gramotnost.

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence: Nejsou přiřazeny žádné klíčové kompetence.
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat "nápady"
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: Dítě a jeho psychika, poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, sebepojetí, city a vůle, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, PPUČ

Věk dětí: 4-6 let

Očekávané výstupy: orientovat se v rovině a prostoru (částečně v čase), chápat prostorové pojmy a elementární časové pojmy, řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, nalézat nová řešení, postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí, prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

Rozvíjené gramotnosti: čtenářská, matematická

Cíl aktivity: rozvoj tvořivosti, vytváření základů pro práci s informacemi, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

Během aktivity se objevují následující složky rozvíjených gramotností:

 • vymezení problému

dítě rozpozná problém, přemýšlí o reálnosti problému, hledá vhodný postup řešení, vyřeší problém do konce

 • získávání a třídění dílčích výsledků

dokáže propojit jednotlivé informace, využívá manipulativních činností při hledání řešení, zdůvodní objevené skutečnosti a vztahy

 • komunikace a argumentace

chápe význam matematického sdělení, umí dát příklad nebo protipříklad, vede smysluplnou diskusi, formuluje a vyjadřuje své myšlenky v logickém sledu, analyzuje pojmy, vztahy a situace samostatně i ve spolupráci se spolužáky, dodržuje pravidla pro vzájemnou diskusi nad problémem, prezentuje výsledky své či týmové práce, dokáže obhájit svůj postup řešení, dokáže formulovat myšlenku vlastními slovy se zřetelem k matematické správnosti

 • modelování

zvolí vhodnou pomůcku či nástroj pro efektivní řešení problému, správně interpretuje získané výsledky.

Konkretizace – matematická gramotnost:

 • prostorová orientace, polohové vztahy (pokyny, kombinace pokynů – práce s podmínkami)

postřeh, vizuální paměť – co se z divadélka vytratilo, přibylo, změnilo polohu a jak, …)

 • vnímání kvantity na úrovni separovaných a univerzálních modelů (houby, medvědi, puntíky)

 • třídění (jedlé x nejedlé, podle velikosti, patří x nepatří)

 • uspořádání (postupně nafotit vytvářenou scénu a seřadit obrázky děje – fázování)

Konkretizace – čtenářská gramotnost:

 • rozvoj slovní zásoby (lesní zvěř a plody, vlastnosti medvěda, …)

 • vytleskávání a určování počtu slabik, začáteční a koncové hlásky

 • práce s knihou – šetrné zacházení, vyhledávání a následný úklid do knihovny

 • logochvilka - fonační cvičení motivované hlasy lesních zvířat (sova – „hůůů“, medvěd – „brum“, včela – „bzzz“, …), výrazná artikulace sykavek (les, šiška, strom, sova, smrk, listí…)

 • poslouchat – naslouchat a následně převyprávět děj

 • sestavit vlastní děj s logickým koncem

 • divadelní hra/námětová hra – vedení smysluplných dialogů mezi dětmi

 

Časová dotace:

přípravná fáze – vytváření jednotlivých komponent a divadélka – týden

provedení aktivity – práce ve dvojici (učitel – dítě, dítě – dítě) – cca 20 minut (foto 8.1, 8.4, 9.1)

Pomůcky:  knihy a encyklopedie (lesní tematika), šablony medvědů, hub, nábytku, čtvrtky, nůžky, temperové barvy, špejle, krabice

divadélko si vytváří skupina dětí při řízených pracovních a výtvarných činnostech (viz fotodokumentace foto 1.1, 1.4, 10.1, 3.3)

Prostředí: třída MŠ

Podmínky: aktivita probíhá formou práce ve skupině (6-7 dětí) a ve dvojicích

Realizace aktivity:

Motivací je společná diskuse o lese a jeho „obyvatelích“, co v lese roste, co tam patří a nepatří (s odůvodněním) apod., vyhledávání v knihách s následným popisem obrázků (lesní zvěř – užití pojmů, lesní plody – třídění na jedovaté a jedlé houby)

Učitelka s připraveným divadélkem představí možnost práce s ní, např. uspořádání obrázků medvědů aj. podle velikosti vzestupně i sestupně, doplňování chybějících obrázků podle velikosti do řádků, popř. sloupců. Rozvíjí vnímání časové orientace – následnosti děje, fázování (informatické myšlení) děje pohádky o třech medvědech. Rozvíjí prostorovou orientaci, polohové vztahy formou práce s podmínkami (i sdruženými i negativními) – zapojení dětí předškolního věku.

Úvodní motivační příběh je o medvědovi Míšovi (třídní oblíbená postavička), který sbíral jen houby, které se mu líbily, což byly muchomůrky. Protože si přivodil velký problém s bolavým břichem, musel k doktorovi … proto musel chodit na houby jen s rodiči nebo prarodiči.

Provede ukázku s výzvou, zda některé z dětí chce vytvořit vlastní příběh.

Děti si volí vypravěče (pokud je více zájemců) a kulisáka, který podle instrukcí staví scénu.

Následuje práce ve dvojicích „scénárista – vypravěč“ a „kulisák“.

 
 

Reflexe:

V rámci rozvíjení čtenářské gramotnosti dítě vytváří samostatně nebo ve spolupráci s vrstevníkem, popř. učitelem, vlastní příběh situovaný do prostředí lesa (přesah do environmentální výchovy). V rámci příběhu vytváří osobitý sled událostí, tedy postupně tvoří a fázuje děj příběhu a tím rozvíjí strukturovaný způsob myšlení (základy informatického myšlení). Při dané činnosti aktivně rozvíjí prostorové vnímání, polohové vztahy, vnímá souvislosti, používá kombinatorické a kauzální myšlení, podle instrukcí učitelky může určovat kvantitu na základě separovaných (izolovaných modelů). Pro vytvoření divadélka a jeho komponent lze využít pracovní a výtvarné činnosti dětí, a to formou skupinové i individuální práce.

Největší problém mají děti s uzavřením vlastního příběhu, popř. s dokončením otevřeného konce.

Děti se často uchylovaly k příběhům (z pohádek), které znaly. U veškerých činností učitelka dbala na rozvoj komunikativních dovedností, schopnost obhájit si svůj názor a prosadit se, zároveň i respektovat potřeby ostatních a zdůvodnit si svoji odpověď.

Doporučení pro individualizaci: práce ve dvojici dětí s asistentem apod.

 
 

Použitá literatura a zdroje:

RVP PV Praha 2017, Konkretizované očekávané výstupy Praha 2012

Lišková, H. Utváření matematických představ v předškolním vzdělávání, Metodický portál RVP 2015

Článek je v těchto kolekcích:
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v předškolním vzdělávání.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 06. 2019
Zobrazeno: 3497krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
LIŠKOVÁ, Hana. Divadélko – les. Metodický portál: Články [online]. 04. 06. 2019, [cit. 2020-09-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/22146/DIVADELKO---LES.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.