Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Projektový den „Vánoční zpívání“

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Marie Filipcová
Anotace: Prezentace výsledků mediální výchovy formou kulturního vystoupení.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence sociální a personální » navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy
  2. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence komunikativní » využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » rozlišit věty, slova, slabiky, hlásky
  2. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 1. období » mít osvojené základy společenského chování
  3. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a svět práce » 1. stupeň » Člověk a svět práce » Práce s drobným materiálem » 1. období » zvládat základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckami
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Dějepis
  2. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Hudební výchova 1. stupeň
  3. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Výchova ke zdraví
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Multikulturní výchova » Kulturní rozdíly
  2. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Mediální výchova » tvorba mediálního sdělení
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Kulisy, masky, rekvizity, audiovizuální technika
Klíčová slova: lehké mentální postižení, Karviná, projektový den

Naše Základní škola Karviná, ul. Komenského, samostatně zřízená pro žáky s mentálním postižením, je jednou z deseti škol, které od 1. 9. 2007 pokračují v ověřování prvků ŠVP ve všech ročnících, ve kterých jsou žáci vzděláváni podle dobíhajícího vzdělávacího programu zvláštní školy č. j. 22 980/1997-22.

V rámci mediální výchovy, která je jako průřezové téma zakomponována do školního vzdělávacího programu „S mojí školou mě baví svět", připravili žáci naší školy veřejné vystoupení v představeních: Piráti z Karibiku, Tři králové a v klasické pohádce O červené řepě, se kterými vystoupili na projektovém dni nazvaném Vánoční zpívání.

foto

Co všechno se v naší škole odehrálo před samotným projektovým dnem?

Pečlivá příprava projektového dne započala již s nástupem měsíce prosince. Každé pondělí ráno před vyučováním se žáci sešli u vánočního stromku s velkým keramickým Betlémem, kde postupně zapalovali svíčky na adventním věnci. Celou školou se pak nesly vánoční koledy za doprovodu kytary.

Snažili jsme se žákům ukázat, že Vánoce nejsou pouze o dávání dárků a že adventní čas má své kouzlo a tradice.

Deváťáci připravili na 5. prosince mikulášskou nadílku. Sami i za pomoci některých rodičů vyrobili krásné masky andělů, čertů a Mikuláše. Nejzdařilejší „trojice" navštívila všechny třídy a žáci z prvního stupně byli za pěknou recitaci nebo zpěv odměněni sladkostmi.

Návštěva jarmarku připomněla žákům vánoční tradice a zvyky na Karvinsku a inspirovala je k tvorbě a výrobě dárečků podle vlastní fantazie.

V rámci tematického celku práce s drobným materiálem vyráběli žáci vánoční ozdoby z papíru, vosku a z keramiky.

Podle zpěvníků trénovali žáci nové vánoční koledy, nacvičovali hry a povídky s předvánoční, vánoční a novoroční tematikou.

V hodinách angličtiny měli žáci možnost prožít anglické vánoce - získali novou slovní zásobu s vánoční tematikou, kterou procvičovali formou her, říkadel a zpěvu.

Peklo a mlsalo se vánoční cukroví.

Na počítačích žáci zkoušeli vytvořit vánoční přáníčka a zpracovávali informace o tom, jak slaví Vánoce děti v jiných zemích nebo národnostní menšiny v naší republice - seznámili se s odlišnými tradicemi, vánočními a novoročními zvyky a pověrami.

V hodinách fyziky prováděli výpočet spotřeby elektrické energie rozsvícených žárovek na vánočním stromku.

Žáci druhého stupně pak svedli urputný souboj ve vánočním turnaji ve vybíjené.

„Hezké vánoční svátky, ať máte čas na pohádky,
ať se na Vás štěstí směje, ať Vás láska stále hřeje,
ať Vás úspěch provází
i v roce, který přichází."

Tímto přáním zahájila ředitelka školy samotný slavnostní projektový den, který se odehrával v tělocvičně a byl jakýmsi vyvrcholením celé té kouzelné předvánoční atmosféry.

Cílem akce bylo naučit žáky vystupovat před zraky karvinské veřejnosti, překonat stud z mentálního postižení a umět se prezentovat. Letos také poprvé vystoupili deváťáci ve společném čísle s malými třeťáky.

Projektový den, jeho příprava a provedení přinesly mnoho pozitivního do života naší školy. Zvýšila se kooperace mezi učiteli a žáky a mezi žáky navzájem. Učitelé lépe rozeznávali a chápali potřeby seberealizace žáků. Žáci dostali možnost uplatnit tvůrčí svobodu.

Projektový den, který se stal rovněž prezentací výsledků mediální výchovy, se setkal s velkým zájmem veřejnosti a všem žákům se povedl na jedničku s hvězdičkou.

foto

foto

Použitá literatura a zdroje:

www.czech.cz/...
http://www.rommuz.cz/

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 22. 01. 2008
Zobrazeno: 12368krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FILIPCOVÁ, Marie. Projektový den „Vánoční zpívání“. Metodický portál: Články [online]. 22. 01. 2008, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/LAA/1888/PROJEKTOVY-DEN-„VANOCNI-ZPIVANI“.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.