Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > ...hrajeme si, dovádíme, pozor, ať se ne...

Ikona prakticky

...hrajeme si, dovádíme, pozor, ať se nezraníme...

Ikona zkusenostIkona kratkodobe
Autor: Bc. Radmila Michlíčková
Anotace: Příspěvek nabízí hry, činnosti a aktivity zaměřené na upevňování základních pohybových dovedností a ochranu zdraví v období zimních aktivit.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Cíl výuky:

 • Pojmenovat 2–4 charakteristické znaky zimy.
 • Zvládat základní pohybové dovednosti.   
 • Vytvářet bezpečné prostředí při zimních aktivitách, chránit zdraví své i druhých. 

Integrované bloky: JEN, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ, CO DĚLÁ TĚLO, KDYŽ SE (ne)HÝBE

Tematický celek: ZIMA JE TU, DĚTI

Dílčí téma: ...hrajeme si, dovádíme, pozor, ať se nezraníme...

Věk: 4–6 let

Pomůcky: viz hry, činnosti a aktivity

Didaktické prostředky:

 • Demonstrační obrázky I. Kalendář přírody, XXIV. Hry a sport dětí, XV. Oblečení, XVIII. U lékaře. Ostrava : Grafie, 2006. ISBN 80-902560-0-7.
 • LOGICO PRIMO. V nemocnici. Praha : Mutabene, 2009. ISBN 978-80-86745-43-5.   
 • výukový videoprogram, Kostičky 2. U doktora.  
 • pracovní listy MUCKOVÁ, Y. Příroda kolem nás. Ostrava : Grafie, 1996.

Motivace

Na sněhu

Na saních se sáňkujeme,
na bobech zas bobujeme, 
kuličkami koulujeme,
a na lyžích lyžujeme.

Hrajeme si, dovádíme,
sněhuláka postavíme,
že je zima, to my víme.
pozor, ať se nezraníme.

(autorkou díla je Bc. R. Michlíčková)

společné hry, činnosti a aktivity  

 • seznamujeme se s novou říkankou Na sněhu, sledujeme obsah říkanky na vyrobených obrázcích (her a zimních sportů)
 • vedeme rozhovor na téma Zima – Zimní hry a sportování – Zimní oblečení – Úrazy při zimních hrách a sportech
 • pracujeme s Demonstračními obrázky I. Kalendář přírody, XXIV. Hry a sport dětí, XV. Oblečení, XVIII. U lékaře.
 • popisujeme obrázky s jednotlivými druhy úrazů (ruka, hlava, noha, loket, koleno)   
 • vedeme rozhovor na téma – Co udělám, když se zraním? Co udělám, když se zraní kamarád?  
 • sledujeme výukový program Kostičky 2, U doktora

hry, činnosti a aktivity skupinové, individuální

JAZYKOVÉ

 • popisujeme obrázky (symboly) zimy – sněhové vločky, sněhulák, saně, lyže, boby, brusle, čepice, rukavice (palčáky, prstové), šála apod.
 • rytmizujeme symboly zimy, určujeme počet slabik, provádíme záznam, určujeme první písmeno; třídíme symboly se stejným písmenem na začátku
 • poznáváme říkanky podle symbolů (vločky–sněží–chumelenice; sněhulák), říkanku Chumelenice naleznete na http://www.predskolaci.cz/?p=9235, říkanku Sněhulák naleznete v knize KÁBELE, F. Brousek pro tvůj jazýček
 • posloucháme báseň Lékař, naleznete ji na http://www.ksidlisti.cz/mskp/mysky-basnicky-pisnicky-tanecek.a518.html

LOGICKO-MATEMATICKÉ 

 • pracujeme s pracovním listem, popisujeme postup při stavění sněhuláka, nalepujeme na pás papíru; MUCKOVÁ, Y. Příroda kolem nás, část 4, pracovní list 32
 • třídíme a přiřazujeme zimní sporty; MUCKOVÁ, Y. Příroda kolem nás, část 5, pracovní list 27, 28; MUCKOVÁ, Y. Příroda kolem nás,část 6, pracovní list 28, 29, 33
 • třídíme symboly zimy na Přírodu x Hry a sporty (určujeme počet obrázků, provádíme záznam, určujeme, kterých obrázků je více x méně) 
 • individuálně pracujeme s pomůckou LOGICO PRIMO V nemocnici

PROSTOROVÉ

 • „stavíme“ ordinaci lékaře – Polykarpova stavebnice (malý stůl, židle, lehátko, lékařský kufřík, bílé a modré dětské pláště)   
 • „sestrojujeme“ sáně nebo boby (vozíček)  
 • „přestavujeme“ sáně na sanitku RZS 
 • kreslíme, malujeme na téma Zimní hry a sportování
 • obkreslujeme podle šablony Lyžaře; vybarvujeme, vystřihujeme, skládáme prostorový model
 • modelujeme ze slaného těsta Sněhuláka, po vysušení malujeme barvami

HUDEBNÍ

Sáně jedou, sáně sviští,                        (4-1-2-1-4-1-2-1)
všichni kolem jenom piští.                   (4-1-2-1-4-1-2-1)
Dolů jedou z kopečka,                        (1-1-2-3-4-4-4)
i když nemaj kolečka.                          (1-1-2-3-4-4-4)

(autorkou díla je Bc. R. Michlíčková)

TĚLESNĚ KINESTETICKÉ

 • procvičujeme chůzi „na lyžích“ po vytyčené trase nebo slalomem mezi překážkami (dřevené destičky, dřevěné cvičební tyče)
 • vezeme kamaráda na saních x bobech, po vytýčené trase (dřevěné vozíčky)
 • hrajeme pohybovou hru Koulovaná (děti se rozdělí do dvou družstev; prostor se lanem rozdělí na dvě poloviny; každé družstvo dostane stejný počet „sněhových koulí“ – papírové koule; na pokyn začínají děti házet do hřiště protihráčů; na smluvený signál je hra ukončena; vyhrává družstvo, které má na své polovině hřiště menší počet „koulí“)
 • hrajeme hru „Rádi si hrajeme, rádi sportujeme“ (děti se rozdělí do tří skupin; ve vymezeném prostoru herny 1. sk. „válí koule na sněhuláka“ (gymbally); 2. sk. procvičuje chůzi „na lyžích“ (dřevěných destičkách); 3. sk. dětí se kouluje papírovými koulemi; zkoušíme si bezpečný pohyb vzhledem k druhému  

DRAMATICKÉ

 • improvizujeme zimní sporty s motivační říkankou „Na saních se sáňkujeme... (viz úvodní motivace)  
 • hrajeme si na lékaře v ordinaci; zkoušíme si omezenou chůzi, když je noha zlomená (dítě má „dlahu“ s obvazem, při chůzi se opírá o dřevěné cvičební tyče = berle); zkoušíme ztíženou sebeobsluhu při oblékání, když je zlomená ruka apod.
 • hrajeme si na nemocnici (lékař, zdravotní sestra, pacienti = leží na dětských lehátkách)

hry, činnosti a aktivity pro pobyt venku

 • sáňkujeme, bobujeme na bezpečném kopci s dojezdem do protisvahu
 • stavíme sněhuláky (malý x větší x největší) 
 • procvičujeme koulení sněhových koulí – děti koulí kouli po vytyčené trase, na určené místo; z uválených koulí stavíme iglú
 • jdeme se podívat k místní nemocnici, povídáme si – K čemu je nemocnice potřebná? Jak to v nemocnici vypadá? Co se v nemocnici děje? Kdo v nemocnici pracuje? (využíváme zkušeností dětí, z návštěv v nemocnici); popisujeme vzhled a účel sanitky RZS

Reflexe:

Děti si dokonale procvičily a upevnily základní pohybové dovednosti při aktivitách v přirozeném prostředí, tedy venku. V prostředí třídy si oblíbily hru na lékaře a RZS. Všechny nabízené hry, činnosti a aktivity byly přiměřené věku a individuálním zvláštnostem dětí. 

Citace a použitá literatura:
[1] - KÁBELE, F. Brousek pro tvůj jazýček. 1961. [cit. 2012-05-15].  
[2] - říkanka Chumelenice. [cit. 2012-3-19]. Dostupný z WWW: [http://www.predskolaci.cz/?p=9235].  
[3] - báseň Lékař. [cit. 2012-3-19]. Dostupný z WWW: [http://www.ksidlisti.cz/mskp/mysky-basnicky-pisnic...].  
[4] - říkanka Zima, zima, zimička. [cit. 2012-3-19]. Dostupný z WWW: [http://www.predskolaci.cz/?p=762].  
[5] - báseň Sněhulák. [cit. 2012-3-19]. Dostupný z WWW: [http://www.predskolaci.cz/?p=2107].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 15. 05. 2012
Zobrazeno: 49108krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
2 uživatelé Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MICHLÍČKOVÁ, Radmila. ...hrajeme si, dovádíme, pozor, ať se nezraníme.... Metodický portál: Články [online]. 15. 05. 2012, [cit. 2020-10-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/15565/HRAJEME-SI-DOVADIME-POZOR-AT-SE-NEZRANIME.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 15. 05. 2012 09:02
Článek je inspirativní a praktický. Téma je vhodně zpracováno.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.