Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > Ztráty z protékající vody

Ikona prakticky

Ztráty z protékající vody

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Petr Jakeš
Anotace: Prakticky zaměřená úloha, ve které žáci
určí množství zbytečně spotřebované vody při běžných denních činnostech jako čištění zubů, mytí nádobí apod., a vyčíslí náklady na zbytečně protečenou vodu, které je možno jednoduše ušetřit.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk, stát a hospodářství » sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti, a vyhýbá
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Energie » využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: vodovodní kohoutek, kalibrovaná nádoba, chronometr a podle zvolené formy pracovní listy, výpočetní technika, internet
Klíčová slova: finanční ztráty, protékající voda, množství protečené vody, cena za jednotku množství vody

Při řešení úlohy žák si žák uvědomí souvislost mezi množstvím protečené vody a náklady na ni.

Žák:

 • určí množství zbytečně protečené vody
 • vyčíslí náklady na takto uniklou vodu
 • nalezne efektivní možnosti úspor při platbách za vodu
 • hledá cesty kúsporám energií i finančních výdajů ze svého budoucího rozpočtu.
Realizace

Příklad je koncipován tak, že provedení úlohy učitel volí z více nabízených variant. Variantu vybírá podle časových a materiálních podmínek, složení třídy atd. U každé z variant si zvolí metodu, formu a místo zpracování.

Lze zvolit jednu ze tří základních metod:

 1. frontální práce
 2. samostatná práce - jeden žák/skupinová práce
 3. projekt - jeden žák/skupinová práce, práce ve škole/doma

Každé metodě odpovídá jiný způsob zadání a řešení úlohy - viz tabulka.

Forma zpracování:

 1. samostatný zápis do sešitu
 2. na předtištěnou předlohu - pracovní listy
 3. přímo v PC v tabulkovém procesoru - se zadanými vzorci v buňkách/bez předem zadaných vzorců v buňkách
Ztráty za protékající vodu

Praktické cvičení:
Změřte množství vody při trvalém průtoku z kohoutku při dané činnosti - čištění zubů, mytí nádobí apod. Vyjádřete náklady na množství protečené vody v Kč na jednu činnost, za dané časové období (den, týden, měsíc, rok).

Údaje v úloze zadává a řeší v závislosti na zvolené metodě vyučující nebo žáci.
Text zadávaných údajů je v buňkách zarovnáván vlevo,
text řešených údajů je v buňkách zarovnáván vpravo.

Zvolená metoda práce

frontální práce

samostatná práce

projekt

vstupní údaje

voda-cena za jednotku

učitel

učitel

žáci

řešení

čas, za jaký nateče z kohoutku při daném průtoku 1 l vody

učitel+žáci

žáci

žáci

čas pro danou činnost při stejném průtoku vody

učitel+žáci

žáci

žáci

spotřeba vody pro danou činnost

učitel+žáci

žáci

žáci

náklady na vodu vyteklou z kohoutku při dané činnosti

učitel+žáci

žáci

žáci

náklady na zbytečně vyteklou vodu z kohoutku za den

učitel+žáci

žáci

žáci

náklady na zbytečně vyteklou vodu z kohoutku za týden

učitel+žáci

žáci

žáci

náklady na zbytečně vyteklou vodu z kohoutku za měsíc

učitel+žáci

žáci

žáci

náklady na zbytečně vyteklou vodu z kohoutku za rok

učitel+žáci

žáci

žáci

Závěr

Jsou náklady na zbytečně vyteklou vodu z kohoutku významné?

učitel+žáci

žáci

Žáci

Shrnutí a zhodnocení aktivity

Jednoduchá úloha, kterou je možno řešit v libovolné variantě podle volby vyučujícího. Úlohu jsme řešili v různých třídách různými metodami - u všech forem práce třídy aktivně spolupracovaly. U projektu počítali žáci náklady na odkapanou vodu doma. Závěrečná diskuse proběhla nejen nad dosaženými výsledky, ale i nad praktickými možnostmi úspor za vodu.

Příloha

Soubor v tabulkovém procesoru - 2 listy
1) se vzorci v buňkách - vzorové řešení úlohy
2) bez vzorců - bez vyplněných buněk se zadávanými údaji či vzorci, po vytištění možno využít jako pracovní list

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň (6. - 9. ročník)
Rozvíjené klíčové kompetence

Kompetence k učení

 • vyhledává a třídí informace, a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

Kompetence k řešení problémů

 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů

Kompetence komunikativní

 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Kompetence sociální a personální

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

Kompetence občanská

 • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti
Integrace průřezových témat

Osobnostní a sociální výchova

 • osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, cvičení řešení problémů
 • morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovacích dovedností, dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů
Mezioborové přesahy a vazby Matematika, Informační a komunikační technologie
Organizace řízení učební činnosti dle zvolené varianty
Organizace prostorová školní třída, specializovaná učebna
Organizace časová do 45 minut, blok více hodin
Vyučovací metoda komplexní
Nutné pomůcky a prostředky vodovodní kohoutek, kalibrovaná nádoba, chronometr a podle zvolené formy pracovní listy, výpočetní technika, internet
Použitá literatura a zdroje

www.setrimeenergii.cz

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitxls39 kBZtráty za protékající vodu
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 15. 10. 2008
Zobrazeno: 7278krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JAKEŠ, Petr. Ztráty z protékající vody. Metodický portál: Články [online]. 15. 10. 2008, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/2691/ZTRATY-Z-PROTEKAJICI-VODY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.