Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Den otevřených dveří

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Jitka Macháčková
Anotace: Zkušenosti s prezentací získaných dovedností žáků Základní školy Nerudova v Říčanech. Průběh Dne otevřených dveří, při kterém si žáci v praxi prověřili míru osvojených klíčových kompetencí.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence pracovní » využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění
 2. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence komunikativní » "vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
 3. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence sociální a personální » má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 1. období » vědět, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi
 2. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 1. období » mít osvojené základy společenského chování
 3. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » formulovat své nejbližší plány
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Výtvarná výchova 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Informační a komunikační technologie 1. stupeň
 3. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Multikulturní výchova » Lidské vztahy
 2. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Mediální výchova » interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
 3. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Klíčová slova: Prezentace školy na veřejnosti, volby do školské rady, Den otevřených dveří

20. květen 2008 byl v ročním plánu naší školy zvýrazněn tučným písmem. Konaly se volby do školské rady a „Den otevřených dveří". Na obě akce se žáci spolu s pedagogy připravovali velmi aktivně. Bylo zapotřebí připravit pozvánky, plakáty, dárky, powerpointové prezentace, probrat se archívem školy, připravit výkresy a práce a další.

Na volby se připravovali především pedagogové s vedením školy. Obě akce byly vzájemně propojené s možností návštěvy rodičů a veřejnosti ve škole, s šancí zhlédnout vyučovací hodiny, prohlédnout si budovu školy, seznámit se s historií, současností, ale i budoucností školy, kdy je plánovaná přestavba budovy a vybudování bezbariérového přístupu, dále s možností seznámit se s projekty a také s granty ve škole.

Ke zvládnutí přípravy akcí byli žáci rozděleni na dvě skupiny - první stupeň spolu se speciální třídou se věnoval výrobě dárků pro rodiče, hosty i veřejnost. Byli to medové zápichy, barevné kamínky, zápichy z papíru s různými motivy a další.

foto

foto

Druhý stupeň se zaměřil na pomoc při výzdobě školy, úklidu prostor, přípravě přijímací místnosti, přípravě technického zabezpečení při používání dataprojektoru, protože veřejnost byla prostřednictvím powerpointových prezentací seznamována s životem školy.

foto
3. foto

foto
4. foto

Při přípravě výstavky ze života školy se žáci seznámili i s první dochovanou kronikou školy ze školního roku 1950/1951, se složením tříd i pedagogického sboru v průběhu celé historie školy. Tyto poznatky uplatní při hodinách občanské výchovy a dějepisu.

Při prezentaci školy byly použity fotografie z akcí, práce žáků z hodin výtvarné výchovy a pracovních činností a informatiky.

Průvodci rodičů, hostů i veřejnosti se stali samotní žáci všech ročníků podle rozpisu. V celé akci byli zapojeni všichni žáci i pedagogičtí pracovníci školy, včetně asistentů pedagoga.

Zařazení klíčových kompetencí:

 • Kompetence k učení: získání nových informací o škole, další možnost jejich uplatnění při provádění po škole, seznámení s historií školy aj., vyhledávání a třídění informací o škole
 • Kompetence komunikativní: provádění a konverzace s rodiči, hosty a veřejností při Dnu otevřených dveří, předávání drobných dárků; příprava materiálů a poznatků z celé akce do školního časopisu
 • Kompetence sociální a personální: uplatnění zásad slušného chování mezi lidmi
 • Kompetence pracovní: příprava dárků pro návštěvníky, plakátů, pozvánek, výzdoba tříd, školy a okolí školy

Průřezová témata:

 • Multikulturní výchova
  • Lidské vztahy - zejména vztahy žák x žák, žák x učitel, žák x návštěvník
 • Osobnostní a sociální výchova
  • Mezilidské vztahy
  • Komunikace - rozšíření slovní zásoby, rozvoj komunikačních schopností a dovedností na veřejnosti, zbavení se ostychu prezentovat výsledky své práce
  • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - při prohlídce školy řešit jednoduché problémy spojené s celou akcí
 • Mediální výchova
  • Tvorba mediálního sdělení- příprava materiálů do školního časopisu Školáček, získání fotografií pro přípravu prezentací celé akce
 • Výchova demokratického občana
  • Občanská společnost a škola - uplatňování svého názoru, podílení se na rozhodnutích
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Jsme Evropané - uplatňování osobního práva, morálky, pocitu odpovědnosti

Závěr

Celá akce se setkala s velkým úspěchem. Návštěvníci školy byli překvapeni a spokojeni s výkladem žáků. Ti v mnoha případech překonávali veškerá očekávání a v roli průvodců uplatnili své komunikační schopnosti, nabyté znalosti o historii školy a prokázali obratnost a dovednost v prezentaci těchto znalostí na veřejnosti. Kladně lze hodnotit i spojení dvou akcí do jednoho dne, kdy zákonní zástupci přišli volit do školské rady a zároveň měli možnost seznámit se s prací svých dětí ve školním roce a posoudit ji.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 19. 06. 2008
Zobrazeno: 10408krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MACHÁČKOVÁ, Jitka. Den otevřených dveří. Metodický portál: Články [online]. 19. 06. 2008, [cit. 2020-10-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/LEAB/2403/DEN-OTEVRENYCH-DVERI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.